Princip 1: Digitaliseringsverksamhet ska styras av respektive institutions ledning

Beskrivning: Digitaliseringsverksamhet ska utgå från planer och strategier som beslutats av
institutionen.

Motiv: Digitaliseringsverksamhet som inte har stöd från ledningen riskerar att inte få de
resurser som behövs för att genomföra effektiv produktion eller för tillgängliggörande och
långsiktig förvaltning av producerad eller insamlad data.

Konsekvenser:

 • Varje institution behöver en fastställd strategi och plan och för digitalisering,
  tillgängliggörande och bevarande.
 • Varje institution behöver fatta beslut om planerad digitaliseringsverksamhet.
 • Planer och strategier formuleras utifrån nationella rekommendationer.

Princip 2: Respektive institution ska ansvara för den metadata – analog såväl som digital – som rör institutionens samlingar, liksom för de objekt som är skapade digitalt

Beskrivning: Samlad information om såväl analoga som digitala samlingarna ska förvaltas på
ett stabilt och ansvarsfullt sätt och kvalitetshöjning av metadata prioriteras.

Motiv: Högkvalitativ och uppdaterad metadata om förvaltade samlingar är en förutsättning
för utvecklad användbarhet och ökad användning med större samhällsnytta som resultat.

Konsekvenser:

 • Varje institution behöver avsätta resurser för en aktiv förvaltning av sina digitala
  samlingar.

Princip 3: Digitaliseringsprojekt ska följas upp och utvärderas av respektive institution

Beskrivning: Beslutade digitaliseringsinsatser och projekt ska följas upp och utvärderas
utifrån gemensamma kriterier. Resultat av uppföljningar och utvärderingar ska dokumenteras
och delas med andra för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.

Motiv: Genom uppföljning och erfarenhetsutbyte ges insyn i digitaliseringsprojekt och
möjlighet att undvika misstag som andra har gjort. Det ger ett effektivare resursutnyttjande
och bidrar till kompetensutveckling. Det bidrar även till spridning av goda exempel.

Konsekvenser:

 • Varje institution behöver inför digitaliseringsinsatser planera för uppföljning och
  utvärdering.
 • Varje institution behöver publicera resultatet av uppföljningar och utvärderingar, även
  av mindre framgångsrika projekt. Uppföljningar och utvärderingar görs utifrån
  nationella rekommendationer.

Innehåll – Vägledande principer

Digisams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv är framtagna i samråd med Digisams medverkande myndigheter och institutioner.
Principerna är beslutade av Digisams styrgrupp den 3 april 2014.
Diarienummer: RA 06-2014/02689
Version 1.0. Licens CC-0.