Princip 4: Digitalisering ska genomföras så att resurser och kompetens används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt

Beskrivning: I samband med planering och genomförande av digitaliseringsprojekt ska en
avvägning göras av var och hur digitaliseringsinsatser kan genomföras på det mest effektiva
och ändamålsenliga sättet utifrån fastställd kravspecifikation. Massdigitalisering bör alltid
övervägas.

Motiv: Genom att använda existerande digitaliseringsutrustning utnyttjas gjorda investeringar
på ett bättre sätt. Det leder till högre kvalitet, lägre kostnader och bättre utnyttjande av den
kompetens som finns på respektive institution. Genom att koncentrera produktionen till färre
och mer storskaliga produktionsanläggningar kan samhällets totala kostnader för utrustning
samt vidmakthållande och utveckling av kompetens optimeras.

Konsekvenser:

 • Varje institution behöver undersöka vilka alternativ som finns inom och utom
  offentlig sektor innan egen utrustning anskaffas eller intern produktion initieras.
 • Den institution som gjort investeringar i utrustning och kompetens behöver göra det så
  enkelt som möjligt att samutnyttja dessa resurser med andra institutioner.

Princip 5: Öppna standarder och specifikationer lämpade för tillgängliggörande och långsiktigt bevarande ska användas

Beskrivning: Rekommenderade öppna standarder ska användas i all
digitaliseringsverksamhet.

Motiv: Användning av öppna standarder ger förutsättningar för långsiktigt bevarande,
interoperabilitet samt bred användning och återanvändning av digitaliserat material.

Konsekvenser:

 • Varje institution liksom varje förvaltare av aggregeringstjänster behöver tillämpa
  rekommenderade standarder.
 • Varje institution liksom varje förvaltare av aggregeringstjänster behöver i
  anskaffningsförfaranden säkerställa att utrustning och programvara kan hantera dessa
  standarder.

Innehåll – Vägledande principer

Digisams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv är framtagna i samråd med Digisams medverkande myndigheter och institutioner.
Principerna är beslutade av Digisams styrgrupp den 3 april 2014.
Diarienummer: RA 06-2014/02689
Version 1.0. Licens CC-0.