Princip 13: Varje institution ska ha en strategi för bevarande av digital information

Beskrivning: Vid digitalt långtidsbevarande måste, förutom tekniskt bevarande, även
bevarande av äkthet och kontext beaktas för att informationen i framtiden ska kunna återsökas
och förstås.

Motiv: Digitalt bevarande innebär interoperabilitet över tid, dvs. att informationen är
långsiktigt användbar och tillgänglig. För att digital information ska vara tillgänglig och
användbar i framtiden krävs användning av lämpliga standarder, paketering av information
och tekniska åtgärder.

Konsekvenser:

  • Information som genereras genom digitalisering behöver utformas så att kontexten
    säkras så att informationen kan återsökas och förstås i framtiden.
    Se även: princip 5.

Princip 14: Aktuella digitaliseringsinsatser ska beskrivas på institutionens webbplats

Beskrivning: Varje institution ska förteckna pågående och planerade digitaliseringsprojekt på
sin webbplats. För varje projekt ska en kort beskrivning ges av omfattning, tidsplan och
eventuell tillhörande dokumentation.

Motiv: Ett stort antal digitaliseringsprojekt planeras och genomförs parallellt. För att undvika
dubbelarbete och underlätta samverkan bör information om projekt publiceras öppet för insyn.

Konsekvenser:

  • Organisationen behöver inrätta rutiner för att publicera information om planerade,
    pågående och avslutade digitaliseringsprojekt.

Innehåll – Vägledande principer

Digisams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv är framtagna i samråd med Digisams medverkande myndigheter och institutioner.
Principerna är beslutade av Digisams styrgrupp den 3 april 2014.
Diarienummer: RA 06-2014/02689
Version 1.0. Licens CC-0.