Princip 6: Publikt tillgängliggörande ska vara en del av varje digitaliseringsinsats

Beskrivning: Det digitaliserade materialet ska tillgängliggöras så snart som möjligt och på ett
sätt som möjliggör en så bred användning som möjligt.

Motiv: Digitaliserad information har ett stort värde för samhället. Ett snabbt
tillgängliggörande gör det möjligt för aktörer utanför institutionen att använda den inom andra
områden, samtidigt som slitage på handlingar och föremål minskas och medborgarna ges
ökad tillgång oberoende av fysisk plats.

Konsekvenser:

 • Planering av digitaliseringsinsatser behöver även innefatta en plan för
  tillgängliggörande av resultatet.
 • Digitaliserat material bör tillgängliggöras löpande.

Princip 7: Digitaliserade textresurser ska tillgängliggöras som maskinläsbar text

Beskrivning: För att nå sin fulla potential av nytta och användbarhet för många olika
användargrupper behöver digitaliserad text tillgängliggöras på ett sådant sätt att den kan
processas maskinellt.

Motiv: Textresurser som kan maskinläsas möjliggör bred och högkvalitativ användning för
många grupper som har begränsad nytta av text som bara kan läsas av det mänskliga ögat. Här
har många forskare samma grundläggande behov som icke svensktalande eller personer med
funktionsnedsättning.

Konsekvenser:

 • Varje institution behöver inför digitalisering av textresurser planera för hur
  informationsinnehållet kan göras maskinläsbart.

Princip 8: Digitala filer och metadata ska vara så enkla som möjligt för andra att använda och återanvända

Beskrivning: Institutionen vinnlägger sig om att göra filer och metadata lätta att hitta och
använda. De digitala objekten ska vara tydligt upphovsrättsligt licensierade/märkta och
metadata kan i allmänhet licensieras öppet även om den refererar till skyddade objekt.

Motiv: Nyttan med information uppstår när den används. Genom att göra det så enkelt som
möjligt för så många som möjligt att använda resultatet av digitalisering skapas maximal nytta
för samhället. Genom att tydliggöra rättigheter och använda öppna licenser bidrar
institutionen till kunskapsspridning och nytt skapande.

Konsekvenser:

 • Rättighetsmärkning behöver anges på ett maskinläsbart sätt.
 • I oklara fall (orphan works) behöver institutionen göra en avvägning som balanserar
  eventuell kränkning av enskilds rättigheter mot det breda samhällsintresset av öppen
  licensiering.
 • Institutionen behöver etablera en enkel kontaktväg för den som har synpunkter på
  tillgängliggörandet och en rutin för att eventuellt dölja eller avpublicera material.
  Se även: princip 5.

Princip 9: Digitalisering av material där skyddstiden löpt ut ska inte medföra att nya rättigheter uppstår

Beskrivning: Återgivning i nya medier av material med utslocknade rättigheter skapar inte
nya verk, med nya skyddstider. Sådana resurser ska inte licensieras men rättighetsmärkas på
ett maskinläsbart sätt.

Motiv: Nyttan med information uppstår när den används. Genom att tillhandahålla fria
resurser utan villkor bidrar institutionen till kunskapsspridning, innovation och nytt skapande.

Konsekvenser:

 • Rättighetsmärkning behöver anges på ett maskinläsbart sätt.
 • Material med utslocknad upphovsrätt tillhandahålls för återanvändning utan
  restriktioner. Angivande av upphovsman/källa bör uppmuntras men kan inte krävas.

Princip 10: Länkningar mellan egen och andras information ska eftersträvas

Beskrivning: Information ska kontextualiseras på ett standardiserat sätt genom att kopplas till information utanför den egna institutionen.

Motiv: Kulturarvsinformation har naturliga kopplingar till många platser, händelser,
tidsperioder, personer och objekt. Genom att koppla ihop digital information med andra källor
ökar möjligheterna för återanvändning av materialet. När sammankopplingen sker på ett
standardiserat sätt sänks tröskeln för användare av informationen och nya möjligheter öppnas
för bl. a. forskning.

Konsekvenser:

 • De digitala objekten behöver förses med persistenta identifierare i enlighet med
  gemensamma riktlinjer.
 • Institutionen eftersträvar semantisk länkning till externa informationsresurser.
 • Institutionen behöver göra det lätt för andra att semantiskt länka till information
  som förvaltas av den egna institutionen.

Princip 11: Semantiska beskrivningar ska utformas på ett standardiserat sätt

Beskrivning: Metoder för semantisk4 beskrivning som används i informationen ska vara
dokumenterade på ett standardiserat sätt och publicerade på webben med en öppen licens.
Etablerade vokabulärer ska återanvändas för att främja en gradvis framväxande semantisk
interoperabilitet.

Motiv: Med semantiska beskrivningar blir det lättare för användare att integrera
informationen i egna lösningar. Utan sådan beskrivning riskerar man att användare drar
felaktiga slutsatser av informationen. Genom att beskriva semantik på ett standardiserat sätt
möjliggörs återanvändning och oklar tolkning av begrepp och definitioner minimeras.

Medan världswebben är en standard för att presentera (sammanlänkade) dokument så går den semantiska webben längre och standardiserar även hur man uttrycker data och kunskap. Man har bl a standardiserat hur man refererar till objekt som man vill beskriva. De identifieras med unika identifierare, så kallade URIs, som tekniskt sett är webbadresser. Data och kunskap uttrycks sedan genom så kallade tripletter sammansatta av subjekt, predikat och objekt som var för sig identifieras på ett standardiserat sätt. Att beskriva semantik på ett standardiserat sätt innebär att redogöra för på vilket sätt man semantifierat sitt datainnehåll.

Konsekvenser:

 • För att främja interoperabilitet på flera nivåer bör redan etablerade semantiska
  beskrivningar för tvärsektoriell kulturarvsdata återanvändas.
 • Om sådana beskrivningar saknas är det viktigt att kompletteringar utformas i öppna
  processer och i enlighet med etablerade standarder.

Princip 12: Samarbete runt informationen ska möjliggöras

Beskrivning: Institutionen ska uppmuntra allmänheten att bidra med kunskap till den
gemensamma informationsbanken och göra det enkelt för alla att bidra med information.

Motiv: Mycket kunskap om samlingarna finns utanför institutionen som därför bör göra det
så lätt som möjligt för externa krafter att bidra. Användningen ökar om kvaliteten höjs och det
finns många som kan rätta, komplettera och länka information hos olika förvaltare.

Konsekvenser:

 • Plattformar för användargenererat innehåll behöver etableras.
 • Rutiner och verktyg behöver implementeras så att värdefull information kan tas emot
  och relateras till institutionens egen metadata i samlingshanteringssystem eller
  motsvarande.

Innehåll – Vägledande principer

Digisams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv är framtagna i samråd med Digisams medverkande myndigheter och institutioner.
Principerna är beslutade av Digisams styrgrupp den 3 april 2014.
Diarienummer: RA 06-2014/02689
Version 1.0. Licens CC-0.