Vad ska Digisam fokusera på?

Det gångna årets dialog inom Digisam har visat att de medverkande institutionerna vill se en mer behovsstyrd verksamhet. Ett återkommande tema i de här diskussionerna har varit frågor kring ledarskap och hur man som chef ska styra och leda den egna organisationen när den digitaliseras.

Bakom detta ligger en ökad insikt om att ”det digitala” inte är en sidoverksamhet som ”de digitala” i organisationen fixar. Allt mer ser man att nya medier och teknisk utveckling är faktorer som påverkar och utmanar all verksamhet, i grunden.

Som ett svar på detta kommer sekretariatet att genomföra dialogmöten med alla de medverkande institutionernas ledningsgrupper under året. Syftet är att vi ska få en djupare förståelse för hur vi kan bidra till att utveckla förmågan att driva verksamhetsutveckling med ett digitalt perspektiv.

Ett annat område som det finns förväntningar kring – inte minst från politiken – är ökad samverkan. Genom att samarbeta kring gemensamma lösningar förväntas Digisams medverkande institutioner kunna leverera mer nytta med befintliga resurser. Det kan också leda till att man kan kraftsamla för att få större genomslag i samhället. Detta är en av Digisams viktigaste uppgifter – att främja samverkan över domän- och organisationsgränser. Till exempel genom att fortsätta arbetet med att utveckla gemensamma riktlinjer, samsyn kring val av standarder och bidra till enhetlig tillämpning av lagar och regler. Centralt blir att hitta modeller för samverkan kring en hållbar och kostnadseffektiv infrastruktur och tjänsteutveckling.

Hur Digisam jobbar framåt kommer också att utgå från ett par nya riktlinjer som uttryckts av styrgruppen. Till att börja kommer Digisams sekretariat avstå från att bilda grupper och driva frågor som inte är sanktionerade av ledningar för de organisationer som berörs. Därtill kommer internationella engagemang och deltagande i olika projekt i första hand ske genom medverkande institutioners personal. Digisam kommer normalt sett heller inte vara arrangör för konferenser, seminarier, hackathons eller driver egna, praktiknära utvecklingsprojekt. Digisam kan dock fortsatt initiera och stödja initiativ av detta slag.

Under året kommer insatser också göras för att bidra till att medverkandes utvecklingsinitiativ öppnas upp och utvecklas till bredare samverkansplattformar. Här kan särskilt nämnas Riksantikvarieämbetets centrumfunktion för utveckling av kulturarvsarbetet, som nu håller på att byggas upp tillsammans med kulturarvsaktörer.

De internationella uppgifter som ligger kvar hos sekretariatet rör framför allt aktuella Europasamarbeten. Här kan särskilt nämnas medverkan i med Kulturdepartementet i Europeiska kommissionens expertgrupp för kulturarvsdigitalisering (Digital Cultural Heritage and Europeana, DCHE).

/Lars Lundqvist, tf chef Digisam.