Tydligt uppdrag, ökad digitisering och kompetensutveckling

Karin Grönvall, Ann Follin, Torsten Hökby och Karin Åström Iko.

Tisdagen den 13 april inleddes årets upplaga av Digikult där tre generaldirektörer ur Digisams styrgrupp; Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket, Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet, Ann Follin, överintendent, Statens Museer för Världskultur och Torsten Hökby stabschef för Riksantikvarieämbetet deltog i ett panelsamtal med rubriken ”En kraftfull satsning på digitalisering av kulturarvet – vad skulle den kunna innebära?”.

Programpunkten på Digikult är en del av Digisams satsning på att synliggöra betydelsen av digitalt kulturarv för samhällsutvecklingen. Samtalet utgår från en debattartikel, skriven av styrgruppen för Digisam, som publicerades i Dagens Nyheter i januari i år. Styrgruppen kräver krafttag för att digitalisera kulturarvet och den samhällsviktiga information som förvaltas vid våra arkiv, bibliotek och museer och göra det användbart för alla medborgare. Nedan följer ett utdrag ur panelsamtalet utifrån de frågor som ställdes av moderatorn Emanuel Karlsten.

Hur kommer det sig att ni har skrivit debattartikeln?
Karin Grönvall: Idag samarbetar vi kring gemensamma riktlinjer och praktiska frågor, men vi behöver också lyfta digitaliseringen av kulturarvet en nivå och jobba med policyfrågan. I en ny, digital tid blir det naturligt för oss som kulturarvsinstitutioner att fundera över vår roll i samhället. Idag finns helt nya möjligheter när det gäller forskning, samhällsnytta och nya tjänster som kan utvecklas med hela vårt kulturarv som bas, därför behöver vi ett tydligt uppdrag utifrån det digitala som norm.

Handlar det i första hand om att överföra analogt material till digitalt?
Karin Åström Iko: Det handlar om att göra det material vi har på arkiv, museer och bibliotek mer digitalt tillgängligt. Det här är en demokratifråga som handlar om rättskipning och att säkra den samhällsviktiga informationen så att den blir kvar. Det gäller också att ta höjd för det som skapas digitalt idag. Vi behöver öka förståelsen för värdet av all data som vi sitter på tillsammans, se kulturarvet som en resurs och göra den så öppen och tillgänglig som möjligt.

Digisam har funnits i tio år – varför har ni inte nått hela vägen fram?
Torsten Hökby: Vi gör redan mycket tillsammans och nu under våren kommer Digisam med ett antal leveranser. Men det behövs också en större kraftsamling och en samhällsvilja att göra det här tillsammans. Utmaningarna kommer alltid att vara större än varje enskild myndighet. Har vi inte resurserna och skalan kommer vi att få en backlash. Därför behövs ett helhetsgrepp och en tydligare gemensam plan än vad vi tidigare har haft.

Hur ska den gemensamma satsningen gå till?
Ann Follin: Att förvalta och bevara det fysiska kulturarvet, samtidigt som vi ansvarar för det digitala kulturarvet är en dubbel kostnad för oss. I samband med pandemin ser vi nya vanor och förväntningar. Förutsättningen för den digitala förmedlingen är att vi har kommit längre med att digitisera kulturarvet, göra det sökbart och användbart. Det är ett resurskrävande och helt nödvändigt arbete där vi måste nyttja skalfördelar i samverkan, jobba med metodutveckling, gemensam infrastruktur och kompetenshöjning på alla nivåer.

Här kan du läsa mer om debattartikeln som publicerades i DN den 4 januari 2021. 

Text: Karolina Gerdin.

Fotograf: Jann Lipka (Karin Grönvall), Jenny Odell (Karin Åström Iko), Karl Zetterström (Ann Follin), Rikkard Häggbom (Torsten Hökby).