Digisams bildavtal har utvärderats – nyhet om bilder i sociala medier

 

bild-3 bild-5

Foto: Ellinor Perlefelt

Den 16 mars samlades representanter från tretton av Digisams medverkande kulturarvsinstitutioner och myndigheter i Filmhuset i Stockholm för utvärdering av Digisams bildavtal. Det är snart ett år sedan det första enskilda bildavtalet undertecknades med upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige. Först ut att teckna bildavtalet var Naturhistoriska Riksmuseet.

Vid utvärderingen kom många värdefulla synpunkter fram. Det handlade om allt från önskemål om förtydligande av vilken typ av bildmaterial som omfattas av avtalet, till hur beräkningen av antalet bilder ska ske i rapporteringen till Bildupphovsrätt.

De institutioner som redan har undertecknat bildavtalet ser avtalet som en bra försäkringslösning som ger möjlighet att använda det upphovsrättsligt skyddade bildmaterial som redan finns bland det som man hittills har digitaliserat. Flera av de institutioner som ännu inte har undertecknat bildavtalet berättade att de tidigare inte har förstått vad avtalet egentligen innebär och vilken nytta den egna institutionen kan ha av det. I utvärderingen kom det även fram att Digisams arbete haft stor betydelse för en ökad medvetenhet om upphovsrättsliga frågor hos kulturarvsinstitutionerna.

Den största nyheten under utvärderingsseminariet stod Bildupphovsrätt för. De berättade att bildavtalet numera även inkluderar publicering av alla typer av skyddat bildmaterial, inklusive fotografier, i institutionernas sociala medier. De plattformar som omfattas är Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Flickr och Youtube. Ändamålet ska vara kulturellt, för utbildning eller forskning. Publicering i sociala medier gäller främst för de 120 bilder som ingår i grundpriset för avtalslicensen.

En uppföljning av inkomna synpunkter under utvärderingen kommer ske under våren av Digisam och Bildupphovsrätt.

Läs mer om Digisams rekommenderade bildavtal här.

Catharina Ekdahl

Statskontorets utvärdering av Digisam

b2ap3_thumbnail_5103013282_c22a142875_z.jpg

b2ap3_thumbnail_5103013282_c22a142875_z.jpg

Man standing with measuring ruler by Sumac Sorghum planted March 23, 1911. State Library and Archives of Florida. Inga kända copyrightrestriktioner.

Nu har Statskontorets utvärdering av Digisam kommit. Statskontoret presenterade utvärderingen för Kulturdepartementet idag. Enligt Statskontoret: ”Statskontorets utvärdering av verksamheten vid Digisam visar att det har lett till ökad samordning och samsyn vad gäller digitaliseringsfrågor inom kulturarvssektorn och också bidrar till ett effektivare utnyttjande av statens resurser.” Du kan läsa rapporten här.

Statskontoret utvärderar Digisam

b2ap3_thumbnail_7928917872_024c05e6c8_20140313-155831_1.jpg

b2ap3_thumbnail_7928917872_024c05e6c8_20140313-155831_1.jpg

Foto: ’Med kikare på Observatorieberget’. Fotograf: Gustaf Sandberg. Ur boken Helsingfors i ord och bild utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland. Inga kända copyrightrestriktioner.

 

Statskontoret har under våren 2014 i uppdrag att utvärdera Digisams verksamhet. Detta stod med som en punkt i det uppdrag Riksarkivet fick gällande att inrätta samordningssekretariatet (Digisam). Statskontorets arbete pågår just nu och avslutas den 16 juni i år.

I Statskontorets utvärdering ingår att:

  • beskriva och analysera Digisams verksamhet och rollfördelningen mellan Digisam och berörda institutioner,
  • bedöma uppnådda resultat i förhållande till uppdraget,
  • bedöma verksamhetens kostnadseffektivitet i relation till de förhållanden som rådde innan Digisam etablerades.

Utvärderingen görs i tre steg:

  • I ett första steg genomförs intervjuer med representanter från flera av Digisams medverkande myndigheter och institutioner, samt Digisams personal och styrgrupp.
  • I ett andra steg skickas enkäter ut till Digisams medverkande myndigheter och institutioner.
  • I ett tredje steg tar Statskontoret fram en rapport, vars faktadel Digisam kommer att granska innan slutversion.

Inom ramen för Statskontorets utvärdering har Digisam bidragit med underlag för att skapa överblick över Digisams verksamhet, fokusområden, aktiviteter och nätverk. Vi ser fram emot att ta del av resultatet!

Statskontorets hemsida kan du läsa hela uppdragsbeskrivningen.

Moa Ranung