Digisams styrning, inriktning och piloter

 

2162924871_d351326c41_o-1

Helene Dutrieu, The Library of Congress. Ca 1911. Inga kända copyrightrestriktioner.

Styrning och inriktning

Digisams styrgrupp har haft två möten sedan årsskiftet. Stora delar av diskussionerna har handlat om Digisams fortsatta inriktning och prioriteringar. Visionen är ”kulturarvet är digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla”. Digisam ska i högre grad driva frågan om storskalig digitalisering (men inte utföra den) och prioritera ledningen hos kulturarvsinstitutionerna. Med anledning av det senare kommer Digisam att hålla i ett toppledarforum kring digital transformation, riktat till de högsta cheferna hos våra medverkande myndigheter och institutioner, i höst. Diskussionen om inriktningen fortsätter framöver, även i relation till Riksantikvarieämbetets utvidgade uppdrag enligt lagrådsremissen Kulturarvspolitik och den centrumfunktion för utveckling av kulturarvsarbetet som myndigheten ska driva. På denna sida kan du ta del av dokumentation från våra styrgruppsmöten allt eftersom den laddas upp.

Digisams styrgrupp består idag av:

• Lars Amréus, Riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
• Karin Åström Iko, Riksarkivarie, Riksarkivet
• Gunilla Herdenberg, Riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket
• Ann Follin, Överintendent, Statens museer för världskultur

Digisams beredningsgrupp, som i sin nya konstellation hade sitt första möte för året i förra veckan, består av:

• Fredrik Lundström, Riksantikvarieämbetet
• Jan Östergren, Riksarkivet
• Göran Konstenius, Kungliga biblioteket
• David Jansson, Musikverket

Ytterligare en beredningsgrupprepresentant från museisidan kommer att utses.

Rapport om lagring för långsiktig användbarhet

Före årsskiftet, innan Digisam bytte organisationstillhörighet från Riksarkivet till Riksantikvarieämbetet, genomförde Digisam ett pilotprojekt kring lagring för långsiktig användbarhet. Under projektet undersöktes möjligheterna till gemensam lagring av digital kulturarvsinformation. Resultaten baserades på praktiska prestandatester av Sunets molnbaserade lagringstjänst och utvärdering av lagringskostnader. Digisams styrgrupp har nu godkänt projektresultatet, men ännu inte tagit ställning till de förslag som läggs fram i pilotprojektets rapport. Digisams beredningsgrupp kommer att bereda frågorna närmare fram till och med hösten. Digisam kommer att skicka ut rapporten och förslagen för synpunkter till de organisationer som är representerade i styrgruppen.

Aggregering och strukturering av kulturarvsinformation

Styrgruppen har sedan tidigare tagit beslut om att Digisam ska genomföra en pilot om aggregering och strukturering av kulturarvsinformation. Pilotprojektet har som mål att testa och utvärdera strukturering och harmonisering av kulturarvsinformation enligt internationella standarder och maskinläsbara format, och tjänster för detta. Just nu jobbar vi på med projektplan och bemanning för projektet och återkommer med mer information när arbetet fått fart.

Moa Ranung