Delta i ENUMERATE Core Survey 4 – För värdefull statistik om digitalt kulturarv

 

2932900735_268a9b00e3_o

Numbers. Indianapolis Museum of Art. Inga kända copyrightrestriktioner.

Initiativet ENUMERATE är en del av Europeana, och har som mål att ta fram en långsiktigt hållbar plattform för statistik om digitalisering av kulturarvet. Enkäten Core Survey 4 är en uppföljare till enkäterna Core Survey 1-3 som har skickats ut tidigare år till kulturarvsinstitutioner i hela Europa. Digisam är även i år nationell koordinator för enkäten.

Senaste omgången deltog cirka 1000 institutioner från 31 länder i enkäten, och med svar från 134 institutioner i Sverige var Sverige det land som hade näst högst svarsfrekvens – Ett stort tack till alla er som tog er tid att svara på enkäten! Resultaten gör det bland annat enklare att visa på behovet av framtida investeringar i vår sektor.

Vi vill nu uppmuntra din institution att besvara årets enkät. Detta oavsett om ni besvarat en, flera eller ingen utav tidigare enkäter. Enkäten är öppen för alla kulturarvsinstitutioner och riktar sig både till dem som idag har digitaliseringsverksamhet och dem som inte har det. Genom att besvara enkäten får ni möjlighet att se var er institution står jämfört med andra kulturarvsinstitutioner nationellt och internationellt (här kan du se tidigare resultat), och få en överblick över era egna insatser på området digitalt kulturarv. Enkäten gör det också möjligt att jämföra resultat över tid.

Vi hoppas att ni vill vara med, som en del av det långsiktiga arbetet med att digitalisera kulturarvet.

Sista datum att fylla i enkäten är den 15 juni. Enkäten kan fyllas i av valfri person inom organisationen (observera att inbjudan redan kan ha gått ut till chefen på din institution) och enkäten finner du här: Enumerate Core Survey 4

Enkäten är på engelska. All data samlas in anonymt och den insamlade informationen kommer inte att kunna spåras till din institution.

Vid frågor är du välkommen att kontakta moa.ranung@raa.se

Europeana Statistics Dashboard – visar hur det går för olika samlingar på Europeana Collections

b2ap3_thumbnail_eu_stat.jpg

b2ap3_thumbnail_eu_stat.jpg

Europeana samlar in data från tusentals kulturarvsinstitutioner över hela Europa och publicerar mängder av material på Europeana Collections. Med över en halv miljon besökare på sidan varje månad ger detta ett rikligt underlag för statistik. För ett tag sedan släpptes betaversionen av Europeana Statistics Dashboard. Verktyget gör det möjligt att ta reda på hur det går för de olika samlingar – till exempel från din institution – som publicerats online i Europeana Collections.

Fyra nivåer av sökning

Med dashboarden kan du till exempel ta reda på vilka objekt från din institution som har flest antal ”klick” (visningar online), var besökarna kommer ifrån eller hur besökarantalet ser ut över tid (för varje månad eller år). Du kan också få en bild av hur läget ser ut i olika länder. Verktyget visar nämligen statistik på fyra nivåer:

 • Institutioner
 • Aggregatorer
 • Länder
 • Hela Europeana

Läget i Sverige

En sökning på Sverige visar att det i skrivande stund finns över tre och en halv miljon objekt i Europeana Collections som kommer härifrån och att hela 73 kulturarvsinstitutioner har bidragit till detta. Jämför man detta med antalet objekt totalt sett i Europeana Collections, som är över 52 miljoner, går det att se att Sverige står för nästan sju procent av materialet. Det är roligt att se! Av dessa sju procent består nära 60 procent av materialet av bilder, resten av text, och nästan hälften av allt material är fritt att vidareanvända. Bland de 25 populäraste objekten hittills i år hittar vi bland annat tre fabeldjur, jättedamen Viola och en byxklämma.

b2ap3_thumbnail_viola.jpg
Jättedamen Viola, som uppträdde på cirkus i Sundsvall. Sundsvalls museum. CC BY-NC

Sökningen på Sverige visar också att antalet sidvisningar för det material som kommit från Sverige ökar för varje år. Besökarna av materialet kommer, förutom från Sverige, främst från våra grannländer Norge och Finland, samt från Ryssland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och USA.

Intensiv utvecklingsfas

Verktyget är i en intensiv utvecklingsfas och uppdateras varje månad. Därmed kan det fortfarande finnas dubbletter av vissa material. Och om du skulle sakna din institution i listan av institutioner kan det bero på att vissa dataset-nummer innehållit fler än ett institutionsnamn, vilket försvårat hanteringen. Utvecklarna av verktyget ser just nu över även detta för en eventuell lösning.

Trevlig sökning!

Moa Ranung

Senaste statistik-rapporten från ENUMERATE

standard

standard

Standard Measures. Foto: Neil Cummings. CC BY-SA

Projektet ENUMERATE har som mål att samla in data om digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av vårt gemensamma kulturarv. ENUMERATE är en del av Europeana v3.0-projektet. Projektet har nu publicerat den senaste rapporten (Core Survey 3) om det pågående arbetet vid kulturarvsinstitutionerna i Europa.
 
Ca 1000 institutioner från 31 länder deltog i enkäten och med svar från 134 institutioner är Sverige det land som haft näst högst svarsfrekvens. Ett stort tack till alla er som tagit er tid att svara på frågorna i enkäten!

Det samlade resultaten av svaren visar bland annat att:

 • Vid de flesta institutionerna finns det en blandning av olika kulturavsmaterial.
 • Den vanligaste objekttypen är textbaserade material (83%) och tvådimensionella material (81%). 3D-material uppgår till 46%.

Digitalisering

 • 41 % av institutionerna har en dokumenterad digitaliseringsstrategi, (jämfört med 36% i den förra rapporten från 2014).I genomsnitt har 23% av kulturarvssamlingarna återgetts digitalt (17% i förra rapporten)

Digitalt bevarande

 • 26 % av institutionerna har en dokumenterad strategi för digitalt bevarande som ledningen står bakom (oförändrat sedan den tidigare rapporten).
 • 47 %  har ännu ingen lösning för ett långtidsbevarande som baseras på internationella standarder (jämfört med 48 % i förra rapporten).

Digitalt tillgängliggörande

 • 45% av institutionernas beskrivande metadata finns online.
 • 32% av de samlingar som överförts till digitala format eller skapats digitalt finns tillgängliga för användning online.
 • Akademisk forskning anges som det viktigaste skälet till
  att skapa digital tillgång till samlingarna, följt av pedagogisk användning av materialet.
 • 52% av samtliga institutioner mäter användningen av digitala samlingar (jämfört med 48 % i förra rapporten).
 • 91% av institutioner använder webbstatistik (samma som i förra rapport)
 • 38% använder statistik för att mäta engagemanget på sociala medier (mot 32% i förra rapporten)
 • För att ge åtkomst till de digitala objekt som är tillgängliga online används institutionens hemsida av 55%
 • Kanaler där man förväntar sig en ökad användning under de kommande två åren är Europeana (+ 7%), nationella aggregatorer (+ 6%) och institutionella API:er (+ 6%).

Den fullständiga rapporten, som är den tredje i raden av projektets rapporter om digitalisering i Europa, kan du läsa här.

Sanja Halling

ENUMERATE har tagit tempen på digitaliseringsarbetet i Europa

b2ap3_thumbnail_6433880647_30657c93a0_z.jpg

b2ap3_thumbnail_6433880647_30657c93a0_z.jpg

Foto: Meteorological staff taking sea temperature in Atlas Cove, Heard Island. ANARE expedition c. 1953-57. State Library of New South Wales. Inga kända copyrightrestriktioner.

Projektet ENUMERATE, som avslutades tidigare i år, har haft som syfte att samla in data om det pågående arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvsinformation i Europa. ENUMERATE har varit finansierat av EU-kommissionen, men har kanske framförallt möjliggjorts genom ett omfattande frivilligt arbete av projektmedarbetare, nationella koordinatorer och alla som svarat på enkäterna.

När Nick Poole, Collections Trust, höll en presentation om resultaten av projektet vid MSEG:s (Member States Expert Group on digitisation) möte i Luxemburg i förra veckan lyfte han bland annat fram bristen på strategier för digitalisering och digitalt bevarande. Nick poängterade också att behovet av ett kunskapsunderlag för att fortsatt styra och driva digitaliseringen av kulturarvet är stort, och att det därför är glädjande att ENUMERATE kommer att leva vidare inom ramen för utvecklingen av nästa version av Europeana.

Med svar från 125 institutioner är Sverige ett av de fyra länder som haft högst svarsfrekvens. Ett stort tack till alla er som tagit er tid att svara på frågorna i enkäten!

b2ap3_thumbnail_enumerate_logo.jpg

Det samlade resultaten av svaren från totalt närmare 1400 europeiska kulturarvsinstitutioner visar bland annat att:
• 92 % av de svarande är minnesinstitutioner med samlingar som ska bevaras för framtiden.
• 87 % av institutionerna har en digital kollektion.
• 36 % av institutionerna har en dokumenterad digitaliseringsstrategi.
• 26 % av institutionerna har en dokumenterad strategi för digitalt bevarande som ledningen står bakom.
• 48 % har ännu ingen lösning för långtidsbevarande som baseras på internationella standarder.
• Den genomsnittliga budgeten för en digital kollektion är €295.000.
• I genomsnitt arbetar 8 personer på heltid med aktiviteter kopplade till den digitala kollektionen, varav 3 volontärer.
• Arbetet kopplat till den digitala kollektionen finansieras genom den interna budgeten (88%).

Den fullständiga rapporten, som är den tredje i raden av projektets rapporter om digitalisering i Europa, kan du läsa här.

Rolf Källman