Hur ser det ut?

b2ap3_thumbnail_4012382360_80227b6528_z.jpg

 b2ap3_thumbnail_4012382360_80227b6528_z.jpgBurrough Audubon Society Members. US National archives. Inga kända copyright-restriktioner.

Målet för ”Digit@lt Kulturarv”, den av regeringen beslutade nationella strategin för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation under perioden 2012–2015, är att ”kulturella verksamheter, samlingar och arkiv i ökad utsträckning ska bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten.”

I strategin gavs ett uppdrag till de totalt 23 ”statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation” att senast 2015 ha utarbetat planer för arbetet med digitalisering och tillgänglighet. Ett viktigt led i Digisams arbete är att på olika sätt stödja myndigheterna och institutionerna i detta arbete. Processen presenteras mer utförligt här.

I rapporten ”Digitalisering av kulturarvet – nuläge och vägvalsfrågor: Sammanfattning och analys från arbetet med digitaliseringsplaner vid de statliga kulturarvsmyndigheterna och institutionerna” presenteras en sammanställning och analys av de underlag som kommit in till Digisam från myndigheterna och institutionerna. I rapporten utpekas också några centrala utvecklingsområden och tänkbara vägar framåt i form av ett antal öppna vägvalsfrågor. Separat finns också en ”Checklista för prioritering av material till digitalisering”. Vi hoppas att rapporten med bilagor kan fungera som vägledande stöd för det fortsatta arbetet med planer vid myndigheterna och institutionerna. Vår förhoppning är också att andra kulturarvsinstitutioner som inte är direkt berörda av regeringsuppdaget kan ha nytta av rapporten vid planering av digitaliseringsinsatser.

Under året ser vi fram emot att ta del av de färdiga planer som lämnas in till regeringen. Vi kommer att kontinuerligt göra dem tillgängliga via Digisams webb.

Synpunkter, förslag, invändningar och diskussion är alltid välkommet – här nedan direkt på bloggen, alternativt i mail till digisam@riksarkivet.se.

Johanna Berg

Att inte välja är också ett val

b2ap3_thumbnail_guys.jpg

b2ap3_thumbnail_guys.jpg

Commodore Record Shop i New York, augusti 1947. Foto: William Gottlieb, LOC (pd). Inga kända copyrightrestriktioner.

Den som jobbar med digitalisering av kulturarvsmaterial fattar varje dag beslut om vilka bilder eller dokument som ska scannas, vilka föremål som ska fotograferas eller ljudfiler som ska räddas åt evigheten. Dessa beslut bidrar till den stora poolen av gemensamma kulturarvsresurser, och påverkar också hur varje institution uppfattas på nätet.
 
De flesta användare har ju inte en susning om vilka artefakter som förvaltas av vilken institution, och det är lätt att tro att den samling som presenteras på webben är representativ för institutionen som helhet. Den som har egen erfarenhet från sektorn vet att det oftast inte är så, men det hjälper ju inte användarna. Och detta är bara ett – av många – skäl att se över sina prioriteringar.
 
Digisam har inom ramen för arbetet med myndighets/institutionsvisa planer utarbetat en checklista för prioritering av material till digitalisering. Den rör sig på generell och övergripande nivå, och är tänkt som ett stöd i arbetet med att operationellt prioritera mer konkret och precist vilka material som bör ställas längst fram i kön.
 
Men tänk om vi har missat nånting?
 
Vi är mycket tacksamma för dina kommentarer, synpunkter och inspel på checklistan, antingen direkt som bloggkommentarer eller per mail till johanna.berg@riksarkivet.se, men OBS senast den 24 november. Vi räknar med att dokumentet därefter redigeras om och ska kunna antas av Digisams styrgrupp före jul. Vi hörs!
 
Johanna Berg