Hålla kursen

arrow

arrow

Foto: S. Danelius CC0

Visioner är ofta lätta att komma överens om. Likt ledstjärnor visar de riktningen mot en önskad, men kanske inte fullt ut realiserbar framtid. I strategier beskrivs vi hur vi ska oss till utstakade mål som leder mot visionen. Det krävs oftast ett djupare arbete för att vi ska bli eniga om strategierna. Är det verkligen den här vägen som tar oss snabbast och säkrast framåt? Hur ska vi kunna välja när det ena alternativet verkar nog så gott som det andra?

Ofta är det inte heller helt enkelt att överblicka konsekvenserna av de strategiska valen. Antingen påverkar strategierna det dagliga arbetet, som för det mesta fungerar men kanske inte leder mot målen. Eller så är det precis tvärtom, att de som gör det dagliga arbetet ser hur arbetet ska drivas och frustrerat konstaterar att de övergripande strategierna inte stöjder detta.

En fungerande strategi måste därför knyta samman visionen med det dagliga arbetet. Top-down och bottom-up perspektiven behöver kunna mötas och ge näring åt varandra.

Digit@lt kulturarv och Digisam

I Digit@lt kulturarv, regeringens strategi för digitaliseringen av kulturarvet, fick Digisam i uppdrag att ”ta fram förslag om nationella riktlinjer för hur en samordnad digital informationshantering och ett samordnat och kostnadseffektivt digitalt långtidsbevarande av samlingar och arkiv, inkluderat audio-visuella arkiv, kan ske hos de statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation.” Digisam fick också i uppdrag att ”presentera allmänna råd för digitalisering och tillgängliggörande av samlingar och arkiv som ska främja prioriteringar inom digitaliseringsarbetet och ett framtida användande av gemensamma format samt öppna och gemensamma standarder för det statliga kulturarvsområdet.”

Frågan om långsiktigt bevarande valde Digisam att bryta ut som en särskild arbetsuppgift. Frågorna om en samordnad digital informationshantering och allmänna råd valde Digisam att hantera dels inom ramen för infrastruktur, dels inom ramen för det som i rapporten Ett digitalare kulturarv – Digisams verksamhet 2011-2015 presenteras som ett förslag till nationella riktlinjer för digitalisering av kulturarvet.

Nationella riktlinjer

Vad är egentligen nationella riktlinjer för en samordnad hantering av digital kulturarvsinformation? Utifrån hur Digisam valt att bygga upp riktlinjerna så är det ett antal dokument som på olika nivåer stödjer och leder kulturarvsmyndigheterna och institutionerna i arbetet med att nå de övergripande målen för ett digitalt kulturarv. Riktlinjerna är tänkta att kunna fungera som stöd för alla typer av kulturarvsaktörer, även långt utanför Digisams krets av medverkande myndigheter och institutioner.

En ryggrad i de nationella riktlinjerna är Digisams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv. De är framtagna för att vara till hjälp vid de strategiska val som behöver göras längs vägen mot en kostnadseffektiv samordnad digital informationshantering. Varje princip stöds av en kort beskrivning, ett förklarande motiv och några konsekvensmeningar som pekar på vilka insatser som kan krävas. Eftersom principerna ska gälla långsiktigt innehåller de inga referenser till specifika tekniska lösningar eller format. De ska heller inte ses som mål att uppnå och bocka av, utan som just principer att hålla kursen mot.

Men för att de nationella riktlinjerna ska kunna vara till hjälp för att sammanlänka vision, mål och strategier med det dagliga arbetet krävs ett konkret stöd. I ett första steg har detta utarbetas i form av rekommendationer, vägledningar och checklistor. Detta är också ett svar på uppdraget till Digisam att presentera allmänna råd för digitalisering och tillgängliggörande av samlingar och arkiv. Digisams bedömning är att det mest effektiva sättet att närma sig frågan om allmänna råd är att utforma rekommendationer. Digisams stöddokument utgår från och bygger vidare på redan nedlagt arbete i tidigare satsningar, både nationellt och internationellt. För att de nationella riktlinjerna ska ge långsiktigt hållbar vägledning krävs också en kontinuerlig förvaltning av såväl helheten som ingående delar.

Rätt använda är visioner och strategier kraftfulla verktyg för att staka ut riktningen mot de mål som leder oss framåt. Men de måste användas lyhört och ödmjukt. Om de bara tillämpas uppifrån och ned utan att öppna upp för inspel, påverkan och delaktighet från och i samverkan med dem som dagligen arbetar med förvaltningen av digital kulturarvsinformation, försvinner utrymmet för ett növdvändigt agilt arbetssätt. Ett balanserat strategiskt arbetssätt där idéer fångas upp, diskuteras och sätts i verket och där användaren aldrig släpps ur fokus är en nödvändig framgångsfaktor.

Rolf Källman

Vart är vi på väg?

b2ap3_thumbnail_7182437673_98f9d75372_b_20140408-083445_1.jpg

b2ap3_thumbnail_7182437673_98f9d75372_b_20140408-083445_1.jpg

Foto: Young woman steering a yacht under sail. Fotograf: Harold Nossiter/Harold Nossiter Junior, 1920-/30-tal. Australian National Maritime’s Museum. Inga kända copyrightrestriktioner.

Digisam arbetar enligt sin övergripande vision för att i samverkan med andra, och med alla till buds stående medel, bidra till en situation där:

  • Kulturarvet är digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla. 
  • Det finns en samordnad, kostnadseffektiv infrastruktur som stödjer digitalisering, användning och bevarande med hög kvalitet.

För att vi tillsammans ska kunna närma oss detta önskade idealtillstånd har Digisam formulerat fjorton principer för arbetet med digitalisering, bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet. Principerna är grupperade under huvudrubrikerna Styra, Producera, Använda och Bevara och de antogs av Digisams styrgrupp den 3 april 2014. Principerna finner du här.

Principerna följer TOGAF-modellen och stöds var och en av en kort beskrivning, ett förklarande motiv och några konsekvensmeningar som pekar på vilka insatser som krävs. De ska inte ses som uppnåendemål att bocka av, utan som just principer att mer långsiktigt hålla kurs mot.

Digisam kommer framöver att komplettera principerna med mer vägledande material och rekommendationer etc. Dessutom vill vi gärna lyfta inspirerande exempel på myndigheter och institutioner som kan sägas visa vägen för andra. Vi är ju många som är på väg åt samma håll, och det finns mycket att vinna på att dela med sig av både goda erfarenheter och mer dyrköpta läxor. Tillsammans kan vi komma längre!

Johanna Berg

Principer för arbetet

b2ap3_thumbnail_birdflock.jpg

Digisam har under vintern formulerat en serie vägledande principer för arbetet med digitalisering, digitalt tillgängliggörande och digitalt bevarande av kulturarvet. Principerna är tänkta att fungera riktningsgivande för verksamheten, i första hand på våra 24 medverkande myndigheter, och vi hoppas att de ska kunna bidra till ökad tydlighet och målmedvetenhet i samarbetet framöver.

Vi har försökt koka ned mycket omfattande frågekomplex till rätt korthuggna princip-satser på en generaliserande nivå. Mycket av operativ praktik, t ex hur man löpande kan kvalitetshöja data, faller utanför. Detsamma gäller för ännu mer övergripande resonemang t ex om vad digitalisering egentligen är. Digisam hoppas dock inom ramen för andra processer kunna ringa in centrala begreppsdefinitioner och arbetar också parallellt med en ordlista över viktiga förkortningar.

b2ap3_thumbnail_birdflock.jpg

Fågelstreck av Lan Bui (beskuren) CC BY-NC

Finns det idag invändningar mot principskrivningarna, önskemål om komplettering eller förtydliganden, är vi mycket tacksamma för återkoppling antingen här nedan i kommentarfältet, eller direkt till mig på adress johanna.berg@riksarkivet.se men OBS senast den 28 februari. Under mars månad kommer vi att slutjustera principdokumentet utifrån inkomna synpunkter och målet är att principerna ska antas av Digisams styrgrupp i början av april.

Här kan du se Digisams förslag till principer (PDF)

Johanna Berg