Hur ser det ut?

b2ap3_thumbnail_4012382360_80227b6528_z.jpg

 b2ap3_thumbnail_4012382360_80227b6528_z.jpgBurrough Audubon Society Members. US National archives. Inga kända copyright-restriktioner.

Målet för ”Digit@lt Kulturarv”, den av regeringen beslutade nationella strategin för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation under perioden 2012–2015, är att ”kulturella verksamheter, samlingar och arkiv i ökad utsträckning ska bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten.”

I strategin gavs ett uppdrag till de totalt 23 ”statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation” att senast 2015 ha utarbetat planer för arbetet med digitalisering och tillgänglighet. Ett viktigt led i Digisams arbete är att på olika sätt stödja myndigheterna och institutionerna i detta arbete. Processen presenteras mer utförligt här.

I rapporten ”Digitalisering av kulturarvet – nuläge och vägvalsfrågor: Sammanfattning och analys från arbetet med digitaliseringsplaner vid de statliga kulturarvsmyndigheterna och institutionerna” presenteras en sammanställning och analys av de underlag som kommit in till Digisam från myndigheterna och institutionerna. I rapporten utpekas också några centrala utvecklingsområden och tänkbara vägar framåt i form av ett antal öppna vägvalsfrågor. Separat finns också en ”Checklista för prioritering av material till digitalisering”. Vi hoppas att rapporten med bilagor kan fungera som vägledande stöd för det fortsatta arbetet med planer vid myndigheterna och institutionerna. Vår förhoppning är också att andra kulturarvsinstitutioner som inte är direkt berörda av regeringsuppdaget kan ha nytta av rapporten vid planering av digitaliseringsinsatser.

Under året ser vi fram emot att ta del av de färdiga planer som lämnas in till regeringen. Vi kommer att kontinuerligt göra dem tillgängliga via Digisams webb.

Synpunkter, förslag, invändningar och diskussion är alltid välkommet – här nedan direkt på bloggen, alternativt i mail till digisam@riksarkivet.se.

Johanna Berg

Nätverket för planarbete

b2ap3_thumbnail_workshop-LSH-1907576_10152016343508457_355829600_n.jpg

b2ap3_thumbnail_workshop-LSH-1907576_10152016343508457_355829600_n.jpg

Foto: Johanna Berg CC:0

Alla Digisams ”medverkande myndigheter” har Regeringens uppdrag att senast under 2015 ta fram interna planer för sitt arbete med digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet.

Digisam har velat stödja och underlätta det arbetet genom att försöka hitta gemensamma linjer i frågeställningar och mätmetoder. Under våren 2013 kunde en mindre expertgrupp diskutera sig fram till ett generaliserat frågeschema och en ensad mängdmatris som stöd för de interna processerna. Under hösten och vintern har ett bredare nätverk samlats till en serie öppna möten för att fördjupat diskutera uttolkning av centrala begrepp och viktiga avgränsningar inom området. Minnesanteckningar från mötena finns, liksom övriga aktuella underlag, här.
 
Nu vidtar på myndigheter och institutioner intensifierat arbete med de underlag som Digisam begärt in före 1 juni. De kommer att sammanställas i en samlad analysrapport och läggas till grund för Digisams förslag till regeringen, och därför är det viktigt att alla berörda bidrar med en om möjligt osminkad bild av sina behov och styrkeområden.
 
Den 19 mars träffades nätverket för sista gången på Livrustkammaren, men på allmän begäran har Digisam lovat ett par-tre nya träffar inom kretsen fram till årsskiftet 2016. Det finns ju alltid så mycket kvar att prata om!

Johanna Berg