Nu fortsätter vi!

 

2780164539_133bb7bfdd_z

Woman in a rowing boat, ca 1890. Collection of National Media Museum/Kodak Museum. Inga kända copyrightrestriktioner.

Digisam har vid årsskiftet bytt organisationstillhörighet från Riksarkivet till Riksantikvarieämbetet. På samma gång har Digisam blivit en permanentad plattform för samverkan, vilket ger helt nya möjligheter till fler långsiktiga samarbeten, insatser och engagemang. Vi är väldigt glada för förtroendet och ser verkligen fram emot att, tillsammans med alla berörda, fortsätta arbetet för ett digitaliserat, tillgängligt och användbart kulturarv.

Vilka är vi?

Digisam är placerat som en enhet vid staben på Riksantikvarieämbetet, centralt på Storgatan i Stockholm. Vi är idag tre anställda – Jag själv som projektsamordnare, Catharina Ekdahl som jurist och Henrik Summanen som verksamhetsutvecklare. Två vakanta tjänster som verksamhetsledare och projektledare kommer att utlysas, och till dess att tjänsten som verksamhetsledare blivit tillsatt är stabschef Torsten Hökby också verksamhetsledare för Digisam. På Digisams hemsida hittar ni våra kontaktuppgifter. Johanna Berg, som arbetar med frågor som rör Swe-Clarin (Common Language Resources and Technology Infrastructure), är fortsatt verksam hos Riksarkivet men rapporterar till Digisams styrgrupp.

Vad händer nu?

I lagrådsremissen Kulturarvspolitik gör regeringen bland annat bedömningen att ansvaret för museifrågor bör samlas hos Riksantikvarieämbetet, som också bör driva en centrumfunktion för utveckling av kulturarvsarbetet där kunskaper och metoder för ett mer tillgängligt kulturarv utvecklas. Huvuddelen av Riksutställningars uppgifter ska tas över av Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar upphöra som myndighet redan till sommaren. I korthet händer mycket på Riksantikvarieämbetet som behöver ta form i relation till Digisam, så att alla olika delar samspelar på bästa sätt för störst effekt.

I slutet av januari kommer Digisams styrgrupp att ha årets första möte för dialog kring Digisams fortsatta inriktning, och parallellt pågår intensivt tankearbete hos oss på sekretariatet kring hur vi bäst lägger upp arbetet framöver. I närtid kommer vi bland annat diskutera hur vi tar hand om resultaten från det pilotprojekt om lagring för långsiktigt användbarhet som avslutades före jul, och hur vi startar upp det pilotprojekt kring aggregering och länkad öppen data som beslutades av styrgruppen före verksamhetsövergången.

I lagrådsremissen gör regeringen bedömningen att Digisam bör få ett tydligare ansvar för att arbeta med stöd i juridiska frågeställningar. På det juridiska området kommer vi till att börja med att göra en utvärdering och uppföljning kring resultatet av den framförhandlade rekommendationen om avtalslicens för bilder som gör det möjligt för våra medverkande myndigheter och institutioner att teckna enskilda bildavtal med Bildupphovsrätt. Vi fortsätter också den dialog som påbörjats kring en avtalslicensbaserad lösning på området text.

Självklart är vi alltid öppna för era tankar, synpunkter och inspel, så tveka inte att höra av er.

Digisamfika den 27 januari

Vi fortsätter med det vinnande konceptet Digisamfika, dit alla är välkomna för att träffa oss och varandra och mingla loss kring frågor om digitalt kulturarv. Årets första fika blir fredagen den 27 januari. Vi ses som vanligt på Espresso House i Konserthuset kl. 8.00-9.30. Välkommen!

Moa Ranung

Digisam – en permanentad plattform för samverkan

Eftermiddagen igår ägnade vi på Digisam till att läsa lagrådsremissen Kulturarvspolitik som presenterades av kulturminister Alice Bah Kuhnke vid en pressträff på Skansen.

Och det var en uppmuntrande läsning . I rapporten ”Ett digitalare kulturarv – Digisams verksamhet 2011-2015” presenterade vi bedömningar och förslag inom tio olika områden. Vi är glada för att se att dessa har fått ett stort genomslag i lagrådsremissen.

Föreslå nationella riktlinjer för arbetet med digitalt kulturarv var ett av de centrala uppdragen Digisam fick av regeringen år 2011. Regeringens bedömning är att de presenterade riktlinjerna är ett viktigt resultat av det hittillsvarande arbetet och att de bör förvaltas och utvecklas för att vara en utgångspunkt vid statligt finansierad digitalisering av kulturarvsmaterial.

3

Remix: Susanne Danelius, från Stockholm stadsmuseum: ”Mäster Samuelsgatan 3, Speceriaffär. ”Svenska hem, 1906”, CC-BY.

Samverkan med Vetenskapsrådets enhet Sunet kring kostnadseffektiva, gemensamma lösningar för en infrastruktur för digital kulturarvsinformation har under de senaste åren varit ett prioriterat arbete för Digisam. I ett första skede har fokus legat på tjänster för lagring och bevarande. Resultatet av samverkan ges ett positivt omdöme. Det värmer att läsa att en koppling också görs till den nyligen presenterade forskningspropositionen, där bedömningen görs att Vetenskapsrådets anslag bör förstärkas för vidareutveckling av Sunets roll avseende samordnade och kostnadseffektiva it-tjänster.

Mediakonverteringscentrum blir en nationell resurs för digitalisering av det kulturarv som förvaltas av de statliga kulturarvsinstitutionerna. Finansiering för detta finns i form av de 11 miljoner som Riksarkivet har föreslagit kan användas av myndighetens anslag i och med att den omfattande digitaliseringen av bouppteckningar håller på att avslutas. Även här finns en koppling till den forskningspolitiska propositionen. Med medel i form av projektbidrag från Vetenskapsrådet inom ramen för regeringens satsning på ökad digitalisering av forskningsinformation skulle resurserna för digitalisering av kulturarvsmaterial kunna ökas.

Behoven av en arkivstatistik, att den fortsatta koordineringsverksamheten bör ges ett tydligare ansvar för att arbeta med stöd i juridiska frågeställningar, samt att Kungliga biblioteket och Stiftelsen Svenska Filminstitutet bör ges i uppdrag utreda och lämna förslag i syfte att öka samverkan kring digitaliseringen av audiovisuellt material, är andra bedömningar som bygger på de förslag som Digisam utarbetat.

Hack4Heritage - ett i raden av många konferenser, möten, workshoppar m.m. i Digisams regi. Rolf Källman, CC-BY.

Hack4Heritage – ett i raden av många konferenser, möten, workshoppar m.m. i Digisams regi. Rolf Källman, CC-BY.

Men kanske det främsta målet vi satte upp, när verksamheten startade hösten 2011, var att en koordinerad samverkan på digitaliseringsområdet skulle bli permanentad. När vi inledningsvis träffade ledningarna för våra 24 medverkande myndigheter och institutioner var en av de vanligaste kommentarerna att ”se till att verksamheten blir permanent för vi vill inte börja om från början igen”. När verksamheten från och årsskiftet blir permanent som en del av Riksantikvarieämbetets utökade ansvar inom kulturarvsområdet har det målet uppfyllts.

Tillfälligheterna har gjort så att flera av oss på Digisam nu går vidare mot nya mål. Men vi ser alla fram mot att i nya roller fortsatt samverka på den plattform som byggts upp. Ett stort tack alla er som medverkat i arbetet!

Vi önskar Riksantikvarieämbetet varmt lycka till i det fortsatta arbetet.

Rolf Källman