En ny rymd för kreativa näringar – Europeana Space

b2ap3_thumbnail_space.jpg

b2ap3_thumbnail_space.jpg
space by Sweetie187. CC-BY

I februari 2014 startade det europeiska projektet Europeana Space. Projektet har som syfte att genom digitala kulturarvsresurser skapa nya möjligheter för kreativa näringar. Projektet kommer att skapa en öppen miljö för användning av digitala kulturarvsresurser. Utvecklingen av tjänster och applikationer byggda på dessa resurser kommer att stödjas av ett antal ”bästa praxis”. Dessutom kommer Europeana Space att skapa sex mindre tematiska pilotstudier för att visa upp scenarier som utvecklats i denna miljö.

b2ap3_thumbnail_espace.jpg
En rad olika tematiska workshops kommer att organiseras av projektet och den workshop som kommer att hållas härnäst handlar om frågor kring immateriella rättigheter, http://www.europeana-space.eu/activities/thematic-workshops/2-march-2015-europeana-space-ipr-workshop/

Sanja Halling

Hur ska nätverket Europeana se ut i framtiden?

b2ap3_thumbnail_11307100356_f969339214_z.jpg

b2ap3_thumbnail_11307100356_f969339214_z.jpg

Image taken from page 30 of ’Illustrated Poems and Songs for Young People. Edited by mrs. Sale Barker’, 1885. The British Library. No known copyright restrictions.

Europeana vill ha din hjälp att göra nätverket så demokratiskt och representativt som möjligt. Under sommaren utkom Europeanas strategi för åren 2015-2020 och rekommendationer som handlar om hur arbetet bör drivas. Rekommendationerna lyfter bland annat hur styrningsstrukturen bör revideras och hur fler representanter från olika nivåer bör tas in för ökad demokrati i nätverket.

Genom att fylla i en enkät kan du tycka till om rekommendationerna och påverka hur det framtida nätverket kommer att se ut. Sista svarsdag är den 24 augusti. Enkäten hittar du här.

Moa Ranung

Årskrönika 2013

b2ap3_thumbnail_kthmeet.jpg

Vad lade Digisam krutet på under 2013? Härmed vår årsredovisning i kortversion:

Myndigheter och institutioner tar fram planer för digitalisering
23 myndigheter och institutioner har i uppdrag att ta fram planer för sin digitaliseringsverksamhet. Under året ledde Digisam en arbetsgrupp som tog fram ett underlag som fungerar som stöd för arbetet med planerna. Ett nätverk bildades också med representanter för alla 23 myndigheter och organisationer. Nätverket har träffats två gånger för gemensam problemlösning och breddade kontakter. Läs mer här…

En framtida infrastruktur
Digisam utvecklar ett förslag på hur en framtida infrastruktur för det digitala kulturarvet kan se ut. Under året hölls flera workshops med representanter för myndigheter som har nyckelroller vad gäller försörjning av digital kulturarvsinformation. En modell som tas fram i samarbete med KTH beskriver vad som behövs i framtiden i form av standarder, funktionalitet och stödsystem. Läs mer här…

b2ap3_thumbnail_kthmeet.jpg

Infrastruktur för kulturarvsinsformation. Digisam, Riksarkivet och
KTH på möte i Tilburg med nederländska kollegor

Digitalt bevarande
Bevarandet av kulturarvsinstitutionernas digitala information är en nyckelfråga. Digisam har i uppdrag att ta fram förslag på hur ett samordnat och kostnadseffektivt långtidsbevarande kan bli verklighet. Som ett första steg i arbetet startades en förstudie med deltagare från sju av Digisams medverkande myndigheter och institutioner. Intervjuer har förts med deltagarna för att ta reda på hur läget ser ut idag. Läs mer här…

Upphovsrätt: Rekommendationer och avtalslicenser
Frågor kring upphovsrätt dyker ofta upp i samband med digitalt bevarande och tillgängliggörande. Digisam har under året inlett ett samrådsarbete kring upphovsrättsliga frågor. Två arbetsgrupper har bildats, en partssammansatt med representanter från kulturarvsinstitutioner och bildorganisationerna samt en referensgrupp med experter på bildfrågor vid institutionerna. Arbetet ska resultera i rekommendationer kring upphovsrätt som kan fungera som praktisk vägledning vid kulturarvsinstitutionerna, samt villkor i ett förslag till ett avtalslicensbaserat ramavtal som kan användas av institutionerna. Läs mer här…

Auktoriteter, semantisk webb och öppen data
Projektet DISKA (Digitala Semantiska Kulturarvsauktoriteter) har under året med finansiering från Vinnova drivits i samarbete med KTH. Inom projektet har dataset, listor och förteckningar av referenskaraktär på kulturarvsmyndigheter inventerats och bearbetats. Ett urval av listorna har omarbetats till semantiska dataset och publicerats som länkbar öppen data. Läs mer här…

Digisam arrangerade också en workshopvecka, inkluderande ett hackathon, på Riks­arkivet. Under veckan bearbetades dataset från Riksarkivet med målet att publicera auktoritetsdata som länkad öppen data.

Kulturarvsinformation i undervisning
Den växande mängden digital kulturarvsinformation är en skatt som med fördel kan användas i undervisning. Digisam har därför ett nära samarbete med ECE-skolan vid KTH, för att utveckla ett forskningsområde kring kulturarv och teknikförstärkt lärande. Läs mer här…

Konferens om öppna kulturarvsdata i Norden
Under 2013 hade Sverige ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet. I och med detta arrangerade Digisam, i samarbete med Media Evolution, en konferens i Malmö på temat öppna kulturarvsdata i Norden. Målet för konferensen var att skapa ett hållbart och nordiskt nätverk för digitalt kulturarv. Filmer från konferensen finns att se här.

b2ap3_thumbnail_nordlodcollage.jpg

 

Europeiska samarbeten
Digisam har under året testat att ta en paraplyroll för att underlätta för de svenska kulturarvsinstitutionerna att delta i EU-projekt. Under 2013 deltog svenska kulturarvsinstitutioner i 13 av de europeiska projekt som berör digitalt kulturarv. Digisam startade ett nätverk för dem som arbetar i projekten. Läs mer här…

Tillsammans med Riksarkivet har Digisam deltagit som partner i EU-projekten Linked Heritage, DCH-RP och ATHENA Plus. Digisam har också gått in som associate partner i projektet Europeana Inside för att kunna följa och ta del av projektets resultat.

EU-projektet Linked Heritage avslutades under hösten. Tillsammans med Riksarkivet har Digisam översatt kursmaterial om terminologier, semantifering av data med mera. Kursmaterialet är publicerat på Digisams webbplats. Läs mer här…

Inom EU-projektet DCH-RP (Digital Cultural Heritage – Road Map for Preservation) arbetar Digisam främst med de ”proof of concepts” inom vilka konkreta scenariobaserade bevarandeexperiment utförs med hjälp av e-infrastruktur som tillhandahålls av NGI (National Grid Initiativ). Under året har data från Riksarkivet använts i en första etapp. En andra etapp har planerats där data från upp till sju ytterligare svenska myndigheter och institutioner kommer att ingår i testerna. Läs mer här…

Digisam är nationell koordinator i projektet ENUMERATE som syftar till att få ett bättre statistiskt underlag vad gäller digitaliseringsarbetet vid medlemsländernas institutioner. Digisam har arbetat för att få in ett så brett underlag som möjligt. En enkät har gått ut till de bibliotek och museer som omfattas av det nationella statistikuppdraget, samt till ett urval av landets arkiv. Totalt har 85 svar kommit in.

 

DCH-RP Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation

DCH-RP (Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation), är en samordningsinsats som stöds av EC FP7 e-Infrastructures Programme och som syftar till att producera och validera en ”Roadmap for Preservation” som beskriver på vilket sätt man bör gå tillväga för att bevara det digitala kulturarvet genom en samlad digital infrastruktur. En sådan infrastruktur kommer att utnyttja de möjligheter som erbjuds av forskningsinfrastrukturer, t ex SUNET och Grid initiativ. DCH-RP bygger i första hand på kunskaperna från DC-NET och INDICATE-projekten som undersökte på vilket sätt kulturavssektorn kan använda sig av de digitala infrastrukturerna. Riksarkivet deltog i DC-net-projektet där bevarandet lyftes fram som första prioritet för e-Infrastrukturtjänster för kulturarvsinstitutionerna.

En av arbetsuppgifterna i DCH-RP är att validera en road map för bevarande genom ”proofs of concept”, där kulturarvsinstitutioner kommer att göra konkreta experiment tillsammans med leverantörer av e-infrastruktur. Projektet kommer också att utforska hur man kan harmonisera policies för bevarande av det digitala kulturarvet, både på en europeisk och internationell nivå, för att hitta modeller för styrning och hållbarhet.

 

Den offentliga lanseringen av projektet ägde rum på konferensen Euromed 2012 i Limassol, Cypern den 1 november 2012. Publiken var positiv till visionerna för användningen av den nya tekniken. Det betonades att forskningsinfrastrukturer spelar en viktig roll som en möjlig kanal för leverans, tillgång och bevarande av digitala kulturarvet. 

Riksarkivet/Digisam har som uppgift i projektet att organisera konkreta experiment av olika typer av scenarier för digitalt bevarande. I den första omgången tester som gjordes mellan mars till september 2013 gjordes tester i Sverige med data från Riksarkivet. Den andra omgången tester kommer att omfatta data från fler kulturarvsinstitutioner.
Den viktigaste förutsättningen för testerna är att klargöra vilka funktioner inom digitalt bevarande som saknas respektive vad som kan förbättras eller göras effektivare. 

För testerna kommer man också att använda sig av e-CSG-plattformen (e-culture Science Gateway), som utvecklades i EU-projektet INDICATE.

Mer information om projektet finns på projektets hemsida.

/Sanja Halling

Nätverksgruppen kring EU-projekt

b2ap3_thumbnail_eunatverk.gif

Nätverksgruppen kring EU-projekt handlar om samverkan och kunskapsutbyte om digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial.
 
Hur kan vi gemensamt dra nytta av erfarenheterna och kunskapen som samlas hos de institutioner som deltar i olika EU-projekt med bäring på digitalt kulturarv? Och vilka strategier kan vi samverka kring för ett ökat deltagande i EU-projekt? Detta har varit utgångspunkterna i nätverksgruppen för EU-projekt som Digisam tagit initiativ till.
 
EU-nätverksgruppen kommer att träffas några gånger per år för att lyfta fram nyttan som uppstår vid samverkan kring kunskaper och erfarenheter av EU-samarbete, bl a vad gäller standarder, mappnings- och aggregeringsfrågor, länkad öppen data, beständiga identifierare, digitalt bevarande, m m. På detta sätt blir nätverket en plattform för kunskapsutbyte, problemlösningar och engagemang i EU-samverkan. Syftet är att diskutera strategiska frågor både ur ett nationellt och europeiskt perspektiv och lägga grunden för framtida projekt.

b2ap3_thumbnail_eunatverk.gif
 
Det projektet som de flesta känner till är EU-kommissionens initiativ Europeana med den snabbt växande sökportalen för digitalt kulturarvsdata, som en mängd olika projekt och aggregatorer levererar data till, men det  finns idag representanter från Sverige i både EU-expertgrupper och EU-finansierade projekt där man satsar betydande resurser på forskning kring digitalisering, digitalt tillgänglighet och bevarande. Dessa samarbeten har utvecklats under längre tid och inte sällan har det utifrån större sammanhang också uppstått flera mindre tematiska projekt.
 
Diskussionerna under de första två nätverksmötena ledde till att gemensamma frågor och samarbetsområden definierades, som t ex:

  • metadatastandarder och format (SPECTRUM, LIDO, mappning, MINT, objekt/dokument.
  • aggregering (poster som saknar bild inte kommer med, relationerna försvinner, hur får man tillbaka berikad data/UGC till databaser, beständiga identifierare)
  • semantiken och terminologier (auktoritetsposter, länkad data, länkad öppen data, m m)

Alla dessa gemensamma frågor och samarbetsområden kommer också att vara en naturlig del i Digisams pågående arbete med modellering av en samordnad informationshantering och digital infrastruktur som vi kommer att berätta mer om i en kommande bloggpost.

/Sanja Halling, Digisam