Länka som bara den!

b2ap3_thumbnail_diska.jpg

Förra årets DISKA-projekt (digitala semantiska kulturarvsauktoriteter) avrundades med ett slutseminarium på KTH den 11 februari 2014.

Under dagen berättade vi vad som hänt inom projektets ram. Vi tittade också på vad man kan göra nu om man vill jobba vidare med öppna data på kulturarvsinstitutionerna. Alla presentationer finns att ta del av här nedan, men de avslutande råden från talarna kan summeras så här enkelt:

  • Låt inte det bästa bli det godas fiende
  • Börja med det enkla
  • Håll persistenta identifierare
  • Samarbeta
  • Länka som bara den!

  b2ap3_thumbnail_diska.jpg

 

Talarnas presentationer

Johanna Berg, Digisam: http://www.slideshare.net/Digisam/johanna-berg-kth-20140211
Helena Lundin, Digisam: http://www.slideshare.net/Digisam/diskaprojektet-31432298
Fredrik Enoksson, Erik Isaksson, Ambjörn Naeve, KTH: https://docs.google.com/presentation/d/1a-f3wBh1lHIbogW8VzkpbIVsE-swVur8ZlMmdkFCgL4/edit?usp=sharing
Matthias Palmér, MetaSolutions: http://www.slideshare.net/MetaSolutionsAB/introduktion-till-lodify
Ulf Bodin, Kultur-IT: http://digisam.se/images/docs/Bodin_KulturNav_DISKA_20140211_dist.pdf 
André Costa, Wikimedia Sverige: http://digisam.se/images/docs/Costa_DISKA presentation-2014-02-11.pdf

Johanna Berg
 

FärdigDISKAt för denna gång

b2ap3_thumbnail_sistadisken.jpg

Strax före jul avslutade vi projektet DISKA (digitala semantiska kulturarvsauktoriteter) som vi under 2013 drivit i samarbete med KTH/ECE-skolan och med generöst stöd från Vinnova.
Tanken med projektet var att inventera listor/förteckningar av referenskaraktär på de centrala kulturarvsmyndigheterna, omarbeta ett strategiskt urval sådana ”dataset” till RDF och publicera dem som länkbar öppen data.

Allt detta har vi också gjort. Helena Lundin gjorde ett fantastiskt jobb med inventeringen i våras. Hon besökte personligen tjugo myndigheter, intervjuade en rad nyckelpersoner och hittade inte mindre än 122 stycken intressanta listor/förteckningar. Men materialen var av mycket skiftande innehåll, omfång, karaktär och struktur – så det var tur att vi hade en kvalificerad expertgrupp till stöd i prioriteringen. Med deras stöd kunde projektet avgränsa fokus till egennamn på historiska personer och ge företräde åt välstrukturerade dataset med högt allmänintresse. Som ett komplement har projektet vidare ”digitaliserat” en rent analog källa, ett kartotek över missdådare i KB:s skillingtryckssamling, som skrivits över till strukturerad Excel och därmed också kan ingå i DISKA-publiceringen.

Erik Isaksson och Fredrik Enoksson på KTH har sedan gjort enastående insatser genom att processa ett tiotal valda dataset och göra dem fritt tillgängliga för alla. Datat kom in i olika tekniska format (Excel, CSV, xml etc) och kan nu presenteras som RDF, se diska.ece.kth.se, och bidra till en framväxande infrastruktur för nyttiggörande och bred användning av öppen digital kulturarvsinformation.

 

b2ap3_thumbnail_sistadisken.jpg

’Confessions’. Collection of National Media Museum/The Royal Photographic Society. CC-0

En fortfarande öppen fråga, som Digisam kommer att arbeta för att lösa, är var datat mer långsiktigt ska förvaltas. Idealt skulle respektive myndighet kunna hålla det öppet via sin egen webbsida, men tills vidare är vi hänvisade till statisk förvaring på KTH eller – om respektive myndighet föredrar det – mer dynamiska lösningar inom Kultur-IT:s KulturNav, Linked Heritage/AthenaPlus-projektens TMP (terminology management platform) eller liknande. 

Projektet har bidragit till att fördjupa redan inlett samarbete mellan KTH och kulturarvssektorn. Det har spritt vidare kännedom i sektorn om vad LOD är, varför det är viktigt för kulturarvet och vad som krävs för att ta del i arbetet. För att ytterligare stärka frågan och bredda diskussionen vill vi också bjuda in alla intresserade till ett öppet seminarium på KTH tisdagen den 11 februari. Sätt kryss i almanackan redan nu, mer detaljerat program kommer. Hoppas vi ses då!

UPPDATERING 3 feb: Programmet för seminariet är nu klart! (Word-fil)

Johanna Berg, Digisam

Vi DISKAr vidare under hösten

b2ap3_thumbnail_diska_sept.jpg

b2ap3_thumbnail_diska_sept.jpg

En hög med disk. Studiofotografi. Nederländerna 1966
Collectie Spaarnestad. Inga kända copyrightrestriktioner.

Under sommaren har Helena Lundin avslutat sin insats i projektet med att digitalisera ett av de analoga registren från inventeringen. Registret är en kortkatalog över ”missdådare” i skillingtryck och finns på KB. Att vi valde just detta beror på att det var förhållandevis väl strukturerat, och lagom stort för våra resurser. Det refererar ofta till faktiska, historiska händelser som kan förväntas återfinnas i andra källor (domstolshandlingar, press), och lyfter samtidigt personer som sannolikt glömts av historien om de inte kunnat knytas till brott. Spännande!
 
Nu arbetar Erik Isaksson och Fredrik Enoksson på KTH vidare med att omvandla formatet på utvalda register ur inventeringen till RDF så att de ska bli länkbara. Vi funderar över vilka plattformar som är lämpliga för långsiktig förvaltning av de öppna dataseten, och hoppas att de kommer att ge rika möjligheter till bredare kontextualisering av kulturarvsinformationen.
 
För att visa hur vi tänker oss framtiden på webben som ett enda stort moln med hjälp av Länkad Öppen Data (LOD) har vi skapat en presentation på www.prezi.com. Där kan man se hur det skulle kunna gå att koppla ihop olika institutioner och uppgifter med hjälp av bland annat namn. Det här är bara ett axplock av många fler möjliga trådar för att förklara vad vi menar och det ska ses som en framtidsvision. Presentationen hittar du här: http://prezi.com/qdze6qvqmscr/diska-ett-projekt-pa-digisam-i-samarbete-med-kth/
 
Johanna Berg, Digisam

DISKA-projektet efter inventeringen

b2ap3_thumbnail_6942860334_201d972b5d_c.jpg

Nu har inventeringen av de 24 medverkande myndigheterna genomförts och DISKA-projektet går in i en ny fas. Inventeringen gick ut på att undersöka vilka parallella register som finns på de olika institutionerna. Alltså register som inte är över själva samlingarna utan mer av referensart som skulle kunna fungera som auktoritetslistor. Nu har alltså projektet gått in i ett nytt stadium och en expertgrupp med representanter från alla delar inom kulturarvssektorn har diskuterat fram ett första urval. Parallellt håller ett verktyg på att utvecklas på KTH för att kunna användas för att omvandla dessa register till RDF-format, vilket gör det möjligt att länka dem som öppen data.

Inventeringen resulterade i 122 register, ytterligare fyra register har tillkommit senare. De flesta myndigheterna presenterade fyra register eller färre, några mellan 10 och 15 register och en myndighet presenterade 23 register. Drygt hälften är helt analoga eller delvis analoga, resten är digitala. Se hela listan här (Word-fil, uppdaterad 19 augusti). Expertgruppen har nu gjort ett första urval som vi ska gå vidare med och vi håller på att undersöka de tekniska möjligheterna för dem. Gemensamt för de utvalda registren är att de alla är över personnamn, att de är digitala i någon form och att de kompletterar varandra för att täcka så stor del av kulturarvssektorn som möjligt. Kontaktpersonerna för de aktuella registren på respektive myndighet är kontaktade. Tyvärr finns inte möjlighet att bearbeta alla register inom detta projekt, däremot har vi nu samlat in vad som finns på de olika institutionerna och har en bättre överblick för eventuella framtida projekt. I och med att de utvalda registren blir publicerade kommer det också finnas möjlighet för fler institutioner att använda och länka till dessa öppna resurser. 

 

b2ap3_thumbnail_6942860334_201d972b5d_c.jpg

Dishwashing 1951
Mennonite Board of Missions. Photographs. Illinois, Eureka, Home for the Aged, 1950-1956.
No known copyright restrictions 

 

Vi kommer att presentera det slutliga resultatet och de dokument som rör projektet här på Digisams hemsida, vilket kommer att ske löpande. Vi börjar med en övergripande lista på inventeringens resultat och vilka register som finns på de olika myndigheterna. DISKA-projektet ska vara avslutat till årsskiftet 2014.  

Delrapport till VINNOVA 2013-05-30 (pdf-fil)

Jag vill även passa på att tacka för den kunskap, det engagemang och vänliga mottagande jag fått i samband med mina besök, utan vilket det inte hade varit möjligt att genomföra projektet. 

Med önskan om en trevlig sommar!

/Helena Lundin

DISKA rullar igång

Kopparna diskas, Hotel de Gink ca 1910. Fotograf: okänd, Library of Congress, US (pd)

Vi har tidigare berättat om vårt DISKA-projekt som under 2013 ska leda till att vi alla får tillgång till vissa väsentliga auktoritetslistor som länkbar, öppen data via webben. Projektet inleds med en inventering, och vi är glada att kunna presentera en ny medarbetare som kommer att ansvara för den. Välkommen Helena!

Jag heter Helena Lundin och har idag börjat på mitt nya jobb här på Digisam i projektet DISKA (digitala, semantiska kulturarvsauktoriteter). Mitt arbete går ut på att inventera Digisams 24 medverkande myndigheter på register, listor, databaser, kartotek eller liknande som kan tänkas finnas på personer, organisationer eller annat som inte direkt knyter an till enstaka föremål, men som ändå kan vara intressant för att fördjupa kunskapen om det. Alltså handlar det inte om direkta samlingar utan snarare om parallella register som kanske tidigare använts internt. Till en början kommer jag att undersöka vad som finns och sedan kommer en referensgrupp ta ställning till vad som är intressant att gå vidare med och länka som öppen data. Inventeringen är planerad att ta två månader. Min arbetsplats är på Krigsarkivet, men jag kommer troligen att röra mig ute på de olika myndigheterna mycket.

 

Jag kommer tidigare från museibranschen och har arbetat på flera museer med bland annat katalogisering av museiföremål. Nu närmast har jag dock de senaste tre åren arbetat med en inventering av svenska träleksaker för en kommande utställning med Bard Graduate Center, New York som uppdragsgivare.

 

Har ni några frågor eller andra funderingar kring DISKA-projektet och inventeringen tveka inte att höra av er till mig på helena.lundin@riksarkivet.se.

 

Helena Lundin