Digisam söker chef och utredare – Är någon av dem du?

 

26922179203_5c4a43a6cb_o

Foto: Students Observe Common Loons with spotting scope and binoculars. Glacier NPS. Public domain.

Just nu söker vi en chef och en utredare till Digisam. Dessa är två i en rad tjänster som Riksantikvarieämbetet lyser ut. Digisam, samordningssekretariatet för digitalisering av kulturarvet, blev permanent verksamhet vid årsskiftet när vi bytte organisationstillhörighet från Riksarkivet till Riksantikvarieämbetet. Idag är vi en enhet vid staben och sitter i Riksantikvarieämbetets lokaler i hjärtat av Stockholm.

Digitaliseringen ändrar samhället i grunden. Hos Digisam får du möjlighet att driva utvecklingen framåt och arbeta för ett kulturarv som är digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla. Vi arbetar med ett fält där det alltid finns ny kunskap att hämta och med frågor som storskalig digitalisering, länkade öppna data, lagring, upphovsrätt, standarder, riktlinjer och mycket mer. Detta gör vi på både nationell och internationell nivå och i breda samarbeten.

När vi är fulltaliga kommer vi att vara ett team om fem personer i nära samarbete. Är du vår framtida chef eller kollega?

Sök redan idag, eller tipsa någon du tycker bör söka – Sista ansökningsdag är nu på söndag den 23 april.

Digisam förs över till Riksantikvarieämbetet

View towards Stockholm from Djurgården, Uppland, Sweden

Vy mot Stockholm från Djurgården. Elias Martin. Inga kända copyright-restriktioner.

Det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet, Digisam, startade sin verksamhet den 1 september 2011 och finns idag vid Riksarkivet. Det består av sex personer inklusive verksamhetsledaren och är placerade i Krigsarkivets lokaler på Gärdet.

I budgetpropositionen skriver regeringen att man bedömer att det arbete som Digisam har bedrivit i huvudsak bör fortsätta. Regeringen bedömer vidare att Riksantikvarieämbetet fr.o.m. den 1 januari 2017 bör driva det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet och avser att återkomma med preciseringar avseende denna uppgift i den aviserade kulturarvspolitiska propositionen.

Detta ska ses mot bakgrund av att Riksantikvarieämbetet ska få utökat ansvar inom museiområdet och att ett flertal av uppgifterna som idag utförs av Riksutställningar ska utföras av Riksantikvarieämbetet.

En styrgrupp, sammansatt av representanter från Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungliga biblioteket och Centralmuseerna fastställer inriktningen för sekretariatets verksamhet. Vi som är med i styrgruppen är förutom riksarkivarien Karin Åström Iko, Stina Westerberg ordförande i styrgruppen och generaldirektör Musikverket, Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, Jan-Olov Westerberg, överintendent Naturhistoriska Riksmuseet och jag.

Vi på Riksantikvarieämbetet är glada att det arbete som Digisam bedriver fortsätter, det är mycket viktigt och uppskattat. Vi vill behålla styrkan i Digisam med en tydlig styrgrupp på ledningsnivå. Vi vill också hålla ihop samordningssekretariatet och hoppas verkligen att personalen vill fortsätta arbetet som en del i Riksantikvarieämbetet.

Vi planerar att placera sekretariatet på vårt kontor på Östermalm i Stockholm och organisatoriskt vid staben. Det blir en kort flytt för personalen. Rolf Källman har varit verksamhetsledare för Digisam sedan starten och gjort ett fantastiskt arbete. Det visas inte minst av att samordningsarbetet fortsätter och permanentas. Rolf har sagt att han vill lämna över ansvaret till någon ny nu när Digisam går in i en ny era. Det har jag respekt för och vi tar oss an att söka hans efterträdare.

Vi kommer att börja arbetet med att planera verksamheten 2017 omgående. Vi får dock komma ihåg att det kommer att bli ändringar senare när regeringen preciserat uppgifterna i Kulturarvspropositionen.

Lars Amréus, riksantikvarie

Digisams verksamhet fortsätter

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att Digisams verksamhet får en fortsättning.

”Regeringen bedömer att det arbete som Digisam har bedrivit i huvudsak bör fortsätta. Regeringen bedömer att Riksantikvarieämbetet fr.o.m. den 1 januari 2017 bör driva det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet och avser att återkomma med preciseringar avseende denna uppgift i den aviserade kulturarvspolitiska propositionen.”

Vi är glada för att vårt arbete lett till att regeringen vill se en fortsättning på arbetet och återkommer när vi vet mer om detaljerna kring detta.

Rolf Källman

Digisam i Kanada

bild_kanada

Guy Berthiaume invigningstalar. © 2016 Canadian Library Association. All Rights Reserved

Vid en högtidlig ceremoni i Ottawa, den 3 juni i år, lanserade chefen för Library and Archives Canada (LAC), Guy Berthiaume, den kanadensiska nationella strategin för digitalisering av kulturarvet

Inför arbetet med att ta fram strategin gjorde LAC en omfattande omvärldsanalys. Tre internationella exempel lyftes fram som särskilt intressanta för den kanadensiska strategin: det holländska nationalbiblioteketets stategiska plan, The Power of Our Network, Digital New Zealand och svenska Digisam.

Det som våra kanadensiska kollegor lyfte fram som särskilt intressant med Digisam var det balanserade perspektivet på hela den digitala livscykeln och ett sekretariat som en del av den nationella strategin för digitaliseringen av kulturarvet.

Jag var inbjuden talare vid lanseringen och deltog också, tillsammans med Dan Cohen, Digital Public Library of America (DPLA) och Quinton Atkinson, Ancestry, i ett möte med LAC:s chefsgrupp för att utbyta erfarenheter.

Voyagers

Voyagers at dawn. Frances Anne Hopkins. Library and Archives Canada CC BY

Vistelsen i Ottawa bjöd också på ett besök på LAC:s imponerande digitaliseringscenter i Gatineau och ett trevligt informellt möte på den svenska ambassaden.

Baserat på Digisams och Digital New Zealands modeller pågår för närvarande etableringen av ett sekretariat vid LAC.

Vi är förstås väldigt glada för att vårt arbete och modellen med ett sekretariat som Digisam är en av tre förebilder för den kanadensiska strategin. De fördjupade kontakterna med Kanada har i sin tur uppmärksammat oss på hur mycket vi har att lära och inspireras av i Kanadas välorganiserade och engagerande sätt att arbeta med digitaliseringen av kulturarvet.

Vi önskar våra kollegor i Kanada lycka till. Vi kommer att följa ert arbete och hoppas på fortsatt samverkan och utbyte.

Rolf Källman

Ny ordförande i Digisams styrgrupp

Stina Westerberg

Stina Westerberg

Stina Westerberg. Foto: Stefan Segolson

För att bredda arbetet med kulturarvsmyndigheterna och institutionerna adjungerades Stina Westerberg, generaldirektör för Musikverket, under hösten 2015 till Digisams styrgrupp. Detta var till stor hjälp under det intensiva arbetet med rapporten ”Ett digitalare kulturarv – Digisams verksamhet 2011-2015” som i februari i år överlämnades till regeringen.

Rapporten är ett svar på det regeringsuppdrag som Riksarkivet fick i februari 2011 att inrätta och driva ett samordningssekretariat för digitalisering av kulturarvet. I samband med att uppdraget redovisats lämnade Björn Jordell ordförandeklubban vidare till Stina som nu är ordinarie ledamot i Digisams styrgrupp och tillika dess ordförande.

Vi har tagit tillfället i akt att ställa några frågor till Stina.

Hur ser du på uppdraget?

– Det är jättekul att få förtroendet att vara styrelseordförande i styrgruppen och jag ser fram emot att samarbeta med både ledamöterna i gruppen och er andra på Digisam. Tillsammans med Rolf vill jag vara en sammanhållande kraft i det fortsatta arbetet med Digisams vision och verksamhet.

Vilka tycker du är Digisams viktigaste frågor?

– De viktigaste frågorna att jobba vidare med är för Digisam att fortsätta vara en kunskapsnod för att stötta det långsiktiga och spännande arbetet med att göra vårt kulturarv tillgängligt genom digitalisering. Vi måste fortsätta att driva frågan om tillgänglighet och följa den tekniska utvecklingen på området. För mig är också frågan om kompetensutveckling viktig. Vilken typ av kompetens behöver vi knyta till kulturarvsinstitutionerna och hur riggar vi verksamheten så att kompetensutveckling inom området digitalisering kommer alla medarbetare till del? Här har Digisam en viktig roll med sin samlade kompetens. Inte minst så är den samlade omvärldsbevakningen en viktig resurs för medlemmarna. Sist men inte minst är ju de två frågorna om finansiering och infrastruktur nyckelfrågor som Digisam ska driva.

Varmt välkommen Stina, säger vi på samordningssekretariatet som är mycket glada för att få fortsätta ett nära samarbete med dig i den här formen!

Rolf Källman

Ett digitalare kulturarv

Svenska hem

Svenska hem

Remix Foto: Stockholms Stadsmuseum Mäster Samuelsgatan 3, Speceriaffär.”Svenska hem” CC BY-NC-SA.

Drygt fyra år efter det att Digisam startade sin verksamhet överlämnades till regeringen idag rapporten ”Ett digitalare kulturarv – Digisams verksamhet 2011-2015”.

Uppdraget att inrätta och driva ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling fick Riksarkivet i februari 2011. Att uppdraget var komplext och mångbottnat speglas i rapportens bedömningar och förslag till fortsatta vägar framåt. Men det var inte en ensam vandring som Riksarkivet och samordningssekretariatet, Digisam, skickades ut på. I uppdraget ingick att samverkan skulle ske med de statliga kulturarvsmyndigheter och kulturinstitutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation. Och det är samverkan med ledning och personal vid myndigheterna och institutionerna, samt med många andra inom och utom landets gränser, som gjort det möjligt nå de resultat och formulera de förslag om en fortsatt väg framåt som presenteras i rapporten. Till er alla vill vi rikta ett stort varmt tack! Och vi hoppas att vår samverkan fortsätter som den börjat när vi går vidare med ett förlängt uppdrag under år 2016.

Så gott som dagligen möts vi av beskrivningar om hur tillgång till digital teknik på gott och ont ändrar förutsättningarna för hur vi organiserar vår vardag. På plussidan ligger att internet öppnar för helt nya former och möjligheter för alla att vara delaktiga i samhällets olika processer, inte minst inom kulturen.
 
Målet för kulturpolitiken är ökad livskvalitet för medborgarna, i ett samhälle där kulturen är en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. För att nå dit måste kulturen var tillgänglig på ett sätt så att den i så hög utsträckning som möjligt går att använda och återanvända. Digitala resurser och tekniker är viktiga instrument som kan bidra till att kulturarvet blir mer synligt och tar plats på fler ställen i samhället. I det arbetet har de offentliga minnesinstitutionerna en viktig roll att spela.

I en serie bloggposter under de kommande veckorna kommer vi att närmare beskriva hur några av de centrala förslagen i rapporten kan stödja en sådan utveckling.

Rolf Källman

Digisam fortsätter även under 2016!

b2ap3_thumbnail_god-jul.jpg

b2ap3_thumbnail_god-jul.jpg

Foto: Söderhamn,1940-1950-talet av en okänd fotograf, Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.

Beslutet om Digisams fortsatta uppdrag under 2016 framgår av Riksarkivets regleringsbrev från regeringen, daterat den 10 december. I regleringsbrevet står följande:

”Samordningssekretariatet Digisam

Riksarkivet ska under 2016 driva samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet – Digisam. Verksamheten ska följa de villkor som framgår av regeringsbeslut den 10 februari 2011…”

Vi ser med detta glädjande besked fram mot ett fortsatt gott samarbete med er alla även under 2016 och tackar er varmt för det år som har gått.

Med önskan om en riktigt God jul och Gott nytt år!

/Rolf Källman