Vad händer i Digisam-samverkan?

 

thisisdigisam

Från vänster: Henrik Löwenhamn, Henrik Summanen, Moa Ranung, Antonio Molin, Lars Lundqvist. Foto: Henrik Löwenhamn, CC-BY

Så var hösten igång och som alltid vid denna tid på året är det full rulle med allt! Vi passar på att ge dig en kortare lägesrapport om hur det ligger till i Digisamsamverkan, framförallt vad gäller bemanning och lite om var vi lagt krutet efter sommaren.

Vilka är vi?

Digisam är den samverkan kring digitalisering av kulturarvet som de medverkande myndigheterna och institutionerna bedriver. Arbetet leds av Digisams styrgrupp och beredningsgrupp tillsammans med sekretariatet, och i dessa tre grupperingar ser bemanningen lite annorlunda ut än tidigare:

• Digisams styrgrupp består idag av Lars Amréus (Riksantikvarieämbetet), Karin Åström Iko (Riksarkivet), Lars Ilshammar (Kungliga biblioteket) och Ann Follin (Centralmuseernas samarbetsråd och Statens museer för världskultur).
• Digisams beredningsgrupp består av Fredrik Lundström (Riksantikvarieämbetet), Peter Krantz (Kungliga biblioteket), Jan Östergren (Riksarkivet) samt Karin Nilsson och David Jansson (Centralmuseerna).
• Digisams sekretariat bemannas idag av Moa Ranung, Henrik Summanen och Antonio Molin, samt Lars Lundqvist som tillförordnad enhetschef fram till årsskiftet. På sekretariatet har vi också visst kommunikationsstöd från Riksantikvarieämbetets kommunikationsenhet genom Henrik Löwenhamn. Catharina Ekdahl, sekretariatets jurist, är tjänstledig i knappt två år framåt och vi för just nu dialog internt kring hur ett fortsatt juridiskt stöd inom Digisam-samverkan kan säkras.

10166485683_c14f8515a8_z

Foto: Autumn Calgary Alberta, Bernard Spragg, CC0

Vad händer nu och i höst?

Först och främst sker, liksom tidigare, en intensiv dialog kring vad Digisam är och bör vara framöver. Nästa års verksamhetsplanering är påbörjad och vi arbetar fortsatt enligt vår fastslagna vision om ett kulturarv som är digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla. Särskilda aktiviteter som just nu pågår är dessa:

• Digisams textavtalsarbete fortsätter enligt plan och en uppdatering av bildavtalet kommer att ske längre fram. Dessutom har Digisams styrgrupp fastslagit en rekommendation som handlar om Europeanas rättighetsmärkningar, och en uppdatering av Digisams vägledning kring upphovsrätt och angränsande lagstiftning har genomförts. Vi kommer att sprida information om dessa så fort de är publicerade.
• Pilotprojektet om aggregering och länkad data, som handlar om att sondera möjligheterna kring att åstadkomma interoperabilitet mellan informationsmängder som finns hos olika kulturarvsorganisationer, vare sig de tillhör arkiv-, biblioteks- eller museiområdet, har kommit halvvägs. En slutrapport kommer att vara klar innan årsskiftet.
• Digisam arrangerar ett toppledarforum kring digital transformation i oktober. Till detta har de högsta cheferna vid Digisams medverkande myndigheter och institutioner bjudits in, för att föra gemensamma diskussioner i frågan och involvera ledarna i att utveckla det ledarskap som behövs för att inom kulturarvsområdet svara upp mot regeringens mål om att Sverige ska bli ledande när det gäller att ta tillvara de möjligheter den digitala tekniken ger.
• Vi arbetar vidare med de förslag som finns i Digisams tidigare rapport kring lagring och långsiktig användbarhet, och utreder bland annat juridiska aspekter kopplat till dessa.
• Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien välkomnar just nu forskare och företrädare för kulturarvsinstitutioner att delta under ett idéseminarium i oktober för att få underlag för utformning av eventuella utlysningar eller andra gemensamma satsningar under kommande år. Bakgrunden är satsningen på en förstärkning av datadriven forskning från regeringens sida. Digisam för kontinuerlig dialog med Vetenskapsrådet kring satsningen.

Vi ser fram emot att fortsätta samverkan brett över organisationsgränserna. Och om du vill träffa sekretariatet redan denna vecka för att diskutera frågorna ytterligare, är du mer än välkommen på fredagens #digisamfika!

Moa Ranung

Digisams bildavtal har utvärderats – nyhet om bilder i sociala medier

 

bild-3 bild-5

Foto: Ellinor Perlefelt

Den 16 mars samlades representanter från tretton av Digisams medverkande kulturarvsinstitutioner och myndigheter i Filmhuset i Stockholm för utvärdering av Digisams bildavtal. Det är snart ett år sedan det första enskilda bildavtalet undertecknades med upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige. Först ut att teckna bildavtalet var Naturhistoriska Riksmuseet.

Vid utvärderingen kom många värdefulla synpunkter fram. Det handlade om allt från önskemål om förtydligande av vilken typ av bildmaterial som omfattas av avtalet, till hur beräkningen av antalet bilder ska ske i rapporteringen till Bildupphovsrätt.

De institutioner som redan har undertecknat bildavtalet ser avtalet som en bra försäkringslösning som ger möjlighet att använda det upphovsrättsligt skyddade bildmaterial som redan finns bland det som man hittills har digitaliserat. Flera av de institutioner som ännu inte har undertecknat bildavtalet berättade att de tidigare inte har förstått vad avtalet egentligen innebär och vilken nytta den egna institutionen kan ha av det. I utvärderingen kom det även fram att Digisams arbete haft stor betydelse för en ökad medvetenhet om upphovsrättsliga frågor hos kulturarvsinstitutionerna.

Den största nyheten under utvärderingsseminariet stod Bildupphovsrätt för. De berättade att bildavtalet numera även inkluderar publicering av alla typer av skyddat bildmaterial, inklusive fotografier, i institutionernas sociala medier. De plattformar som omfattas är Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Flickr och Youtube. Ändamålet ska vara kulturellt, för utbildning eller forskning. Publicering i sociala medier gäller främst för de 120 bilder som ingår i grundpriset för avtalslicensen.

En uppföljning av inkomna synpunkter under utvärderingen kommer ske under våren av Digisam och Bildupphovsrätt.

Läs mer om Digisams rekommenderade bildavtal här.

Catharina Ekdahl