Små men betydelsefulla tillägg i upphovsrättslagen

Small things, Big things

CC-BY Sherman Geronimo-Tan

Halvårsskiftet brukar innebära en del förändringar i lagstiftningen. Det gäller i år även upphovsrättslagen. För några små tillägg och förändringar i den lagen har nämligen riksdagen klubbat igenom under våren. Vissa på kulturarvsområdet kommer att ha god nytta av dem.

Sedan tidigare får statliga och kommunala arkiv och olika typer av bibliotek som drivs av det allmänna kopiera sitt upphovsrättsligt skyddade material för bevarande, kompletterings- eller forskningsändamål. Kopieringen får ske oavsett om det skyddade materialet har offentliggjorts tidigare eller inte. Den här kopieringsmöjligheten gäller både i digital och analog form, men omfattar däremot inte datorprogram. Inskränkningen innehåller även rätt att på vissa sätt få sprida de framställda exemplaren.

Tillägget från den 1 juli riktar sig till alla övriga arkiv och bibliotek. Det innebär att även dessa från det datumet får framställa kopior av sitt skyddade material, men bara om det sker i bevarandesyfte. Någon rätt att sprida kopiorna får de däremot inte. Den här utvidgningen av kretsen arkiv och bibliotek gäller även för vilka som efter halvårsskiftet kan få ingå avtalslicensbaserade avtal, dvs. när det handlar om massanvändning av upphovsrättsligt skyddade verk och bilder. Ett exempel på ett sådant avtal är Digisams rekommenderade bildavtal.

Ytterligare en ändring i upphovsrättslagen gäller de bibliotek och organisationer som arbetar för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. För den här typen av institutioner och organisationer finns möjlighet att få framställa, sprida och överföra exemplar av offentliggjorda litterära, musikaliska och bildkonstverk, så länge det sker på sätt som behövs för att funktionsnedsatta personer ska kunna ta del av verken och det inte sker genom ljudupptagningar. Berörda upphovspersoner och rättighetshavare har dock rätt till ersättning. Den här paragrafen är inte ny i sig, men tidigare gällde den bara de bibliotek och organisationer som regeringen beslutat om.

/Catharina Ekdahl

Bildavtalet är klart att teckna!

lock

lock

Padlock 1 & Key 5. Foto: Brenda Clarke. CC BY.

Tisdagen den 27 oktober 2015 undertecknade Björn Jordell, riksarkivarie på Riksarkivet och Digisams ordförande, och Mats Lindberg, VD på Bildupphovsrätt i Sverige, den framförhandlade rekommendationen om avtalslicens för bilder. Rekommendationen fastställdes av Digisams styrgrupp den 19 oktober. Därmed är det två år långa arbetet med att få till stånd en gemensam rekommendation avslutat.

avtalet undertecknat

Björn Jordell och Mats Lindberg med det undertecknade avtalet. Foto: R. Källman. CC BY.

Det är nu fritt fram för Digisams medverkande myndigheter och institutioner att teckna enskilda bildavtal med Bildupphovsrätt. Även andra kulturarvsinstitutioner som använder skyddade bilder storskaligt i sin verksamhet kan teckna samma bildavtal. Avtalsblankett finns att ladda ner här!

Läs Digisams och Bildupphovsrätts gemensamma pressmeddelande!

Catharina Ekdahl

Ett praktiskt verktyg för den som behöver veta mer om upphovsrätt

b2ap3_thumbnail_Henry_O_Studley_Tool_Chest_Open.jpg

b2ap3_thumbnail_Henry_O_Studley_Tool_Chest_Open.jpg

Henry O. Studley. Verktygslåda. Smithsonian Institution. Fair use

Den 17 december 2014 fastställde Digisams styrgrupp dokumentet ”Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning”. Vägledningen arbetades fram under hösten i samråd med den referensgrupp som tillsattes av styrgruppen i slutet av 2013. Referensgruppen består av representanter från flera av de statliga kulturarvsinstitutionerna och ett par ytterligare personer med stor erfarenhet av upphovsrättsliga frågeställningar.

Vägledningen är tänkt att vara ett praktiskt och användbart verktyg för institutionerna i deras dagliga juridiska överväganden. Den innehåller en beskrivning av upphovsrätten, reglerna om allmänna handlingar, vad som gäller för människor på bild, riktlinjer för sociala medier och olika rekommenderade avtalstexter. Som bilaga till Vägledningen finns även de Grundvillkor för bildanvändning som togs fram i våras i samarbete med upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige. Grundvillkoren fastställdes av Digisams styrgrupp den 8 september 2014.

Vägledningen kommer att uppdateras i takt med förändrad lagstiftning och inkomna synpunkter. Vi vill därför gärna uppmana er som kommer att använda Vägledningen att framöver ge oss på Digisam era eventuella synpunkter på innehållet och användbarheten.

Rolf Källman

Dags för förhandlingar om kostnaden för avtal om bildanvändning

b2ap3_thumbnail_3282998302_b3b7de2413_z.jpg

b2ap3_thumbnail_3282998302_b3b7de2413_z.jpg

Handlar om pengar. Foto: Henrik Ström CC-BY-SA

Under hösten och vintern kommer förhandlingar om bland annat kostnaden för avtalen om bildanvändning på kulturarvsinstitutionerna att påbörjas. Förhandlingsarbetet tar vid efter det att de avtalslicensbaserade grundvillkoren för storskalig bildanvändning fastställts av Digisams styrgrupp i mitten av september. De framtagna grundvillkoren ligger till grund för de enskilda avtal som kommer att kunna tecknas mellan varje kulturarvsinstitution och upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige. Grundvillkoren finner du här.

Förhandlingarna kommer att föras mellan Bildupphovsrätt i Sverige och den förhandlingsdelegation som Digisams styrgrupp har utsett och som leds av Jan Olov Westerberg, chef för Naturhistoriska riksmuseet. Övriga representanter i Digisams förhandlingsdelegation är:

Elisabeth Bill, Svenska Filminstitutet
Peter Krantz, Kungliga biblioteket
Pia Nyström, Statens musikverk
Catharina Sojde, Riksantikvarieämbetet
Erik Åström, Statens Kulturråd

Sekreterare för förhandlingsdelegationen är Catharina Ekdahl, Digisam.

En viktig källa för förhandlingarna är det pilotprojekt som har påbörjats och som är tänkt att testa de framtagna grundvillkoren för bildanvändning i praktiken. Genom pilotprojektet hoppas parterna bland annat få reda på vilken typ av bildanvändning som kommer att omfattas av avtalet, hur pass mycket tid som krävs för att administrera avtalet och om det finns en gemensam grund för kostnadsberäkning. Pilotinstitutioner är Riksantikvarieämbetet och Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde. Pilotprojektet beräknas pågå till i början av år 2015.

Läs mer om Digisams juridiska arbete här.

Catharina Ekdahl

Digisams rekommenderade svar på EU-kommissionens Public Consultation kring upphovsrätt

Uppdatering 4/2: deadline för att skicka in svar är förlängd till den 5 mars.

Nu kan ni ta del av Digisams rekommenderade svar på EU-kommissionens omfattande frågeformulär om upphovsrätt. Vårt svar hittar ni här i form av en word-fil på engelska som omfattar alla 80 frågorna. Här är en svensk översättning (PDF), där bara de frågor som vi har funnit anledning att besvara finns återgivna. Använd våra rekommenderade svar, alla eller delar av dem, på det sätt som passar er bäst. 

Vi vill också slå ett slag för Europeanas utförliga svar som ni hittar här http://pro.europeana.eu/documents/900548/f633a395-4d4e-4951-a0f1-cdddbee32598 

Det kan säkert inspirera till tillägg i era svar!

Glöm inte att svaren ska skickas in senast den 5 mars i MS Word, PDF eller OpenDocument till markt-copyright-consultation@ec.europa.eu.

/Catharina Ekdahl

Viktigt! Missa inte EU-kommissionens allmänna förfrågan om upphovsrätten!

b2ap3_thumbnail_logo_en.gif

Uppdatering 4/2: deadline är nu förlängd till den 5 mars!

I december öppnade EU-kommissionen för marknadens synpunkter om upphovsrätt. Remissen Public Consultation on the review of the EU copyright rules är ett frågeformulär med 80 olika frågor om upphovsrätt. Tanken är att EU-kommissionen ska skaffa sig en uppfattning om gällande lagstiftning överensstämmer med alla de olika intressen som den digitala utvecklingen har medfört.

b2ap3_thumbnail_logo_en.gif

Sista svarsdag är den 5 februari. Svaren ska skrivas in direkt i dokumentet på något av de 24 officiella språk som gäller inom EU, t ex svenska. Remissvaret skickas sedan i MS Word, PDF eller OpenDocument till markt-copyright-consultation@ec.europa.eu.

Digisam kommer att skriva ett remissvar som publiceras här på bloggen senast ett par dagar innan den 5 februari. Vårt svar kan även användas helt eller i valda delar av den som önskar. Ta tillfället i akt och påverka den framtida upphovsrätten!

Läs om och ladda ner dokumentet här

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm

Catharina

Upphovsrätt och digitalt kulturarv – nu har starten gått för arbete med rekommendationer och avtal om avtalslicenser

b2ap3_thumbnail_20131209_103244-1.jpg

I måndags 9 december inleddes det omfattande och efterlängtade samrådsarbetet kring upphovsrättsliga frågor som Digisam har tagit initiativet till. Sammanlagt tjugo personer från ett flertal kulturarvsinstitutioner och även upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige deltog på mötet som hölls på Tekniska Museet i Stockholm. Läs mer här.

Catharina Ekdahl

 b2ap3_thumbnail_20131209_103244-1.jpg

 Från startmötet på Tekniska museet den 9 december 2013

 

Juridisk utredare på Digisam

b2ap3_thumbnail_Chatarina_0043-a-ny4.jpg

Den 1 november började Catharina Ekdahl som juridisk utredare på Digisam. Fram till hösten 2014 kommer Catharina arbeta för att bringa klarhet i de upphovsrättsliga frågor som kulturarvsinstitutionerna kämpar med dagligen och bl.a. tillsammans med Johanna Berg och representanter för ett antal kulturarvsinstitutioner utarbeta förslag till rekommendationer kring upphovsrätt.

b2ap3_thumbnail_Chatarina_0043-a-ny4.jpg

                                                                                               Foto:© Johan Westin

 

Vår avsikt är även att underlätta verksamheten för de 24 myndigheterna som Digisam verkar för genom att försöka få till stånd ett ramavtal med bildorganisationerna för den bildanvändning som institutionerna önskar och behöver. Genom en alldeles färsk lagstiftning som trädde i kraft den 1 november finns numera det juridiska verktyget för sådan användning i form av nya s k avtalslicenser och tanken är att vi ska se till att nyttja den möjligheten. 

Vi är mycket glada för att ha Catharina med i arbetsgruppen!

Rolf Källman