Statskontoret utvärderar Digisam

b2ap3_thumbnail_7928917872_024c05e6c8_20140313-155831_1.jpg

b2ap3_thumbnail_7928917872_024c05e6c8_20140313-155831_1.jpg

Foto: ’Med kikare på Observatorieberget’. Fotograf: Gustaf Sandberg. Ur boken Helsingfors i ord och bild utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland. Inga kända copyrightrestriktioner.

 

Statskontoret har under våren 2014 i uppdrag att utvärdera Digisams verksamhet. Detta stod med som en punkt i det uppdrag Riksarkivet fick gällande att inrätta samordningssekretariatet (Digisam). Statskontorets arbete pågår just nu och avslutas den 16 juni i år.

I Statskontorets utvärdering ingår att:

  • beskriva och analysera Digisams verksamhet och rollfördelningen mellan Digisam och berörda institutioner,
  • bedöma uppnådda resultat i förhållande till uppdraget,
  • bedöma verksamhetens kostnadseffektivitet i relation till de förhållanden som rådde innan Digisam etablerades.

Utvärderingen görs i tre steg:

  • I ett första steg genomförs intervjuer med representanter från flera av Digisams medverkande myndigheter och institutioner, samt Digisams personal och styrgrupp.
  • I ett andra steg skickas enkäter ut till Digisams medverkande myndigheter och institutioner.
  • I ett tredje steg tar Statskontoret fram en rapport, vars faktadel Digisam kommer att granska innan slutversion.

Inom ramen för Statskontorets utvärdering har Digisam bidragit med underlag för att skapa överblick över Digisams verksamhet, fokusområden, aktiviteter och nätverk. Vi ser fram emot att ta del av resultatet!

Statskontorets hemsida kan du läsa hela uppdragsbeskrivningen.

Moa Ranung