Här hittar du ett antal nyare rättsfall som Digisams juridiska råd sammanfattat och kort kommenterat.

Mål om så kallad framing, C-392/19 VG Bild-Kunst

Huvudfrågan i målet handlade om en kollektiv förvaltningsorganisation hade rätt att vägra teckna ett licensavtal med en kulturarvsinstitution för tillgängliggörande av bilder på Internet, om dessa inte gick med på att licensavtalet skulle innehålla krav på effektiva tekniska åtgärder för att hindra länking genom så kallad framing. Det intressanta är dock att domstolen för att avgöra huvudfrågan konstaterade att länkning genom framing i sig inte är att se som ett upphovsrättsintrång. För att det ska vara frågan om ett intrång krävs att man dessutom gjort något för att förbigå tekniska spärrar mot framing.

Läs mer om Mål om så kallad framing, C-392/19 VG Bild-Kunst.

Mål om klassikerskyddet, PMT 17286-19

Svenska akademien väckte talan mot föreningarna Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen och yrkade att föreningarna skulle förbjudas att återge vissa litterära verk vars skyddstid löpt ut, med hänvisning till det så kallade klassikerskyddet i 51 § upphovsrättslagen. Huvudfrågan i målet var om klassikerskyddet omfattar ett återgivande av verk i oförändrad form, som görs i ett kränkande sammanhang. Domstolen kom fram till att det inte är så.

Läs mer om Mål om klassikerskyddet, PMT 17286-19.