Rapport om infrastruktur blir underlag för fortsatt arbete

b2ap3_thumbnail_crossroads.jpg

b2ap3_thumbnail_crossroads.jpg
Crossroads Foto: Sylva Ficová CC BY-NC-ND

Digisam har i uppdrag att innan slutet av 2015 komma med förslag på hur en framtida infrastruktur för digitalt kulturarv kan se ut. Mellan februari 2013 och oktober 2014 har vi i samarbete med andra arbetat med att sammanställa underlag och ta fram ett förslag till en modell över en samordnad informationshantering. Resultatet hittar du i den nypublicerade rapporten  Digital informationshantering och infrastruktur för kulturarvet – Underlag för fortsatt arbete. Rapporten beskriver behov, möjligheter och utmaningar för en effektivare informationshantering, från det att informationen struktureras i institutionernas verksamhetssystem till att den aggregeras, tillgängliggörs, används och bevaras.

Rapporten visar också beröringspunkter mellan kulturarvs- och forskningssektorn, särskilt vad gäller e-infrastrukturer, och hur det senaste arbetet kring de frågor som diskuteras i rapporten ser ut på europeisk nivå. Slutligen redovisas ett förslag till fortsatt arbete för en samordnad digital informationshantering.

Rapporten kommer framöver att fungera som underlag för en arbetsgrupp som kommer att fördjupa sig i de infrastrukturella frågorna ytterligare. På så sätt kommer vi allt närmare ett förslag på en framtida infrastruktur för digitalt kulturarv.

Sanja Halling