Rapport från Digisams möte om upphovsrätt

b2ap3_thumbnail_ds_jur_sm.jpg

Måndagen den 5 maj var det dags för ett öppet möte om upphovsrätt för de 24 kulturarvsinstitutioner som Digisam verkar för. I Röda rummet på Historiska museet spenderade ett fyrtiotal personer eftermiddagen med att få information om det juridiska projekt som just nu pågår under ledning av Digisam och för att diskutera praktiska, upphovsrättsliga erfarenheter.

Deltagarna fick veta att Digisam i december påbörjade arbetet med att ta fram ett rekommenderat avtal för användning av de fotografier, andra alster av bildkonst och brukskonst som finns i institutionernas samlingar och arkiv. Parallellt pågår även arbetet med att ta fram nationella riktlinjer om upphovsrätt, angränsande lagstiftning och användbara avtalsmallar i övrigt. Arbetet sker i två arbetsgrupper med representanter som utsetts av Digisams styrgrupp, kompletterat med ytterligare personer med omfattande erfarenhet av upphovsrättsliga frågor. Avtalsgruppen är även partssammansatt, vilket innebär att representanter från Bildupphovsrätt i Sverige deltar i framtagandet av ett rekommenderat avtal.

b2ap3_thumbnail_ds_jur_sm.jpg

Foto: Moa Ranung, CC:0

Enligt tidsplanen ska det rekommenderade avtalet och riktlinjerna om upphovsrätt vara färdiga i början av hösten 2014. Vi hoppas att detta ska ge institutionerna ett gott stöd i arbetet med tillgängliggörande av material och en grund för formaliserade överenskommelser med Bildupphovsrätt i Sverige.

Deltagarna på mötet berättade om vilka önskemål de har kring rättigheter för att kunna ge allmänheten tillgång till det bildmaterial som finns i samlingarna och arkiven. Begrepp diskuterades och många frågor ställdes kring Digisams pågående avtalsarbete. Flera deltagare framförde sin oro för att avtalet kommer att bli för dyrt för institutionerna eller att det ställs krav på en administrativt betungande rapportering av vilka bilder som används. Ett par deltagare menade till och med att det inte finns utrymme för någon kostnad överhuvudtaget för avtalet. Samtliga deltagare instämde ändå i att det är mycket bra att Digisam har tagit tag i frågan om reglering av upphovsrätt. En förväntan finns att arbetet ska resultera i klarhet och skapa ordning kring de upphovsrättsliga frågetecken som finns. Det står även klart efter måndagens möte att det finns ett stort behov bland institutionerna att få ta upp och diskutera de upphovsrättsliga erfarenheter som finns.

Den svåraste frågan att lösa i avtalsarbetet rör icke offentliggjorda verk. Det handlar om bildmaterial som har lämnats in till institutionerna utan att betraktas som offentliggjort i upphovsrättslagens mening. Eftersom offentliggörandet är en förutsättning för den avtalslicensverkan som avtalet är tänkt att bygga på, kan användningen av sådant bildmaterial istället komma att begränsas till bilder som skapats av medlemmar i Bildupphovsrätt i Sverige. Frågan kommer att fortsätta diskuteras under våren i de två arbetsgrupper som leds av Digisam.

Läs mer om arbetet här.

Catharina Ekdahl