PSI-utredningen

b2ap3_thumbnail_lawroom.jpg

b2ap3_thumbnail_lawroom.jpg

Law library, Osgoode Hall, Toronto.
Date: [ca. 1911]. No know copyright restrictions.

PSI-utredningen har lagt sitt betänkande Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar och föreslagit ändringar i PSI-lagen (lagen om vidareutnyttjande av handlingar från offentlig förvaltning) och åtgärder som kan bidra till att vidareutnyttjandet av offentliga handlingar ökar. Grunden till utredningen är att Europaparlamentets och rådets direktiv, PSI-direktivet, har genomgått ändringar vilket gör att PSI-lagen ska ändras.

Utredningen poängterar värdet i att offentlig information används på nya sätt, som vid skapandet av nya tjänster eller produkter, och att medborgarna får bättre insyn i den offentliga verksamheten. Här är en kort sammanfattning av de största punkterna i utredningen.

Generella förslag i utredningen:

  • En allmän princip införs (i PSI-lagen), som säger att de handlingar som lagen omfattar och som en myndighet tillhandahåller får vidareutnyttjas. Lagstiftningen om handlingsoffentlighet, sekretess, integritetsskydd och upphovsrätt gäller dock fortfarande.
  • En ny huvudregel införs för hur höga avgifter som får tas ut när myndigheterna ger tillgång till handlingarna. Avgifterna får inte vara högre än vad det kostar att tillhandahålla, reproducera och sprida handlingarna.

Förslag som berör ABM-sektorn:

  • Även arkiv, bibliotek (även högskolebibliotek) och museer bör omfattas av PSI-lagen, vilket de inte gör idag. De bör omfattas med bakgrund av den större öppenheten, den ökade digitaliseringen av kulturarvet och att samlingar kommer att bli allt mer värdefulla för vidareutnyttjande.

Förslag som berör Riksarkivet:

  • Riksarkivet får i uppdrag att inrätta och förvalta en gemensam portal för myndigheternas information, och att ta fram föreskrifter om hur myndigheterna ska informera om de handlingar som kan vidareutnyttjas och förutsättningarna för detta.
  • Datainspektionen tar, i samråd med Riksarkivet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fram en checklista för hur databaser kan tas fram med hänsyn till integritets- och säkerhetsaspekter. En sådan checklista kan underlätta för myndigheterna i deras arbete med databaser.

Skrivet om Digisam:

  • Enligt utredningen kan Digisam vara ett värdefullt forum för ABM-sektorn i frågan om vidareutnyttjande av handlingar, när lagförändringarna blir verklighet. Därför kan det finnas anledning att låta verksamheten fortsätta i någon form under en övergångsperiod, med fokus på denna fråga.

Vi på Digisam ser fram emot att ta del av kommande remiss kring frågorna, särskilt eftersom den i hög grad kommer att beröra alla de kulturarvsmyndigheter som vi arbetar med och för.

Moa Ranung