Öppet kulturarv

Nästan femtio deltagare samlades hos Riksarkivet den 3 september för att ta del av seminariet Öppet kulturarv. Seminariet handlade om öppna data, det vill säga data och information som är tillgänglig och användbar för andra, och vilka förutsättningar som gäller inom kulturarvsområdet.

Arrangör för seminariet var Riksarkivet och Digisam. Deltagarna kom från flera av Digisams 22 medverkande organisationer men även från flera regionala aktörer, där alla hade det gemensamma intresset att tillgängliggöra kulturarvet.

Fyra föreläsare, fyra perspektiv

Seminariet inleddes med Kristine Ulander från DIGG. DIGG, som på dagen fyllde ett år, är den myndighet som idag har det nationella ansvaret för öppna data. Kristine berättade dels om myndighetens uppdrag och hur de stödjer öppna data och öppen innovation.

Björn Hagström, digital strateg och konsult, tog sedan vid och visade på vad man kan göra med öppna data genom Internet of Things. Internet of Things, ofta förkortad som IoF, innebär en fysisk sak som har en koppling till en mängd data.

Axel Pettersson från Wikimedia berättade hur Wikidata fungerar och hur Wikipedia är uppbyggd. Vidare gick han igenom flertalet av de olika licenser som finns för fotografi och vad man bör tänka på för att informationen om verken ska vara tillgängliga. Dessutom påpekade han vikten av persistenta identifierare, det vill säga att ett objekt får en märkning så att den kan kopplas samman med annan information, vilket är en förutsättning för att man ska kunna bygga digitala tjänster såsom exempelvis Wikipedia.

Slutligen tog Sofia Kullman vid. Sofia är jurist på Digisam och berättade om det nya DSM-direktivet, det vill säga EU-direktivet om upphovsrätt. Direktivet planeras att implementeras i svensk lag under juni 2021. I nuläget är det svårt att exakt säga hur direktivet kommer påverka tillgången till digitala verk, men en spaning från Sofias håll är att de mest omdebatterade delarna antagligen inte kommer att påverka öppna data så mycket. Däremot finns det en del mindre omtalade bestämmelser som eventuellt skulle kunna innebära problem.

Öppnar upp för fler träffar

Under dagen diskuterades även vilka särskilda förutsättningar som gäller inom kulturarvsområdet och hur vi gemensamt kan jobba med frågor kring öppna data. En vilja att gemensamt ta del av varandras erfarenheter lyftes på flera håll – så förhoppningsvis kommer vi framöver se seminariet som ett startskott för ett fördjupat samarbete inom området.

Vill du veta mer vad som händer på området framöver, tveka inte att kontakta digisam@raa.se eller jens.kling@ra.se.

Text: Mikael Weikvist