Digisams verksamhet

Digisam är en plattform där 22 kulturarvsaktörer tillsammans arbetar för ett digitalt kulturarv.

Målet med Digisams arbete är att skapa gemensamma digitala lösningar som gör kulturarvet enklare och lättare att ta till sig. Arbetet för att nå ditt sker genom samverkan. Genom att arbeta tillsammans kan de medverkande aktörerna dra nytta av varandras styrkor, dela erfarenheter samt finna skalfördelar och effektiva gemensamma processer.

Digisam har funnits sedan 2011 och består förutom de 22 medverkande kulturarvsaktörerna även av ett samordningssekretariat.

Vilka är med i Digisam?

Digisam består av 22 nationella kulturarvsaktörer, som antingen är en statlig myndighet eller en statlig stiftelse. Kulturarvsaktörerna kommer från såväl museer, arkiv som bibliotek – där de alla har gemensamt att de innehar och förvaltar en stor mängd kulturarvsdata.

Samtliga medverkande myndigheter och institutionerna.

Digisams sekretariat

Samordning inom Digisam sker genom dess sekretariat. Sekretariatets roll är att verka så att Digisam – det vill säga de medverkande – kan samverka så effektivt som möjligt. Digisams sekretariat tillhör Riksantikvarieämbetet, men verkar lika mycket för samtliga av Digisams medverkande.

Mer om Digisams sekretariat.

Digisams styrgrupp och beredningsgrupp

Styrningen och inriktningsbesluten tas av Digisams styrgrupp, som leds av styrelseordförande Lars Amréus. Till sin hjälp har styrgruppen en beredningsgrupp bestående av flera deltagare från Digisams 22 medverkande aktörer.

Styrgruppens deltagare

  • Joakim Malmström, Riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
  • Karin Åström Iko, Riksarkivarie, Riksarkivet
  • Karin Grönvall, Riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket
  • Ann Follin, Överintendent, Statens museer för världskultur
  • Kieran Long, Överintendent, ArkDes

Beredningsgruppens deltagare

  • Johan Nordinge, Riksantikvarieämbetet
  • Jan Östergren, Riksarkivet
  • Göran Konstenius, Kungliga biblioteket
  • David Jansson, Musikverket

Foto till vänster: Kungliga bibliotekets läsesal, okänd upphovsman. Fri att använda.
Foto till höger: Nationalmuseums skulpturgård, fotograf Holger Ellgaard. Fri att använda.