Ny rapport om kulturens digitala omställning till följd av pandemin

 

Underlätta att ta betalt, utveckla den digitala kompetensen och öka bibliotekens tillgänglighet. Det är några av förslagen i en ny rapport från Post- och telestyrelsen om den digitala omställningen till följd av pandemin. Digisam deltog nyligen i ett branschsamtal vid infrastrukturdepartementet utifrån de erfarenheter och åtgärder som presenteras i rapporten.

Digital mognad kräver stärkt infrastruktur

Post- och telestyrelsens (PTS) rapport visar att användningen av digital kultur har ökat under pandemin. Fler än tidigare har lånat e-böcker och efterfrågat digitala format. Sveriges Museer redovisar 216 miljoner besök i museernas digitala utbud 2020. Det finns också ett stort intresse hos svenskarna för att konsumera kulturarv digitalt, enligt undersökningen Framtidens kulturkonsumtion, som tas upp i rapporten.

– Viljan och förmågan att ställa om är stor hos kulturarvsaktörerna. Många testar sig nu fram med olika digitala erbjudanden till sina användare. För att få ut större effekt av satsningarna behöver den digitala infrastrukturen stärkas och de stora datamängderna hos våra arkiv, bibliotek och museer knytas samman. En viktig fråga framöver är också hur vi kan öka den digitala kompetensen i sektorn. Här är samverkan är en viktig nyckel, säger Johan Nordinge, tillförordnad verksamhetsledare för Digisam.

Aktivt arbete med upphovsrätt

Ett centralt område som innebär utmaningar för kultursektorn är att kunna ta betalt för digital produktion och distribution. Krisen har visat att avtal och upphovsrätt inte är anpassade för en digitaliserad sektor. Publikens betalningsvilja och kunskap om var den digitala kulturen finns tillgänglig är något som kan behöva sättas fokus på, enligt Post- och telestyrelsen som föreslår att branschen ska fortsätta arbeta aktivt och innovativt med avtal och upphovsrätt.

Ny biblioteksplattform föreslås

Den ökade utlåningen och efterfrågan på digitala format visar på möjligheterna för biblioteken att dra nytta av digitaliseringens skalfördelar och bli mer tillgängliga, vilket enligt rapporten skulle bidra till bibliotekens demokratiska uppdrag. Satsningar på ökad tillgänglighet och digitala besökare behöver fortsätta, menar PTS som föreslår att Kungliga Biblioteket ska ges i uppdrag att införa en nationell digital biblioteksplattform. Under pandemin har digital tillgång utvecklats till mycket av materialet i samlingarna tack vare tillfälliga avtal med upphovsrättsorganisationerna. Det konstateras i rapporten att erfarenheterna från pandemin kommer vara viktiga byggstenar i att fortsätta utveckla bibliotekens och besökarnas digitala kompetens.

Här kan du läsa hela rapporten.

Text: Karolina Gerdin