Plan of Knaresborough Castle in Yorkshire, 1561. The National Archives UK. Inga kända copyrightrestriktioner.
Plan of Knaresborough Castle in Yorkshire, 1561. The National Archives UK. Inga kända copyrightrestriktioner.

Myndigheter och institutioner som direkt berörs av Digit@lt kulturarv hade regeringens uppdrag att senast under 2015 upprätta interna planer för sin digitaliseringsverksamhet. Med utgångspunkt i Digisams dialogmöten med berörda myndigheter och institutioner under 2012 togs initiativ till att försöka ensa och samordna arbetet med planerna för att få fram ett så bra samlat underlag som möjligt. Digisam har bl.a. bjudit in de operativt ansvariga till en serie nätverksmöten för breddade kontakter, erfarenhetsutbyte och gemensam problemlösning. Digisam utarbetade också, med stöd av en kvalificerad expertgrupp, stöddokument för processen. Tanken har varit att frågeschema och mängdmatris ska fungera som stöd i det interna arbetet på myndigheter och institutioner och bidra till att planerna blir så genomarbetade som möjligt. Men de underlag som lämnades in till Digisam i maj 2014 blev också ett underlag för de rapporter som lämnas till regeringen under 2015. En sammanvägd bild av läget i sektorn finns nu i ”Digitalisering av kulturarvet – nuläge och vägvalsfrågor: Sammanfattning och analys från arbetet med digitaliseringsplaner vid de statliga kulturarvsmyndigheterna och institutionerna” och ett ytterligare stöd för prioritering finns här. Utarbetade interna planer från berörda myndigheter och institutioner kommer att allt eftersom listas här nedan:

Vilka är de berörda myndigheterna/institutionerna?

Arbetets museum

Arkitektur- och designmuseet
ArkDes Digitala plan 2015-2017

Filminstitutet

Forum för levande historia

Institutet för språk och folkminnen
Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete

Statens Kulturråd

Kungliga biblioteket

Moderna museet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Naturhistoriska riksmuseet
Digitaliseringsplan 2016-2020

Nordiska museet
Stiftelsen Nordiska Museets strategi och plan för digitalisering och tillgänglighet.

Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetets riktlinjer för digitalisering av kulturarvsmaterial.

Riksarkivet
Digitaliseringsstrategi

Skansen
Digitaliseringsplan

Statens försvarshistoriska museer
Digitaliseringsplan

Statens historiska museer
Digitaliseringsstrategi 2016-2019

Statens konstråd
Plan för digitaliseringsverksamhet

Statens maritima museer
Digitaliseringsplan

Statens museer för världskultur
Digitaliseringsplan 2016 – 2025

Statens musikverk
Handlingsplan för digitalisering

Svenska filminstitutet
SFIs digitala agenda

Tekniska museet
Digitaliseringsplan_2016-2018