Svenska Akademien väckte talan mot föreningarna Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen i Patent- och marknadsdomstolen med hänvisning till det så kallade klassikerskyddet, 51 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Akademien yrkade att föreningarna skulle förbjudas att helt eller delvis återge ett antal verk av bland annat Verner von Heidenstam och Viktor Rydberg. Svenska akademien anförde att verken hade återgetts offentligt på föreningarnas webbplats på ett sätt som kränker den andliga odlingens intressen, genom att de återgetts i anslutning till publiceringar som har utgjort hets mot folkgrupp och som har förmedlat nedvärdering och kränkning av folkgrupper.

Domstolen tog upp ett antal juridiska spörsmål som är av mindre intresse här. Den stora frågan är om klassikerskyddet är tillämpligt då verk återges i oförändrat skick i ett kränkande sammanhang.

Det är ont om praxis på området och i den juridiska litteraturen finns det mest korta resonemang kring klassikerskyddet. Domstolen förlitade sig därför väldigt mycket på förarbetsuttalanden. Med ledning av förarbetsuttalandena konstaterade man till att börja med att klassikerskyddet är tänkt att vara fristående från den ideella rätten. Förarbetsuttalanden kring omfattningen av klassikerskyddet går dessutom endast in på verk som utsatts för bearbetningar, förändringar eller förvanskningar. Domstolen kom i slutändan fram till att klassikerskyddet inte kan tillämpas på en återgivning av ett verk i oförändrat skick, och att detta gäller även om verket i fråga utgör utdrag ur ett större verk.

En intressant aspekt är att domstolen på slutet av sitt resonemang noterar att det, särskilt vid publiceringar på Internet, i vissa fall kan vara svårt att avgöra om ett verk återges i oförändrat skick. Den frågan ansågs dock sakna betydelse i det aktuella fallet, eftersom det var ostridigt att det här handlade om återgivningar i oförändrat skick och återgivningarna var tydligt åtskilda från övrigt material på webbplatsen.

Tillbaka till samtliga rättsfall.