Tillbaka till DISKA-sidan

DISKA, resultat av inventering på 24 myndigheter, överblick

1. Arbetets museum

1.1. Register över arbetslivsmuseer (digitalt i FileMaker, 1.442 museer)

2. Arkitektur- och designcentrum, f.d. Arkitekturmuseet

2.1. Arkitektregistret (digitalt i Primus, 2.000 poster)

2.2. Arkitekturregister (digitalt i Primus, 16.000 poster)

2.3. Klassifikationssystem för arkitektur (digitalt i Primus, nivåer 0-23 samt undernivåer)

2.4. Centralregistret (digitalt i FileMaker, 70.760 poster)

3. Forum för levande historia

Inte inventerat

4. Institutet för språk och folkminnen, SOFI

4.1. Svenskt ortnamnsregister med Skånska ortnamnsregistret (digitalt i MySQL, scannade kort, 4.5 miljoner poster)

4.2. Personnamnregistret (analog kortkatalog, delvis i pdf, totalt ca 100.000 poster)

4.3. Dialektregistret (analog kortkatalog, ca 1 miljon poster)

4.4. Namn på husdjur (inget eget register än, utan nystartat projekt som bygger på och följer upp äldre register)

5. Kulturrådet

Inte inventerat

6. Kungliga biblioteket, KB

6.1. Auktoritetsdatabasen (digitalt i Regina/Libris, 258.000 poster)

6.2. Visor med författare (signum F) i Skillingtryckssamlingen (analog kortkatalog, ca 290 kort)

6.3. Register över missdådare i Skillingtryck (signum O), Skillingtrycksamlingen (analog kortkatalog, ca 550 kort)

7. Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet, LSH

7.1. Hallwylska museets generalregister (i tryckt form) (analogt, delvis digitaliserat i MuseumPlus, 67 volymer)

7.2. Hallwylska museets register över biblioteket (i tryckt form) (analogt, 1 volym)

7.3. Hallwylska museets husregister, grupp 1 (i tryckt form) (analogt, 1 volym)

7.4. Hallwylska museets privat- och företagsarkiv (i tryckt form) (analogt, 1 volym)

7.5. Livrustkammaren, mästarregister Sverige (delvis analogt, 5 pärmar. Delvis digitalt, delar i Filemaker (okänt antal) och delar i MuseumPlus, 19.000 namn. OBS: kan innehålla namn från register 7.5-7.9)

7.6. Livrustkammaren, mästarregister bössmeder, internationellt (delvis analogt, ca 10 pärmar. Delvis digitalt i MuseumPlus, se 7.5 ovan)

7.7. Livrustkammaren, stämpelregister, bokstavsstämplar (troligen helt analogt, ca 16 pärmar. Eventuellt delvis digitalt i MuseumPlus, se 7.5 ovan)

7.8. Livrustkammaren, mästarregister, topografiskt Sverige, Norge, Danmark, Finland (delvis analogt, 3 pärmar. Eventuellt delvis digitalt i MuseumPlus, se 7.5 ovan)

7.9. Livrustkammaren, faktorier Sverige (delvis analogt 9 pärmar. Eventuellt delvis digitalt i MuseumPlus, se 7.5 ovan)

7.10. Livrustkammaren, dräkt- och textiltermer (analogt, ca 1.100 kort?)

7.11. Livrustkammaren, hantverkarregister för åkdonstillverkning, hästutrustning (analogt, 1 pärm)

7.12. Namnmodul i den gemensamma databasen (digitalt i MuseumPlus, mellan 9.000 och 15.000 namn. Se 7.5 ovan)

8. Moderna museet

8.1. Konstnärsregistret med ateljéregister (digitalt i The Museum System. TMS, 6.441 konstnärsnamn, av vilka 2.376 är nu levande. 130 ateljéposter)

9. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM (fd Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB )

Inte inventerat

10. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

10.1. Nationalmuseums utställningar (digitalt i Excel, okänt antal)

10.2. Person- och organisationsregister (digitalt i MuseumPlus, 16.500 personnamn, 3.307 organisationer)

10.3. Utställningar- och låneärenden (digitalt i MuseumPlus, okänt antal)

10.4. Gravyr- och handskriftssamlingens register över avbildade personer (analogt kortregister, 14 lådor)

10.5. Topografiskt register på gravyr- och handskriftssamlingen (analogt kortregister, okänt antal)

10.6. Gravyr- och handskriftssamlingens inventorsregister (analogt kortregister, 4 lådor)

10.7. Donationsregister, 1800-talets slut-1984 (analogt kortregister, ca 3.700 kort)

10.8. Fotografihistoriskt arkiv (analogt klipparkiv, okänt antal)

10.9. Bildarkivet, bilder av föremål ur andra samlingar (analogt arkiv, okänt antal)

10.10. Svenska porträttarkivets kortregister, SPA (analogt kortregister, konstnärskatalogen ca 8.000 kort, huvudkatalogen/avbildade personer ca 93.940 kort)

10.11. Bildarkivets register (analogt kortregister, ca 7.600 kort)

10.12. Bildarkivets namnregister över samlingarna (analogt kortregister, ca 400-500 ? kort)

10.13. Gravyr- och handskriftssamlingens lappkatalog och microfichekatalogen, konstnärsnamn (två analoga kortregister som kompletterar varandra okänt antal)

11. Naturhistoriska riksmuseet

11.1. Botaniska insamlarregistret (digitalt i FileMaker pro, ca 17.000 poster)

11.2. Utställningsregister 1965-2010 (digitalt i Word, okänt antal)

11.3. Fiskdatabasen, fisknamn? (digitalt okänt format, okänt antal)

12. Nordiska museet

12.1. Nationella fotografregistret (digitalt i access?, ca 3.150 poster)

12.2. Namnmodulen i Primus (digitalt i Primus, ca 100.000 poster)

12.3. Ortnamnsregister (digitalt i Primus, ca 40.000 poster)

12.4. Ämnesord för Nordiska museets klassifikationssystem (digitalt i Primus, okänt antal)

12.5. Konstnärsregistret (analogt kortregister, ca 9 dubbla kortlådor)

12.6. Skråarkivet (analogt, 2 låga pärmar)

12.7. Brev- och manuskriptsamlingen (analogt, 17 lådor à ca 100 lappar, musikpersoner i förteckning på ca 7 sidor)

12.8. Autografsamlingen (analogt i pärm, kan finnas i Word, 22 sidor)

12.9. Hantverksregistret (analogt kortregister, 48 lådor)

12.10. Folkminnessamlingens excerptkatalog (analogt kortregister, 390 lådor)

13. Riksantikvarieämbetet

13.1. Kulturmiljöbild, KMB (digitalt i Oracle, okänt antal namn)

13.2. Arkivförteckningar (digitalt i Visual Arkiv, ca 200 arkivbildare)

13.3. Register till handteckningssamlingen (analogt kortregister, 3 lådor)

13.4. Handskriftsregister (analogt kortregister, ca 3.000 kort)

13.5. Ikonografiska registret (analogt kortregister, ca 31.000 kort)

13.6. Brevskrivarregistret (analogt & digitalt, pärm & access, en pärm)

13.7. Sockenförteckning (digitalt i pdf & Excel, ca 60 socknar)

13.8. Personregister i Bebyggelseregistret (digitalt i db, ca 14.700 poster)

13.9. Organisationsregister i Bebyggelseregistret (digitalt i db, ca 7.000 poster)

13.10. Bebyggelseregistret (digitalt i db, ca 83.000 byggnadsposter och 27.000 anläggningsposter)

13.11. FMIS (Fornminnesinformationssystem)(digitalt, ca 660.000 poster)

13.12. K-samsök (digitalt, i rdf xml-format, ca 4.800.000 objekt)

13.13. Platsr (digital db, ca 2.100 platser)

14. Riksarkivet

14.1. Svenskt biografiskt lexikon, SBL (digital db, 12.000 sökbara personnamn)

14.2. Klipparkiv, SBL (analogt klipparkiv, 35-40 hyllmeter)

14.3. Personregister, SBL (analogt kortregister & delvis digitalt i FileMaker-db, kompletterar varandra, totalt 380.000 poster)

14.4. Topografiska registret (analogt kortregister, 80 lådor)

14.5. Biografiskt register (analogt kortregister/scanning pågår, 163 lådor. Se register 14.10)

14.6. Svea hovrätts domar 1615-1680 (analog förteckning, 1 volym)

14.7. Konseljlistor / Konseljdatabas (förteckning analog 1921-1970-tal, 32 hyllmeter / digital 1840-1920, i Arkis/SVAR, 600.000 poster, ärenden)

14.8. Register över landshövdingarnas skrivelser till Kungl Majt.(analog, 22 volymer)

14.9. Högsta domstolen, Justitierevisionen (analogt, ca 5 hyllmeter)

14.10. Brevskrivarregistret över enskilda arkiv (se även 14.5, analogt register. Kompletterar varandra) (digitalt i Microsoft SQL-db, ca 405.000 poster)

14.11. Folkräkningar (delvis digitalt, SVAR och på CD, okänt antal)

14.12. Bevarandetermer (digitalt i Arkis/NAD, totalt 440 termer i hierarki)

14.13. Handlingstyper (digitalt i Arkis/NAD, totalt 39 typer)

14.14. Kategorikoder (digitalt i NAD, 8 huvudkategorier, 384 underkategorier)

14.15. Topografier (digitalt i NAD, ca 9.000 poster)

15. Riksutställningar

Inte inventerat

16. Skansen

16.1. Miljö- och gårdsregister (digitalt i förvaltningsdatabasen Arcgis Shape, 340 byggnader och i samlingsdatabasen Primus, 576 poster)

16.2. Namn- och personregister i Primus (digitalt i Primus, 1.194 poster)

16.3. Ortsregister i Primus (digitalt i Primus, 7.388 poster)

17. Statens försvarshistoriska museer (Armémuseum, Flygvapenmuseum, Sveriges militärhistoriska arv, SMHA)

17.1. Ortsregister med slag (analogt kortregister, ca 200 kort)

17.2. Fältherreregister (analogt excerptregister, 22 pärmar)

18. Statens historiska museer (Historiska museet, Myntkabinettet, Tumba bruksmuseum)

Inte inventerat

19. Statens konstråd

19.1. Namnposter på konstnärer i RiwArt (digitalt i RiwArt, ca 6.150 konstnärer)

19.2. Kortregister över konst som passerat Konstrådet, namnregister (analogt kortregister, okänt antal. Kompletterar register 19.1)

19.3. Titlar på konstverk (digitalt i RiwArt, okänt antal)

20. Statens maritima museer (Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet)

20.1. Register över arkivbildare (digitalt i Visual Arkiv/NAD, ca 550 poster)

20.2. Marinmålare (analogt, 2 volymer max 100 namn)

20.3. Personauktoriteter via Micromarc, bibliotekskatalog (digitalt via Libris, okänt antal)

20.4. Fartygsregister flottan 1595- (analogt kortregister, ca 400-500 poster)

20.5. Kulturhistoriskt skeppsregister (digitalt i access, 326 poster)

20.6. Fotografregister (digitalt i Marketstore, ca 50 poster)

20.7. Varvregister, Sverige (analogt, 4 volymer arkivkartonger)

20.8. Båtbyggaryrkeskommittén (analogt i arkivkartonger, 146 varv)

20.9. Fritidsbåtsregister (Gunnar Johanssons fritidsbåtsregister) (digitalt i Access, 43.000 poster, varav ca 5.000 unika båtar)

20.10. Termer för maritim miljö (okänt format, okänt antal)

21. Statens musikverk, SMV (Svenska visarkivet, Musik/teatermuseet, Musik/teaterbiblioteket, Elektronmusikstudion EMS…)

21.1. Person- och ämnesordsregister i RIdIM, Répertoire International d’Iconographie Musicale (digitalt scannade kort i db Xref, ca 4.000 poster)

21.2. Riksinventeringen (analogt kortregister, delvis digital i okänd db, scanning av korten pågår, totalt 18 lådor, 13 scannade / 8.540 scannade kort)

21.3. Repertoarregister (digitalt i Calm, ca 27.000 uppsättningar / 133.000 namnposter men många dubbletter)

21.4. Michals register över tal- och sångpjäser, 1863-1913 (analogt, 1 volym 328 sidor, ca 2.000 pjäser)

21.5. Repertoarregister kortkatalog 1916-1980 (analogt kortregister, 17 lådor)

21.6. Repertoarregister Sverige, kortkatalog, 1980-1994 (analogt kortregister, 10 lådor)

21.7. Skådespelarregister av Carl Deurell (analogt, 10 pärmar, 1 namn/blad)

21.8. Skådespelarregister av Dahlskog (analogt, okänt antal)

21.9. Skådespelarregister kortkatalogen (analogt kortregister, 5 lådor)

21.10. Uniforma titlar för musik enligt KRS (Katalogiseringsregler för Svenska bibliotek) (digital db okänt format, okänt antal)

21.11. Upphovsmän i Elektronmusik-studion EMS arkivdatabas (digitalt i FileMaker, ca 1.500 personer)

21.12. Visarkivets ordlista (digital HTML-webbsida, ca 200 termer)

21.13. Fotografer/ateljéer i Fototekets databas (digitalt i FileMaker, ca 30 fotografer, ca 220 ateljéer)

21.14. Lista över tonsättare, Digilellky + kortkatalog över musikalier med namningång (tonsättare) (delvis digital i MySQL-db, ca 19.000 poster, delvis analog kortkatalog, totalt 486 lådor).

21.15. SMA-katalogen, biografisk ingång (Svenskt musikhistoriskt arkiv, SMA)(analogt kortregister, 57 lådor)

21.16. Bildtesaurus på svenska (analog lista, 1 pärm)

21.17. Kyhlbergs samling, kortkatalog namningång i materialet (analogt kortregister, 21 lådor / ca 4.200 kort)

21.18. Utile Dulchi-samlingens lista över kompositörer (digitalt okänt format, överförd till Digilellky se register 21.14, 193 tonsättare, 1.300 verk, 36 anonyma)

21.19. Arkivbildarregister i andra samlingar (analogt, 47 pärmar)

21.20. Thesasurus över musiklitteratur (analogt, 1 pärm)

21.21. Namnregister i Folkmusikkommissionens notsamling (digitalt i MySQL, okänt antal)

21.22. Spelmän och musiker (folk- och jazzmusiker) (digitalt i X-ref, 8.389 namnposter)

21.23. Förteckning över kvinnliga tonsättare (digitalt i pdf, delvis i Digilellky register 21.14, ca 70 namn)

21.24. Svenska instrumentbyggare (analogt kortregister, ca 1.500 kort)

22. Svenska filminstitutet, SFI

22.1. Svenska filmdatabasen (digitalt i SQL-server 2005, ca 300.000 namn)

23. Tekniska museet

23.1. Cykelmärken (digitalt okänt format, ca 2.500 poster)

23.2. Personhistoriska arkivet (analogt i arkivkartonger, ca 2.000 poster)

23.3. Namnregister (digitalt i Delfi, i K-samsök, ca 20.000 namnposter)

24. Världskulturmuseerna (Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Världskulturmuseet, Östasiatiska museet)

24.1. Personregister (digitalt i Carlotta, planer på K-samsök under året, ca 6.500 poster)

24.2. Utställningar (digitalt i Carlotta, i K-samsök, okänt antal)

/Helena Lundin, 2013-08-19