Linked Heritage (Coordination of Standards and Technologies for the enrichment of Europeana) var ett så kallat Best Practice Network inom EU:s ramprogram ”Competitiveness and Innovation”. Linked Heritage-projektet var viktigt för Digisam att följa eftersom det representerade ett värdefullt samarbete kring digitaliseringsfrågor för kulturarvet. Många frågor i Linked Heritage, till exempel samordnad digital informationshantering, aggregering och digitalt tillgängliggörande, är centrala inom Digisams arbete.

Digisam deltog i vissa arbetsuppgifter relevanta för uppdraget, till exempel vad avser frågor kring aggregering, terminologier och semantiken. Målet var även att sprida kunskaperna om det arbete kring digitaliseringsfrågor som pågår idag inom EU-projekt samt att förmedla kontakter med relevanta nätverk och projekt inom området till sekretariatets medverkande myndigheter och institutioner. Projektets erfarenheter och resultat har tagits vidare in i ATHENA Plus-projektet.

Linked Heritage hade tre uppdrag:

  • Att tillföra EU:s kulturarvsportal Europeana nytt material från både offentlig och privat sektor; målsättningen är 3 miljoner nya objekt som representerar olika typer av kulturinnehåll.
  • Att höja kvaliteten på den metadata som finns i Europeana.

  • Att förbättra sökning, åtkomst och användning av innehållet i Europeana.

Projektet koordinerades av Kulturministeriet i Italien.

 

Inom ramen för projektet togs det fram en onlinekurs om terminologier, SKOS, med mera.

 

Mer information om projektet finns att läsa på dess hemsida.