Ett digitalare kulturarv

Digisams slutrapport över verksamheten 2011-2015 ”Ett digitalare kulturarv”

Aggregering och länkad data – Digisams pilotprojekt

Följande rapport presenterar resultatet av Digisams pilotprojekt om aggregering och länkade data.

Lagring för långsiktig användbarhet – Digisams pilotprojeket

I rapporten presenteras resultaten av Digisams pilotprojekt om lagring för långsiktig användbarhet. Projektet har varit en del i arbetet med att ta fram en modell för en skalbar och flexibel infrastruktur i samverkan med Sunet. I pilotprojektet undersöktes möjligheterna till gemensam lagring av digital kulturarvsinformation och möjliga fördelar med detta.

Mot ökad digitalisering

Rapporten Mot ökad digitalisering är framtagen av Digisams arbetsgrupp för digital produktion i syfte att ta fram förslag på hur digital produktion kan ske mer kostnadseffektivt med befintliga resurser samt vilka krav som bör eller måste uppfyllas vid produktionen, samt klarläggande av fördelar och nackdelar vid små- respektive storskalig produktion.

Rapport från Digisams arbetsgrupp för audiovisuella arkivsamlingar

Rapporten är framtagen av Digisams arbetsgrup för audiovisuellt material. Dess övergripande syfte är att studera hur man kan minska risken att värdefull kulturarvsinformation i form av ljud och rörlig bild går förlorad, bidra till effektivt resursutnyttjande inom det statliga kulturarvsområdet och öka tillgängligheten till audiovisuella samlingar.

Digitalisering av kulturarvet – nuläge och vägvalsfrågor

I rapporten ”Digitalisering av kulturarvet – nuläge och vägvalsfrågor: Sammanfattning och analys från arbetet med digitaliseringsplaner vid de statliga kulturarvsmyndigheterna och institutionerna” presenteras en sammanställning och analys av de underlag vi kommit in till Digisam från myndigheterna och institutionerna. I rapporten utpekas också några centrala utvecklingsområden och tänkbara vägar framåt i form av ett antal öppna vägvalsfrågor.

Digital informationshantering och infrastruktur för kulturarvet

Digisam har i uppdrag att innan slutet av 2015 presentera förslag till nationella riktlinjer för en samordnad digital informationshantering och ett samordnat och kostnadseffektivt digitalt långtidsbevarande av samlingar och arkiv. Mellan februari 2013 och oktober 2014 har vi i samarbete med andra aktörer arbetat med att sammanställa underlag för det fortsatta arbetet med denna fråga. Resultatet så här långt hittar du i rapporten Digital informationshantering och infrastruktur för kulturarvet – Underlag för fortsatt arbete.

Vägledande principer

För att möjliggöra effektivt samarbete mellan ett stort antal aktörer krävs en samling överenskomna grundläggande principer. Principerna är tänkta att användas som stöd för inriktning av beslut och bidra till att samordna digital informationshantering på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Eftersom principerna ska vara långsiktiga innehåller de inte referenser till specifika tekniker. Sättet att leva upp till principerna kommer att variera över tid. En förhoppning är dock att principerna leder till en diskussion om behov av mer specificerat stöd i form av till exempel riktlinjer och anvisningar. Principerna är indelade utifrån områdena styra, producera, använda och bevara.

Vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv. Principerna på engelska: Digisam’s guiding principles.

Digitalt bevarande: Förstudien

Digisam har i uppdrag att ta fram förslag om nationella riktlinjer för hur ett samordnat och kostnadseffektivt digitalt långtidsbevarande av samlingar och arkiv kan ske hos kulturarvsinstitutionerna. För att komma framåt i frågan har Digisam genomfört en förstudie om digitalt bevarande mellan april 2013 och mars 2014.
Resultaten från förstudien finns samlade i rapporten ”Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner”. Rapporten visar hur läget ser ut hos en rad intervjuade kulturarvsinstitutioner vad gäller digitalt bevarande, vilka behov som finns på området och hur ’state of the art’ (dagens högsta nivå inom ett område) kan nås. Rapporten innehåller också information om hur Digisam bör arbeta vidare med frågan.Läs mer om digitalt bevarande här.