Konkurrensverket tar ställning mot upphandlingsskyldighet mellan statliga myndigheter

Kungliga bibliotekets samverkan med Riksarkivet kring digitalisering av bland annat nyhetstidningar har en längre tid bromsats av ett fall där frågan väckts gällande om arbetet borde ha upphandlats eller inte. Digitaliseringen har skett på Riksarkivets Mediakonverteringscentrum på uppdrag av Kungliga biblioteket, och myndigheterna själva har varit av uppfattningen att detta faller inom ramarna för samverkan inom staten.

Nu har Konkurrensverket gjort ett ställningstagande i frågan. Konkurrensverket konstaterar bland annat att EU inte kan bestämma hur en medlemsstat väljer att organisera sig. I Sverige har man valt att organisera sig på så sätt att de statliga myndigheterna är en del av staten, de är alltså en och samma juridiska person. En juridisk person kan inte ingå kontrakt med sig själv, och därför finns heller inget krav på offentlig upphandling:

”Att en statlig myndighet nyttjar resurser från en annan statlig myndighet som ingår i samma rättssubjekt, exempelvis genom att ta emot tjänster efter överenskommelse, innebär därmed inte att myndigheterna ingår ett upphandlingspliktigt kontrakt. Under sådana omständigheter föreligger inte någon upphandlingsskyldighet.” 

Läs hela ställningstagandet här: http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/stallningstagande/18-0514_stallningstagande_2018-1.pdf

Frågan förutsätter även fortsättningsvis överväganden från myndigheternas sida men pekar i riktning mot att Kungliga biblioteket och Riksarkivet kan fortsätta sin samverkan kring digitalisering.

Från Digisams perspektiv är ställningstagandet naturligtvis väldigt välkommet. Konkurrensverkets bedömning av vilka förutsättningar som gäller för samverkan myndigheter emellan bidrar till att göra det enklare att samlas kring gemensamma lösningar för ett digitaliserat och användbart kulturarv.

God jul önskar Digisam!