Women’s law association dinner – Royal York Hotel, Dec. 1947. Inga kända copyrightrestriktioner.

December 2015

Vi har gjort en instruktiv snabbguide till bildavtalet:

Har du frågor om bildavtalet? Kontakta Catharina Ekdahl catharina.ekdahl@riksarkivet.se.

Oktober 2015

Så har vi äntligen kommit fram till ett konkret resultat i förhandlingarna om kulturarvsinstitutionernas bildanvändning! Resultatet blev en Rekommendation om avtalslicen för bilder, som består av:

  • en avtalstext med olika villkor för bildanvändningen
  • en prislista för de två användningstyperna och
  • en avtalsblankett för enskilda bildavtal.

Rekommendationen undertecknades den 27 oktober 2015 av Björn Jordell, riksarkivarie på Riksarkivet och ordförande för Digisams styrgrupp, och Mats Lindberg, verkställande direktör på Bildupphovsrätt i Sverige. Ett gemensamt pressmeddelande gick ut i samband med det.

De användningar som nu kommer att kunna ske utifrån rekommendationen handlar om att institutionerna kan öppna upp sitt digitaliserade bildarkiv eller samling via en webbsida som institutionen exklusivt förfogar över. Det är alltså fråga om att allmänheten nu kan få digital tillgång till ett stort antal bilder från institutionens arkiv eller samlingar. För att ”marknadsföra” den digitala bilddatabasen får även institutionen publicera upp till 120 enstaka bilder på sin webbsida. Kostnaden för den användningen ligger i kostnaden för att tillgängliggöra bilddatabasen. Vill man publicera fler enstaka skyddade bilder än 120 är det fritt fram, men då är det en särskild kostnad för det.

Den prislista i rekommendationen som har förhandlats fram gäller för de institutioner som uppskattar att andelen skyddade bilder inte överstiger 25%. Är andelen högre får institutionen förhandla själva med Bildupphovsrätt om kostnaden för att göra den digitala bilddatabasen tillgänglig. Rätten att få publicera 120 enstaka bilder på den egna webbsidan gäller dock även för dessa, liksom möjligheten att publicera fler enstaka skyddade bilder. I prislistans andra del finns kostnaden för digital publicering.

Rekommendationen omfattar inte institutionernas användning av skyddade bilder i sociala medier. För de institutioner som vill publicera skyddade bilder där måste särskild överenskommelse träffas med Bildupphovsrätt. Det gäller även alla andra typer av bildanvändningar som det inte redan finns avtal om, t ex utställningar och publicering som inte sker på egen webbsida. Handlar det däremot om att institutionen publicerar en länk som leder till den egna webbsidan, behövs inget tillstånd. Anledningen är att EU-domstolen inte anser att det ligger inom upphovspersonernas ensamrätt, såvida inte det skyddade materialet ligger bakom ett lösenordsskydd.

Rekommendationen om avtalslicens för bilder kompletteras av de tidigare framtagna Grundvillkoren för enskilda upphovsrättsavtal i de delar som inte tas upp i rekommendationens avtalsvillkor.

All bildanvändning enligt rekommendationen ska rapporteras årligen till Bildupphovsrätt. När det gäller den digitalt tillgängliggjorda bilddatabasen sker rapportering endast av uppskattat antal bilder och hur stor andel av dessa som institutionen uppskattar är upphovsrättsligt skyddade. För enstaka skyddade bilder som publiceras på institutionens webbplats, både de 120 första bilderna och bilder därutöver, ska en mer detaljerad rapportering ske. Hur sådan rapportering ska ske kommer institutionen överens med Bildupphovsrätt om i samband med avtalstecknandet.

Den avtalsblankett som har tagits fram kan tecknas av Digisams samtliga medverkande myndigheter och institutioner. Behöver särskild förhandling föras med Bildupphovsrätt om kostnaden för att andelen skyddade bilder i den digitala bilddatabsen överstiger 25%, framgår det av de uppskattningar som har skett på avtalsblanketten. Bildupphovsrätt kommer då att påkalla sådan förhandling.

Det enskilda bildavtal kan även tecknas av institution som ännu inte använder några skyddade bilder digitalt. I den årligen rapporteringen anges då att andelen skyddade bilder är 0%. Någon kostnad för den digitala bilddatabasen drabbar då inte institutionen.

Catharina

Lägesrapport maj 2015

Digisams juridiska arbete går stadigt framåt. Status just nu är att de förhandlingar om kostnaden för bildanvändning enligt framtagna Grundvillkor är i sitt slutskede. Förhandlingarna har pågått sedan slutet av januari. Den mall för bildavtal som diskuteras kommer att ge kulturarvsinstitutionerna möjlighet att tillgängliggöra sina digitala bildarkiv utan att särskilda tillstånd från enskilda upphovspersoner krävs. Genom en lagstadgad modell på upphovsrättens område, s.k. avtalslicens, kan en organisation som företräder ett flertal av de berörda upphovspersonerna ingå avtal om storskalig användning. Ett sådant avtal omfattar sedan samtliga upphovspersoner till de verk och bilder som används, oavsett om de är medlemmar i organisationen eller ej.

Två frågor som har varit särskilt uppmärksammade under vårens förhandlingar är dels kulturarvsinstitutionernas användning av sociala medier och behov av att använda bildmaterial i ett sådant sammanhang och inte bara på de webbsidor som institutionen förfogar över. Den andra frågan har handlat om möjligheten för institutionen att delta i nationella och internationella kulturarvsportaler med sina bildarkiv. Genom ett EU-rättsavgörande från 2014 är länkning till upphovsrättsligt skyddat material tillåtet så länge länken inte passerar förbi ett lösenord och riktar sig till samma typ av publik som den webbsida där materialet redan finns publicerat.

För att undersöka dessa två frågeställningar ytterligare genomfördes ett nytt pilotprojekt där Riksantikvarieämbetet, Nationalmuseum och Nordiska museet deltog. Frågorna togs även upp på ett bildseminarium om bildanvändning som arrangerades av Digisam och Bildupphovsrätt tillsammans den 23 april. Rapport från bildseminariet hittar du här.

När förhandlingarna om kostnaden för bildanvändning enligt Grundvillkoren är färdiga kommer riksarkivarie Björn Jordell att underteckna den mall till bildavtal som parterna har enats om. Därefter kan varje kulturarvsinstitution som vill göra tillgängligt digitala verk och bilder för allmänheten teckna ett enskilt avtal med Bildupphovsrätt utifrån den överenskomna mallen. Uppskattningsvis kommer enskilda bildavtal att kunna tecknas från i början av hösten.

/Catharina

Januari 2015: Lägesrapport

Ytterligare en milstolpe har nåtts i Digisams juridiska arbete

Den 17 december 2014 fastställde Digisams styrgrupp dokumentet ”Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning”. Denna juridiska vägledning arbetades fram under hösten i samråd med den referensgrupp som tillsattes av Digisams styrgrupp i slutet av 2013. Referensgruppen består av representanter från flera av de statliga kulturarvinstitutionerna och ett par ytterligare personer med stor erfarenhet av upphovsrättsliga frågeställningar.

Vi hoppas nu att den juridiska vägledningen blir det praktiska verktyg som behövs i det dagliga arbetet på institutionerna. Vägledningen innehåller en beskrivning av gällande upphovsrättslagstiftning med särskilda nedslag i frågor som handlar om när ett fotografiskt verk skapas, konsekvenserna av icke offentliggjorda verk, gamla fotolagen och inskränkningarna i upphovsmannens ensamrätt. Den juridiska väglednignen innehåller också en beskrivning av allmänna handlingar, vilka samtycken som kan behövas från identifierbara människor på bild och riktlinjer för sociala medier. Slutligen innehåller även den juridiska vägledningen ett par checklistor för upphovsrätt respektive social medier, (länk:)

Grundvillkoren och mallar för avtalstext i följande sammanhang:

  • Reglering av upphovsrätt med anställd fotograf
  • Reglering av upphovsrätt med uppdragsfotograf
  • Reglering av upphovsrätt för överlåtna/inkomna bildsamlingar
  • Samtycke från identifierbara människor på bild
  • Informationstext om upphovsrätt till besökare/brukare

Den juridiska vägledningen kommer att uppdateras i takt med förändrad lagstiftning och inkomna synpunkter. Det kommer även att ske en uppdatering under 2015 som innefattar andra verkstyper som text, musik och film.

Om du har synpunkter på innehållet i dokumentet ”Digisams vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning” är du välkommen att skicka ett mejl till digisam@riksarkivet.se.

September 2014: Lägesrapport

Ett första mål i Digisams juridiska arbete har uppfyllts

Efter åtta månaders diskussioner mellan representanterna i Digisams avtalsgrupp blev i början av september grundvillkor för kulturarvsinstitutionernas bildanvändning klara. Strax därpå fastställde Digisams strygrupp avtalstexten till grundvillkoren. Som bilaga till grundvillkoren finns bland annat anvisningar som är tänkta att förklara och förtydliga vad grundvillkoren innebär. Grundvillkoren är det första av de mål som Digisams juridiska arbete ska nå.

De grundvillkor som nu har fastställts kommer att utgöra grunden för de enskilda avtal som varje institution kan välja att teckna med Bildupphovsrätt i Sverige. Ett sådant avtal kommer att vara avtalslicensbaserat, vilket innebär att det gäller för den storskaliga användning av upphovsrättsligt skyddade bilder som institutionen är intresserad av. En avtalslicens innebär vidare att Bildupphovsrätt i Sverige som organisation företräder alla de bildupphovsmän som kan beröras av användningen. Även skyddade bilder där upphovsmannen inte är känd, s.k. herrelösa verk, kommer att omfattas av grundvillkoren och de enskilda avtal som tecknas.

Nästa steg i det juridiska arbete som Digisam har till uppgift att samordna handlar om att institutionerna ska förhandla fram kostnaden för den storskaliga bildanvändningen enligt grundvillkoren. Under ledning av Jan-Olov Westerberg, överintendent Naturhistoriska Riksmuseet, har en för kulturarvsinstitutionerna gemensam förhandlingsdelegation tillsatts av Digisams styrgrupp med uppgift att förhandla med Bildupphovsrätt om kostnaderna för de enskilda avtalen. Parallellt kommer det under hösten även att genomföras ett särskilt pilotprojekt där de enskilda avtalen utifrån grundvillkoren ska testas i praktiken av ett par kulturarvsinstitutioner som har tillfrågats av Digisams styrgrupp. Dessa båda arbeten beräknas vara avslutade till årsskiftet.

Catharina Ekdahl

Maj 2014: Halvtidsrapport

Projektet att ta fram grundvillkor för användning av bilder och upphovsrättsliga nationella riktlinjer har passerat halvtidsstrecket med råge. Under våren har arbetet varit intensivt och mötestätheten hög för de båda arbetsgrupper som är praktiskt involverade i projektet.

Referensgruppen har inventerat de behov som finns hos kulturarvsinstitutionerna av användarrättigheter till de bilder som finns i samlingarna och arkiven. Samtidigt har referensgruppen benat ut vilka bilder institutionerna själva äger rätten att förfoga över. Upphovsrättsliga begrepp har stötts och blötts. Viss klarhet i vad som exempelvis är ett fotografiskt verk och vad som är en bild finns nu tack vare ett flertal diskussioner och exempel på bilder som deltagarna tagit med sig till möten. Även frågan om när en bild ska anses offentliggjord har tagits upp i gruppen. Just den frågan har nyligen blivit föremål för en utredning som Regionarkivet i Västra Götalandsregionen har genomfört med hjälp av en advokatbyrå i Göteborg. Det intressanta resultatet från den utredningen finns att ta del av här.

Den partssammansatta avtalsgruppen har ägnat sig åt att diskutera de olika villkor som ska finnas med i det avtal som kulturarvsinstitutionerna ska kunna teckna under hösten med bildorganisationerna. Avtalet kommer i stora delar att bli avtalslicensbaserat. Det innebär att när den enskilda institutionen tecknar avtalet med Bildupphovsrätt i Sverige så har man därmed i ett slag fått tillstånd till att använda större delen av de fotografier, konstverk och de brukskonstverk som finns i institutionens samlingar och arkiv. Den ursprungliga tanken att enbart begränsa avtalet till fotografier övergavs under våren. De villkor som nu tas fram omfattar därför även alla typer av konstverk samt även de fotografier som föreställer upphovsrättsligt skyddade konstverk som har inkommit till institutionen och återfinns i samlingarna och arkiven.

I början av maj bjöds företrädare för samtliga 24 statliga kulturarvsinstitutioner som Digisam verkar för in till ett möte om upphovsrättsliga frågor. Till Röda rummet på Historiska museet kom ett fyrtiotal personer för att få höra om Digisams juridiska projekt och för att diskutera praktiska, upphovsrättsliga erfarenheter och problem. Många intressanta inlägg gjordes av deltagarna och kommer att finnas med i Digisams fortsatta arbete. Flera deltagare menade att det inte finns utrymme för några kostnader för de rättigheter som är tänkta att regleras i de enskilda avtalen med Bildupphovsrätt. Samtidigt välkomnade deltagarna arbetet med att ta fram grundvillkoren och de nationella riktlinjerna.

Enligt tidsplanen ska grundvillkoren för de enskilda avtalen och riktlinjerna om upphovsrätt vara färdiga under hösten. De kommer då att läggas fram för Digisams styrgrupp för beslut. Innan stundande semestertider tar vid är det ytterligare möten inbokade för arbetsgrupperna. I avtalsgruppen kommer även diskussioner om hypotetiska betalningsmodeller och rapporteringsfunktioner att börja föras. Dessa diskussioner kommer däremot inte att inkludera någon förhandling om prislappen för avtalen, utan berör bara hur tänkbara modeller kan se ut.

/Catharina Ekdahl

December 2013: Lägesrapport

Samrådsarbetet kring upphovsrättsliga frågor inleddes på Digisams initiativ i måndags den 9 december vid ett möte på Tekniska Museet. De kulturarvsinstitutioner som var inbjudna och representerade på mötet var Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungliga Biblioteket, Nordiska museet, Moderna Museet, Nationalmuseum och Svenska Filminstitutet. Dessutom deltog ett par personer som bjudits in som tidigare har engagerat sig i upphovsrättsliga frågor på kulturarvsområdet. Med på mötet var även bildorganisationerna representerade genom Mats Lindberg, vd på BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) och samordnare för den mer omfattande upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige. Längst ner nämns de personer som kommer att ingå i arbetet.

Under första halvåret 2014 kommer två arbetsgrupper, Referensgruppen och den partssammansatta Avtalsgruppen, att arbeta parallellt för att reda ut upphovsrättsliga frågor och arbeta fram villkor i ett avtalslicensbaserat ramavtal. Tanken är att det ramavtalet kommer att reglera de användningsrättigheter som institutionerna behöver för att kunna göra sina bildsamlingar tillgängliga digitalt. Viktigt att påpeka är att arbetsgruppernas arbete inte kommer att innehålla några förhandlingar om kostnaderna för rättigheterna.

Arbetsgrupperna har också uppgiften att ta fram en rekommendation kring upphovsrättsliga frågor i stort som ska fungera som en praktisk vägledning för kulturarvsinstitutionernas dagliga arbete.

Måndagens mötesdeltagare var överens om att fotografi och andra former av bilder är viktigast att börja med och fokusera på. Flera önskemål om att reda ut en rad olika upphovsrättsliga frågeställningar kom upp, t ex skillnaden mellan fotografiskt verk och bild, när är ett verk offentliggjort och vilket ansvar har institutionerna för den bildanvändning som sker av tredje man. Ett annat önskemål som kom upp var att det arbete som nu påbörjas måste följas upp långsiktigt och inte riskera att bli inaktuellt eller falla i glömska. Vid den avslutande rundan uttryckte deltagarna på mötet ett stort stöd för det förslag till upplägg kring arbetet som presenterades av Digisam.

Det första praktiska arbetet för Referensgruppen tog vid redan efter förmiddagens inledande möte. Det arbetet följs upp när Avtalsgruppen sammanträder den 6 februari 2014.

Rapportering från arbetsgruppernas arbete kommer att ske på den här sidan under hela processen.

Här är de personer som ingår i Digisams arbetsgrupper på upphovsrättsområdet.

Referensgruppen (som leds av Johanna Berg):

Toni Leander, Riksarkivet
Per Dahl, Riksantikvarieämbetet
Katinka Ahlbom, Kungliga Biblioteket
Jonas Hedberg, Nordiska museet
Krister Collin, Svenska Filminstitutet
Stefan Högberg, Västra Götalandsregionen
Anna Gullmark, Malmö museer
Ann-Sofi Forsmark, Stockholms Stadsarkiv
Jim Löfgren, Tjänstemännens och Akademikernas Arkiv
Eva Dahlman

Avtalsgruppen (som leds av Catharina Ekdahl)

Ulrika Sturesdotter, Riksarkivet
Catharina Sojde, Riksantikvarieämbetet
Mats Niklasson, Kungliga Biblioteket
Sofia Strandvik, Nordiska museet
Helena Dejestam, Moderna Museet
Elisabeth Bill, Svenska Filminstitutet
Magdalena Gram, Nationalmuseum
Åsa Anesäter, Svenska Tecknare
Paul Vestergren, Svenska Fotografers Förbund

/Johanna Berg och Catharina Ekdahl