Intervju med Göran Konstenius, Kungl. biblioteket, ledare för arbetsgruppen Audiovisuellt material

b2ap3_thumbnail_VHS-Kassette.jpg

b2ap3_thumbnail_VHS-Kassette.jpg

VHS-Kassette. Foto: Priwo CC BY-SA

Sedan våren 2014 har en arbetsgrupp för audiovisuellt material verkat på Digisams uppdrag. Arbetsgruppen har nu avslutat sitt arbete och lagt fram en rapport som finns att läsa här. Här följer en intervju med gruppens ledare, Göran Konstenius från Kungl. biblioteket om hur arbetet gått.


– Varför är arbetet med AV-frågorna viktigt?

Audiovisuellt material finns ofta på bärare som kommer att förstöras med tiden, och mycket information riskerar därmed att gå förlorad. Arbetet att migrera information till nya mediebärare är beroende av gammal teknik som är svår att uppbringa idag. Även den kompetens som krävs för att hålla igång de gamla maskinerna försvinner. Som ett exempel kan nämnas att VHS-spelare som för inte så länge sedan var en vanlig syn i alla hem inte längre tillverkas. Generellt gäller att information som finns på så kallade magnetband, exempelvis VHS-band och ljudkassetter, riskerar att gå förlorad eftersom bindemedlet som håller informationen med tiden släpper. Mängden band och deras kontinuerliga nedbrytning gör att det är bråttom att få till stånd särskilda insatser för att rädda informationen på magnetbanden.

– Hur spelar er rapport in i detta?

Rapporten belyser bland annat problemen med teknik och magnetband, men även vikten av samarbete mellan de institutioner som innehar teknisk utrustning, kompetent personal och ändamålsenliga digitaliseringsprocesser. Rapporten visar också att ingen institution har ett övergripande och samlat ansvar för AV-frågan och det finns inte heller någon nationell strategi. Vi som har jobbat med att ta fram rapporten kommer att fortsätta hålla kontakten, både för att samverka och för att lära av varandra. Även om våra uppdrag ser olika ut så brottas vi med samma problematik. Genom olika internationella samarbeten, som t ex IASA och FIAT-IFTA, har KB bra omvärldsbevakning och nätverk kring de här frågorna. Svenska filminstitutet har särskild kunskap kring film och internationella kontakter inom det området, bland annat genom FIAF.

– Var det någon fråga under arbetets gång som ni fann vara särskilt betydelsefull i sammanhanget?

En viktig fråga är att se till att de maskiner som finns inom kulturarvssektorn och närliggande institutioner som till exempel public service-företagen inte säljs av eller kastas när institutionen i fråga är klar med sin digitalisering. Alla maskiner kommer att behövas för att rädda vårt audiovisuella kulturarv.


Tack!

Digisam vill ta tillfället i akt att skicka ett stort tack till AV-arbetsgruppens medlemmar. AV-rapporten är ett viktigt inspel i vårt arbete.

Susanne Danelius