Maps and tables of chronology and genealogy, selected and translated from Monsieur Koch’s ”Tableau de Revolutions de l’Europe”. By Charles Thomas Longley, afterwards Archbishop of York. British Library HMNTS, 1831. Inga kända copyrightrestriktioner.

EU-projekt

Den nationella strategin för digitaliseringen av kulturarvet har en stark koppling till den europeiska digitala agendan och de rådsslutsatser som antagits om samverkan kring Europeana samt andra digitaliseringsfrågor.

Inom ramen för projekt, arbetsgrupper och nätverk sker en omfattande samverkan mellan medlemsländerna när det gäller frågor om digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet.

Digisam deltar, själva eller i samverkan med andra svenska partners, i ett antal projekt (AthenaPlus, DCH-RP, Linked Heritage, Europeana Inside) för att bidra till och dra nytta av gemensamma kunskaper och resurser. Avsikten är att nå målen för Digsams uppdrag genom så hög samverkan som möjligt samt att undvika att ”uppfinna hjulet på nytt”. Av samma skäl deltar Digisam i relevanta, nätverk arbetsgrupper och konferenser.


EU-nätverk

Nätverksgruppen kring EU-projekt handlar om samverkan och kunskapsutbyte om digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial

Hur kan vi gemensamt dra nytta av erfarenheterna och kunskapen som samlas hos de institutioner som deltar i olika EU-projekt med bäring på digitalt kulturarv? Och vilka strategier kan vi samverka kring för ett ökat deltagande i EU-projekt? Detta har varit utgångspunkterna för nätverksgruppen för EU-projekt som Digisam tagit initiativ till.

Bakgrunden till nätverket är dels Digisams uppdrag, som bland annat syftar till att öka de svenska ABMK-institutionernas deltagande i relevanta EU-projekt, och dels den Europeana-krets som tidigare fanns samlad och där de svenska deltagarna i Europeana-relaterade projekt deltog.

Målet med EU-nätverksgruppen är att träffas några gånger per år och ha kontakt via nätet för att samverka kring kunskaper och erfarenheter av EU-samarbete, bland annat vad gäller standarder, mappnings- och aggregeringsfrågor, länkad öppen data, persistenta identifierare och digitalt bevarande. På detta sätt blir nätverket en plattform för kunskapsutbyte, problemlösningar och engagemang kring EU-samverkan. Syftet är att diskutera strategiska frågor både ur ett nationellt och europeiskt perspektiv och lägga grunden för framtida projekt.

Digisam har, enligt uppdraget, i uppgift att engagera sig i relevanta delar av EU-samverkan och undersöka möjlig finansiering från EU till de statliga kulturarvsinstitutionerna. Digisams styrgrupp har därför också beslutat att Digisam ska ha en ”paraplyroll” för att säkra ett svenskt deltagande i strategiskt viktiga projekt.

Gemensamma frågor och samarbetsområden

Diskussionerna under de första två nätverksmötena ledde till att gemensamma frågor och samarbetsområden definierades. Det bestämdes att det skulle vara önskvärt att organisera ett seminarium för att belysa nyttan som uppstår genom samarbete i EU-projekt. Särskilda arbetsgrupper inom nätverket kommer därför att startas för att diskutera och titta närmare på frågor kring:

  • Metadatastandarder och format (SPECTRUM, LIDO, mappning, MINT, objekt/dokument).
  • Aggregering (poster, relationer, berikad data/UGC till databaser, beständiga identifierare).
  • Semantik och terminologier (auktoritetsposter, länkad data, länkad öppen data, med mera).

Om du/din institution skulle vara intresserad av att gå med i nätverket, kontakta Sanja Halling sanja.halling@riksarkivet.se

Ett europeiskt perspektiv – bakgrund

Det finns idag representanter från Sverige i både EU-expertgrupper och EU-finansierade projekt där man satsar betydande resurser på forskning kring digitalisering, digital tillgänglighet och bevarande. Dessa samarbeten har utvecklats under längre tid och inte sällan har det utifrån större sammanhang också uppstått flera mindre tematiska projekt. Därför kan det ibland förefalla svårt att navigera bland alla projekt och se ”röda trådar” i tillkomsten av nya projekt, om man inte tittar på hur dessa hänger ihop med tidigare och/eller större samarbeten.

Det projekt som de flesta känner till är EU-kommissionens initiativ Europeana med dess snabbt växande sökportal för digitalt kulturarvsdata som en mängd olika projekt och aggregatorer levererar data till. Europeana är en stark katalysator för samverkan och innovativt arbete med digital kulturarvsinformation.

MINERVA, 2002-2005, (Ministerial network for valorising activities in digitisation) var ett EU-projekt som också fick uppföljningar genom Minerva Plus och Minerva EC. Minerva var ett nätverk av medlemsstaternas kulturministerier med fokus på samverkan kring goda exempel inom digitalisering av kulturell och vetenskaplig information. Inom ramen för projektet togs det fram rekommendationer och riktlinjer om digitalisering, tillgänglighet och långsiktigt bevarande av digitalt material som har använts i stor utsträckning i europeiska digitaliseringsprojekt. Minervaprojekten hade också kopplingar till MSEG-expertgruppen (Member States Expert Group on Digitisation and Digital preservation).

MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural heritage in Europe) var ett fortsatt samarbete, genom nätverkande och resultat från Minerva projekten, med syfte att tillgängliggöra det europeiska digitala kulturarvet genom en flerspråkig kulturell portal. Michael-projektet följdes upp med Michael Plus och idag finns Michael Culture Association som förvaltar nätverket och är ett resurscentrum där man också skapar synergieffekter med andra nätverk, initierar arbetsgrupper, anordnar seminarier, med mera.

ATHENA, 2008-2011, även det med kopplingar till MINERVA-nätverket, var först ut med att leverera en stor mängd data till Europeana. Projektet utvärderade befintliga standarder och verktyg som användes av kulturarvsinstitutioner och utvecklade och integrerade LIDO-standard och Athena Ingestion Server and Mapping Tool – MINT.

DC-NET-projektet hade som syfte att främja den digitala infrastrukturen för tillgång till forskningsinformation för kulturarvssektorn inom EU.

APEnet, 2009 – 2012, gick ut på att bygga en internetresurs för dokument och arkiv i Europa. Sjutton europeiska nationalarkiv skapade en webbportal för ett gemensamt tillgängliggörande av europeiska arkivbeskrivningar och digitala samlingar. Projektet fick sin uppföljning i APEx.

EU-projekt där svenska institutioner finns/fanns representerade

APEx är ett projekt där europeiska nationalarkiv samarbetar för ett gemensamt tillgängliggörande av europeiska arkivbeskrivningar och digitala samlingar. APEx fortsätter det arbete som påbörjades i APEnet-projektet (2009-2012), där samsökningsportalen Archives Portal Europe etablerades och publicerades. Riksarkivet deltar och leder WP7 (work package) ”Dissemination”.

ARCHES Archaeological Resources in Cultural Heritage: a European Standard, syftar till att skapa en europeisk standard och en ”best practice”-guide för skapande och förvaltande av arkeologiskt arkivmaterial.

ARIADNE (Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe) går ut på att föra samman forskningsdatainfrastrukturer inom arkeologin. Arbetet inom projektet startade i januari 2013 och kommer att pågå under fyra år. Syftet är att flera sökportaler ska sammanföras för att åstadkomma mer effektiva sökmöjligheter för forskare från olika länder.

ATHENA PLUS, Access to cultural heritage networks for Europeana – har som mål att leverera stora mängder ny kulturarvsinformation till Europeana, förbättra sökningar, underlätta hämtning av material, terminologier, virtuella utställningar, med mera. Riksarkivet/Digisam deltar och kommer att aggregera data tillsammans med Nationalmuseum och LSH (Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet).

DCH-RP, Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation, handlar om att skapa en ”roadmap” för digitalt bevarande av kulturarvsmaterial. Riksarkivet/Digisam deltar.

Europeana Cloud har som mål att skapa ett moln-baserat system för Europeana och dess aggregatorer. Göteborgs universitet deltar.

Europeana Fashion, där Nordiska museet är en av deltagarna, kommer att aggregera mer än 700,000 metadata om europeiskt mode till Europeana, med allt från historiska klänningar till fotografier, affischer, ritningar och skisser. Just nu pågår arbetet med att skapa en gemensam tesaurus för moderelaterad metadata.

Europeana Inside identifierar befintliga arbetsflöden, standarder och verktyg för att kartlägga vilka funktioner som kan förenkla aggregering och utveckla ett verktyg som stödjer dessa. Murberget deltar.

Linked Heritage kommer att tillföra Europeana 3 miljoner nya objekt från både offentlig och privat sektor; målsättningen är att höja kvaliteten på metadatat för att förbättra sökning, åtkomst och användning av innehållet i Europeana. Riksarkivet/Digisam deltar.

LoCloud bygger på nätverket av Europeana Local och CARARE-projektets partners och syftar till att underlätta arbetet med att möjliggöra för mindre kulturarvsorganisationer att göra sina kulturavsdata tillgängliga via Europeana genom molntjänster. Murberget deltar.

Open Up, Opening Up the Natural History Heritage for Europeana, är ett projekt som har som mål att leverera metadata om naturhistoriska samlingar till Europeana.

Partage plus är ett projekt som kommer att kommer att leverera metadata till Europeana om jugendperioden.

Riksantikvarieämbetet deltar också i projektet Europeana Awareness.