Digitalt kulturarv

Att kulturarvet är digitalt är viktigt ur flera aspekter – dels handlar det om bevara informationen för framtiden, men inte minst handlar det om att göra kulturarvet tillgängligt för oss här och nu. Genom att böcker, foton, film, arkivmaterial finns i digitala versioner uppstår många möjligheter: fler kan ta del av källmaterialet, såväl allmänheten, forskare som näringslivet. Och genom att kunna ta del av all information möjliggörs att vi får ny kunskap och en bättre förståelse för vår dåtid men även nutid.

Varför digitalisera kulturarvet?

Motiven till att digitalisera kulturarvet är många och de berör flera områden. En viktig anledning till att digitalisera kulturarvet är att det i grunden handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Kulturarvet tillhör alla och alla ska ha samma möjligheter att ta del av och bidra till vårt kulturarv. Digitaliseringen av kulturarvet innebär att dåtid och nutid bevaras i ytterligare ett format. En följdeffekt av detta är ökad säkerhet och minskad risk för att ovärderliga värden går förlorade, på grund av exempelvis brand eller naturkatastrofer. Digitalt kulturarv ökar tillgängligheten, såväl nationellt som internationellt. Att fler individer kan ta del av kulturarvsdata skapar ökad jämlikhet och möjlighet att använda kulturarvsdata inom områden som utbildning och forskning, oavsett om du är student eller forskare.
Här kan du läsa om några av Digisams insatser för att synliggöra värdet av digitalt kulturarv:

Möjligheterna med ett digitalt kulturarv

Ett digitalt kulturarv innebär möjligheter såväl inom såväl kulturarvssektorn som för samhället och medborgarna. Kulturarv har bäring på politikområden som näringsliv, hälso- och sjukvård, utbildning, forskning och innovation. Digitaliseringen av kulturarvet går även starkt i linje med Agenda 2030 för hållbar utveckling. Genom att digitalisera kulturarvet skapas förutsättningar att nå målen om fredliga och inkluderande samhällen, hälsa och välbefinnande, god utbildning samt minskad ojämlikhet. Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, enligt regeringens mål för digitaliseringspolitiken. Ett digitaliserat kulturarv med ökad tillgång till samhällsviktig information skapar värde för många människor och företag i utvecklingen av nya produkter och tjänster, vilket är viktiga bidrag till en positiv utveckling av samhället.

Här är några exempel på möjligheter som skapas genom digitaliseringen av kulturarvet:

Digitalt kulturarv viktigt för forskningen

När kulturarvsmaterial är digitalt ökar dess tillgänglighet vilket skapar nya möjligheter för forskningen, främst inom humaniora och samhällsvetenskap men även inom andra vetenskapliga områden. Digitaliseringen innebär att forskningen kan ta del av större material, dels genom tillgängligheten men även genom metodutveckling som innebär effektiva och innovativa sätt att hantera och bearbeta materialet.

Kulturarvet blir tillgängligt för medborgarna

För allmänheten – det vill säga medborgarna – innebär digitaliseringen mycket. Det rör sig om nya upplevelser på museer men även att kulturarvet kommer närmare genom exempelvis appar, spel, hemsidor och undervisningsmaterial i skolan.

Här har vi samlat fyra exempel på digitala tjänster som möjliggjorts genom att kulturarvet är digitalt:

Digitalisera för framtiden

För att säkert kunna bevara inför framtiden – vilket behövs för att framtida generationer ska förstå sin historia – behövs säker förvaring. Digitala format är ett sätt att säkert förvara informationen från exempelvis naturkatastrofer och bränder.

Hur man gör för att digitalisera kulturarvet

Digitaliseringsprocessen är lång och innehåller flera olika steg: det rör sig om allt från att göra ett analogt material digitalt (exempelvis scanna ett foto) till att metadatasätta (det vill säga beskriva det man digitaliserat) på rätt sätt så att fler kan använda sig av materialet till att långsiktigt bevara eller snarare hantera materialet, så det kan sparas till en tid efter vår.

Digisam har tagit fram standarder, rekommendationer och checklistor som är bra att använda sig av i digitaliseringsarbetet. Digisams vägledande principer är 14 principer som på ett övergripande plan beskriver hur en kulturarvsaktör bör tänka vid digitaliseringsarbetet.

Pinacoteca de São Paulo är ett lysande exempel på hur ett digitalt kulturarvet blir tillgängligt för så många fler.