Digitalt bevarande av ljud för hälsa och forskning

Foto: Sounds of Changes (CC BY)

Vi omges dagligen av ljud men tänker inte alltid på att ljuden förändras över tid och är en del av vårt kulturarv. Hur lät stadsliv på 1980-talet och hur lät #metoo? Sounds of Changes och Minnen.se är två digitala plattformar som samlar in ljud och berättelser för att visa samhällets förändringar och sprida kunskap om vår historia för framtiden.

Dåtid och nutid i Sounds of Changes

Det tvååriga projektet Sounds of Changes genomfördes mellan sex museer i Europa med målet att bevara ljud från både historiska och samtida miljöer. Flygvapenmuseum och Arbetets museum ledde projektet som finansierades av EU Creative Europe. Projektets mål var att inspirera till användning av historiska ljud i till exempel film-, musik- och teaterproduktion, men också som utbildningsmaterial. Insamlandet av ljud har skett inom projektet och genom utomstående aktörer.

– Ett viktigt mål för Sounds of Changes är inte bara att faktiskt spara ljud, utan också sprida kunskap kring hur ljud samverkar och formar vår miljö och vår historia. Vi vill visa hur ljuden är en del av historiens förändringar, berättar Torsten Nilsson, enhetschef på samlingsenheten på Flygvapenmuseum och projektledare för Sounds of Changes.

Betydelsen av ljud för ökad livskvalitet

Att fånga upp ljud i vår nutid och göra det tillgängligt för allmänheten skapar möjliga värden för många. Med hjälp av Wikimedia Sverige finns ljuden i Sounds of Changes idag i Wikimedia Commons. När projektet slutrapporterades 2019 hade ljuddatabasen besökare från hela världen och målgruppen unga utgjorde majoriteten av besökarna. Ljud från Sound of Changes används också på äldreboenden. I finska Tammerfors finns idag tio ljudmuseer som används i omvårdnaden av äldre med demenssjukdomar för att bidra till ökat välbefinnande.

Minnen – berättelser om vardagslivet

Webbplatsen minnen.se som ägs och förvaltas av Nordiska museet, andra museer och kulturarvsorganisationer i Sverige och Norge, samlar människors berättelser om sitt vardagsliv för att bygga kunskap om vår historia och samtid. Alla kan bidra med egna berättelser i form av text, ljud och bilder under olika insamlingsteman som sparas i en gemensam minnesbank för framtiden.

Foto: Gunnar Lundh, Nordiska museet (CC0)

Viktigt för framtidens forskning

Berättelserna på minnen.se används både i museernas utställningar och i forskning. En av de insamlingar som pågår nu är Mitt liv som genomförs i samarbete mellan UR och Nordiska museet där landets alla skolbarn kan berätta om sitt liv här och nu för framtidens forskare. Förra året startade Nordiska museet en insamling av berättelser om hur coronaviruset påverkar människors vardag, vilket har resulterat i tusentals bidrag och ett större forskningsprojekt initierat av Karolinska Institutet.

– Idag kan vi låta barnen själva berätta om sitt liv och dokumentera sin samtid för framtiden. Mitt liv bedrivs digitalt ute i landets skolor, vilket gör att alla kan delta och vi får in berättelser från barn med olika bakgrund från olika delar av Sverige, säger Sven Rentzhog, avdelningschef digital interaktion på Nordiska museet.


Värdet av digitalt kulturarv

Artikeln bygger på rapporten Digitaliserat kulturarv – för demokrati och positiv samhällsutveckling: en förstudie samt en fallstudie om projektet Sounds of Changes, båda framtagna av konsultbolaget Governo som en del Digisams satsning på att synliggöra värdet av det digitala kulturarvet.

Källa citat Torsten Nilsson, projektledare på Sounds of Changes: https://www.flygvapenmuseum.se/samlingar/Projekt/soundsofcanges/

Källa citat Sven Rentzhog, avdelningschef digital interaktion på Nordiska museet: https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/mitt-liv-digital-insamling-skolan

Text: Karolina Gerdin