Vad menas med digitalt tillgängliggörande?

Att tillgängliggöra digitalt material handlar förstås främst om publicering på Internet. En sak som är viktig att tänka på i samband med det är att det inte räcker med att göra digitala filer tillgängliga på Internet för att de snabbt ska kunna hittas av den intresserade. En grundförutsättning för användbarhet på Internet är att relevant metadata skapas för de digitala filerna så att blir sökbara, i synnerhet om de ska kunna nås genom aggregatorer eller andra tjänster som samsöker digitalt material som lagras hos olika förvaltare.

Vad menas med ”öppen data”?

Publicering av digitala filer på Internet innebär inte automatiskt att materialet är fritt för användning och återanvändning. För maximal användbarhet bör informationen helst publiceras i form av öppen data, vilket innebär att den är licensierad för fri användning, i maskinläsbara format, med öppna standarder, och helst som länkad/länkbar data.

Patents Room, New York Public Library Visual Materials / Lantern Slides / Research Library / Patents,  New York Public Library Archives
Patents Room, New York Public Library Visual Materials / Lantern Slides / Research Library / Patents, New York Public Library Archives. Inga kända copyrightrestriktioner.

Vilka referenser finns det kring upphovsrättsfrågor?

Det finns flera rapporter som handlar om upphovsrättsfrågor i samband med användning av digitalt material på Internet. Museikoordinatorsutredningen (SOU 2009:15) utarbetade en Policy och rekommendationer för webbpublicering av fotografi (bilaga 5), som finns att ladda ned här. Johanna Berg har skrivit en rapport om Riksantikvarieämbetets informationsmängder, Fritt fram!, som finns att ladda ned som pdf. Wikimedia Sverige kom i juni 2012 ut med en handbok i upphovsrättsliga frågor på nätet för arkiv, bibliotek och museer – Kulturskatter på nätet, som går att ladda ner som pdf från deras hemsida, där det också finns mer information.

Vad står Creative Commons licenserna för?

Creative Commons är ett system av licenser som gör det möjligt för både enskilda personer och kulturarvsorganisationer att bestämma på vilket sätt de vill låta andra använda det material som tillgängliggörs på Internet. Mer om CC-licenserna finns att läsa hos CC Sverige, i Skolverkets guide för lärare som finns här, samt i informationsbladet Välj rätt licens! som finns att ladda ned här.