Digitala infrastrukturer – vad är det och vilka infrastrukturer finns det?

Digital infrastruktur för kulturarv är ett begrepp som idag används i bred bemärkelse. Oftast relaterar det till hantering av digitalt kulturarvsmaterial i databaser och system för samlingsförvaltning, men kan även användas för internetuppkoppling, datalagring, e-infrastrukturer, med mera.

Ibland avses datainfrastrukturer som etableras när metadata från flera olika institutioner aggregeras och tillgängliggörs, genom t.ex. EuropeanaK-samsök eller den Nationella ArkivDatabasen (NAD). Datainfrastrukturer bygger oftast på processer som har utvecklats internt på institutionerna eller i samverkan med olika typer av aggregeringstjänster som harmoniserar information. Dessa tjänster kan liknas vid tåg som transporterar informationen över de tekniska infrastrukturerna, som fungerar som räls.

St. Margrethen - Switzerland, Complex rail switch in the railway station. Flickr, photo by Kecko, CC-BY 2.0.

St. Margrethen – Switzerland, Complex rail switch in the railway station. Flickr, photo by Kecko, CC-BY 2.0.

Tekniska infrastrukturer som, bl.a. genom uppkopplingskapacitet, stödjer datainfrastrukturer och aktiviteter kopplade till aggregering kallas för e-infrastrukturer. E-infrastrukturer är verktyg för elek­tronisk kommunikation, visualisering, modellering, lagring, nätverk för dataöverföring, bearbetning och tillgång till storskaliga beräkningar och avancerat användarstöd. E-infrastrukturer kan på så sätt vara till nytta både för forskare och datagenererande kulturarvsinstitutioner och är ofta implementerade inom forskningsinfrastrukturer.

I Digisams rapport ”Digital informationshantering och infrastruktur för kulturarvet” presenteras hur den nuvarande hanteringen av digital kulturarvsinformation ser ut, från strukturering i institutionernas verksamhetssystem till aggregering och tillgängliggörande.

Under arbetet med digitala infrastrukturer blev det tydligt att det finns behov av en handbok som kan ge institutionerna stöd i valet av digitala infrastrukturer och IT-lösningar för kulturarvsinformation. Som ett första steg i detta har Digisam nu tagit fram en översikt som beskriver vad digitala infrastrukturer är och vilka olika typer av infrastrukturer som finns.

Kulturarvets datainfrastrukturer med digitaliserad kulturarvsinformation rymmer digitaliserade samlingar men även digital forskningsinformation som förvaltas av kulturarvsinstitutionerna. Samlat utgör denna information en betydande resurs för forskning men även för bred publik användning och återanvändning. Mycket kan idag vinnas genom användning av digitala infrastrukturer, som e-infrastrukturer och forskningsinfrastrukturer. Genom att använda digitala infrastrukturer kan kulturarvsinstitutioner enklare skapa en ökad tillgång till information vilket sannolikt leder även till ökad forskning.

Sanja Halling