Digisams ”nya identitet” och varumärke

Under 2017 diskuterade styrgruppen och medverkande institutionschefer vad man vill att Digisam ska vara och vilken inriktning och styrning verksamheten ska ha.

Det hela landade i slutet av året i formuleringen av Digisams varumärke som uttrycker Digisams nya ”identitet”. Det ser ut så här:

Digisams varumärke

Digisam verkar under eget varumärke och egen logotyp. Detta är vårt varumärke.

Position

Digisam är en plattform där statliga aktörer tillsammans skapar gemensamma lösningar som behövs för alla ska få tillgång till ett digitaliserat och användbart kulturarv. Riksantikvarieämbetet håller Digisams sekretariat eftersom myndigheten har ett ansvar för att samordna och stödja arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling inom kulturarvsområdet.

Vision

Kulturarvet är digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla.

Mission

Samverkan inom Digisam ger unika möjligheter till kraftsamling och effektivisering för de deltagande institutionernas digitalisering.

Arena

Digisam är på arenorna för digitalt kulturarv, datadriven forskning och digitalisering av de statliga myndigheterna i stort.

Målgrupper

Digisam är en plattform för de deltagande institutionerna vars resultat vänder sig till alla deras målgrupper i linje med visionen.

Strategier

Digisam verkar för en informationsinfrastruktur med öppna informationskällor samt gemensamma tjänster, standarder och terminologier.

Digisam underlättar gränsöverskridande samverkansinitiativ, t.ex. storskalig digitisering, mellan medverkande myndigheter och institutioner.

Digisam utvecklar och förvaltar principer och standarder som fungerar stödjande och styrande hos medverkande myndigheter och institutioner.

Digisam bidrar till ett enhetligt genomförande av relevanta lagar och regler inom området, t.ex. upphovsrätt.

Löfte

Vi ger samhället ett digitalt minne.

 

/Lars Lundqvist, tf enhetschef, Digisam