Samverkan för ett digitalt kulturarv

När flera aktörer går samman kan dessa dels utnyttja varandras styrkor men även skapa förutsättningar för att hanteringen och arbetet med digitaliseringen blir mer effektiv.

Arkiv, bibliotek, museer, och andra kulturarvsaktörer förvaltar stora mängder information. Genom samverkan skapar man likartade förutsättningar för informationen, vilket i slutändan gör att fler kan ta till sig och lära sig av vår dåtid men även vår nutid. För att nå dit verkar Digisam för en informationsinfrastruktur med öppna informationskällor samt gemensamma tjänster, standarder och terminologier.

Samverkan inom Digisam

Inom Digisam finns två samverkansgrupper där arbetet för gemensamma standarder tas fram. Juridiska frågor tas upp i det Juridiska rådet, medan frågor kring digitalisering och lagring tas upp av samverkansområde Digitalisera och bevara.

Juridiska rådet

Sofia Kullman, jurist på Digisam, är sammankallande för Juridiska rådet. Rådet är ett stöd för de medverkande när det gäller juridiska frågor och framförallt upphovsrättsfrågor, men även till viss del frågor kring upphandling.

Digitalisera och bevara

Moa Ranung, samordnare på Digisam, är sammankallande för samverkansgruppen för digitalisering och digitalt bevarande. I samverkansgruppen arbetar medverkande aktörer med att ta fram gemensam praxis och vägledning kring bland annat begrepp, metadata, länkade öppna data och lagring och bevarande.

Vill du delta?

Vill du delta i något av Digisams samverkansområden? Kontakta Sofia Kullman för Juridiska rådet och Moa Ranung för Digitalisera och bevara.

Foto till vänster: okänd fotograf (Aftonbladet), CC BY.
Foto till höger: Atelier S. Almquist (utgången upphovsrätt)