Digisam förs över till Riksantikvarieämbetet

View towards Stockholm from Djurgården, Uppland, Sweden

Vy mot Stockholm från Djurgården. Elias Martin. Inga kända copyright-restriktioner.

Det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet, Digisam, startade sin verksamhet den 1 september 2011 och finns idag vid Riksarkivet. Det består av sex personer inklusive verksamhetsledaren och är placerade i Krigsarkivets lokaler på Gärdet.

I budgetpropositionen skriver regeringen att man bedömer att det arbete som Digisam har bedrivit i huvudsak bör fortsätta. Regeringen bedömer vidare att Riksantikvarieämbetet fr.o.m. den 1 januari 2017 bör driva det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet och avser att återkomma med preciseringar avseende denna uppgift i den aviserade kulturarvspolitiska propositionen.

Detta ska ses mot bakgrund av att Riksantikvarieämbetet ska få utökat ansvar inom museiområdet och att ett flertal av uppgifterna som idag utförs av Riksutställningar ska utföras av Riksantikvarieämbetet.

En styrgrupp, sammansatt av representanter från Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungliga biblioteket och Centralmuseerna fastställer inriktningen för sekretariatets verksamhet. Vi som är med i styrgruppen är förutom riksarkivarien Karin Åström Iko, Stina Westerberg ordförande i styrgruppen och generaldirektör Musikverket, Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, Jan-Olov Westerberg, överintendent Naturhistoriska Riksmuseet och jag.

Vi på Riksantikvarieämbetet är glada att det arbete som Digisam bedriver fortsätter, det är mycket viktigt och uppskattat. Vi vill behålla styrkan i Digisam med en tydlig styrgrupp på ledningsnivå. Vi vill också hålla ihop samordningssekretariatet och hoppas verkligen att personalen vill fortsätta arbetet som en del i Riksantikvarieämbetet.

Vi planerar att placera sekretariatet på vårt kontor på Östermalm i Stockholm och organisatoriskt vid staben. Det blir en kort flytt för personalen. Rolf Källman har varit verksamhetsledare för Digisam sedan starten och gjort ett fantastiskt arbete. Det visas inte minst av att samordningsarbetet fortsätter och permanentas. Rolf har sagt att han vill lämna över ansvaret till någon ny nu när Digisam går in i en ny era. Det har jag respekt för och vi tar oss an att söka hans efterträdare.

Vi kommer att börja arbetet med att planera verksamheten 2017 omgående. Vi får dock komma ihåg att det kommer att bli ändringar senare när regeringen preciserat uppgifterna i Kulturarvspropositionen.

Lars Amréus, riksantikvarie