Debattartikel: digitalisera kulturarvet för demokratins skull

Bild: CC0

Det krävs krafttag för att digitalisera kulturarvet och den samhällsviktiga information som förvaltas vid våra arkiv, bibliotek och museer och göra det användbart för alla medborgare, skriver styrgruppen för Digisam i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.

Alla, oavsett bakgrund, ska kunna ta del av det kulturarv som format och formar vår samtid.Det är ytterst en fråga om demokrati, öppenhet och tillgänglighet men också om samhällsekonomi, forskning och innovation och att rädda samhällsviktig information som riskerar att förloras för alltid, enligt Digisams styrgrupp.

Debattartikeln av Digisams styrgrupp, Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet, Ann Follin, överintendent, Statens museer för världskultur, Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket, Joakim Malmström, överintendent, Naturhistoriska riksmuseet och Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet, är ett led i en större satsning på att synliggöra värdet det digitala kulturarvet.

Några exempel på värdet av digitalt kulturarv och vikten av digitalisering som tas upp i artikeln:

  • Det är angeläget ur ett demokratiperspektiv att tillgången till samhällsviktig kulturarvsinformation ökar. I nuläget är endast en mindre del av samlingarna digitalt tillgängliga. Resurser saknas idag för att bevara information som riskerar att förstöras.
  • Digitalt kulturarv skapar värde för många. Det används av civilsamhällets organisationer, som en meningsfull fritidssysselsättning för många engagerade privatpersoner och av företag för att utveckla nya digitala produkter och tjänster.
  • Ett digitaliserat kulturarv och storskalig öppen data kan bana väg för helt nya forsknings- och undervisningsmetoder som hjälper oss att förstå vårt förflutna, vår samtid och finna bättre lösningar på framtidens utmaningar.
  • Digitaliseringen rymmer en paradox. Samtidigt som ett digitaliserat kulturarv kan bidra till lägre utgifter, ökad kvalitet och innovation på många håll i samhället, så innebär den ökade kostnader för våra kulturarvsinstitutioner.
  • OECD rekommenderar Sverige att lägga större kraft på tillgängliggörande av myndigheters data för att främja datadriven innovation. Sverige placerades sist bland över 30 länder i OECD Digital Government Index 2019.
  • Andra länder har insett betydelsen och ligger före. År 2019 satsade Norge på att digitalisera tryckt och audiovisuellt material vid Nasjonalbiblioteket genom att skapa ett sjuttiotal nya tjänster. Man tilldelades även tekniska resurser för att digitalisera material.

Här kan du läsa debattartikeln i Dagens Nyheter.

Text: Karolina Gerdin