Februari 2015: Lägesrapport

Projektet har publicerat en roadmap för digitalt bevarande som hjälp för kulturarvsinstitutionerna i arbetet med digitalt bevarande, samt en handbok som beskriver de viktigaste utmaningarna och ger en översikt av befintliga lösningar för digitalt bevarande. Handboken ger också en beskrivning av olika steg som bör tas för att säkra digital kulturarvsinformation för framtiden.

Ur DCH-RPs Roadmap

Februari 2014: Lägesrapport

Projektet har nu avverkat sitt första av totalt två projektår. Under projektets gång kommer olika bevarandetester, så kallade ”proofs of concept” som är en del av WP5 (Work Package 5) att genomföras. De bygger på scenarier som beskriver olika situationer/processer där bevarande är en central del. Den första omgången tester gjordes mellan mars och september 2013, med data från Riksarkivet. Resultaten av testerna har samlats in i en rapport med bilagor, “D5.1 Technical planning of the first run of proof of concept” samt “D5.3 First proof of concept”. Rapporterna visade att den digitala kulturarvssektorn fortfarande är mycket fragmenterad i olika lösningar och processer. Den första testfasen har varit framgångsrik ur teknisk synpunkt, men man har också kunnat konstatera att den verkliga nyttan är tillämpningen av resultaten för att skapa en roadmap som även handlar om en vision för gemensam e-infrastruktur för bevarande. Den andra omgången tester, som kommer att påbörjas under januari 2014, omfattar data från flera kulturarvsinstitutioner/myndigheter. Tiden för bevarandetesterna är januari – augusti 2014. På följande länk finns rapporten ”D3.1 Study on a Roadmap for preservation” som ligger till grund för de beskrivna scenarierna: http://www.dch-rp.eu/index.php?en/61/deliverables

Den andra omgången tester omfattar data från följande kulturarvsinstitutioner:

  • Institutet för språk och folkminnen
  • Arkitektur- och designcentrum
  • Tekniska museet
  • Naturhistoriska riksmuseet
  • Statens maritima museer
  • Statens museer för världskultur