Soldater skriver brev hem
Soldater skriver brev hem. Smithsonian. Inga kända copyrightrestriktioner.

SWE-CLARIN, Digisam i samarbete med Språkbanken m.fl.

Kärnan i Digisams uppdrag är att stödja kulturarvsmyndigheter och institutioner i arbetet med att snabbare och bättre digitalisera, tillgängliggöra och bevara sina material. När det gäller tillgängliggörande styrs arbetet mot maximal användbarhet, se t.ex. Digisams Vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv.

En viktig användargrupp för digitaliserade kulturarvsresurser är universitetsforskarna, och Digisam ser SWE-CLARIN bl.a. som en viktig väg till stärkta samarbeten mellan myndigheter/institutioner och lärosäten. Sådana kan väcka nytt liv i gamla material och förväntas kunna ge positiva effekter för direkt berörda myndigheter/institutioner, men också vara till glädje i ett vidare forsknings- och samhällsperspektiv.

SWE-CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) har initierats av professor Lars Borin vid Språkbanken på Göteborgs universitet i samverkan med Institutet för språk och folkminnen, samt språkteknologiska centra vid KTH och universiteten i Linköping, Lund, Uppsala och Stockholm. CLARIN ska bygga upp en svensk infrastruktur för språkteknologi som kommer att skapa förutsättningar för bredare forskningsansatser inom språkområdet, men också öppna nya dörrar för hum/sam-forskare i allmänhet. Syftet är att göra språkresurser (annoterade ljud- och videoinspelningar, texter, lexikala resurser, ontologier etc.) och databaserade språkverktyg (taligenkänning, informationsextrahering och text mining system etc.) tillgängliga och lättanvända för forskare inom alla ämnen, men i synnerhet inom hum/sam-området.

Motsvarande infrastrukturer finns i sjutton andra europeiska länder och de är alla, sedan 2012, sammankopplade i CLARIN ERIC (European Research Infrastructure Consortium). Vetenskapsrådet har beviljat den svenska satsningen programstöd om cirka 40 miljoner för en femårsperiod. Digisam ingår som ett av sju K-center (knowledge centers) i programmet och tanken är att vi ska fungera som brygga mellan forskarsamhället och minnesinstitutionerna, och bidra i arbetet med att göra digitaliserade text/språkresurser mer direkt forskningsbara. Det kan handla om alla typer av text, publicerad så väl som opublicerad. Alla tider, platser och språk är av intresse, och även ljud- och videoinspelningar kan beröras.

Digisam kommer i arbetet att bidra med sin expertis, sina samarbetsparter och breda nätverk inom kulturarvsområdet i Sverige och Norden. Digisam har överblick över området och väl etablerade kanaler för informationsspridning och rådgivning. Genom CLARIN får vi nu ytterligare möjligheter att bygga operativa broar mellan minnesinstitutioner och universitet. Vi kan göra det lättare för forskare att hitta och utnyttja de rika och över tid ackumulerade källmaterial som förvaltas på minnesinstitutionerna, och främja en långsiktigt fruktbar samverkan med den akademiska världen.

Digisam har tillsammans med Institutet för språk och folkminnen/Språkrådet och KTH/Tal, musik, hörsel initierat projektet Tilltal – Tillgängligt kulturarv för forskning i tal 2017-2020. Projektet beviljades i juni 2016 närmare 10 miljoner i stöd av Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhets- och Antikvitetsakademien inom deras gemensamma satsning på Samlingarna och forskningen. Tanken är att utgå från de stora samlingar talmaterial som finns i ISOF:s arkiv och undersöka hur taltaknologiska metoder kan göra dessa inspelningar mer tillgängliga för forskare.

För mer information, kontakta Johanna Berg johanna.berg@riksarkivet.se