Nätverksgruppen kring EU-projekt

b2ap3_thumbnail_eunatverk.gif

Nätverksgruppen kring EU-projekt handlar om samverkan och kunskapsutbyte om digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial.
 
Hur kan vi gemensamt dra nytta av erfarenheterna och kunskapen som samlas hos de institutioner som deltar i olika EU-projekt med bäring på digitalt kulturarv? Och vilka strategier kan vi samverka kring för ett ökat deltagande i EU-projekt? Detta har varit utgångspunkterna i nätverksgruppen för EU-projekt som Digisam tagit initiativ till.
 
EU-nätverksgruppen kommer att träffas några gånger per år för att lyfta fram nyttan som uppstår vid samverkan kring kunskaper och erfarenheter av EU-samarbete, bl a vad gäller standarder, mappnings- och aggregeringsfrågor, länkad öppen data, beständiga identifierare, digitalt bevarande, m m. På detta sätt blir nätverket en plattform för kunskapsutbyte, problemlösningar och engagemang i EU-samverkan. Syftet är att diskutera strategiska frågor både ur ett nationellt och europeiskt perspektiv och lägga grunden för framtida projekt.

b2ap3_thumbnail_eunatverk.gif
 
Det projektet som de flesta känner till är EU-kommissionens initiativ Europeana med den snabbt växande sökportalen för digitalt kulturarvsdata, som en mängd olika projekt och aggregatorer levererar data till, men det  finns idag representanter från Sverige i både EU-expertgrupper och EU-finansierade projekt där man satsar betydande resurser på forskning kring digitalisering, digitalt tillgänglighet och bevarande. Dessa samarbeten har utvecklats under längre tid och inte sällan har det utifrån större sammanhang också uppstått flera mindre tematiska projekt.
 
Diskussionerna under de första två nätverksmötena ledde till att gemensamma frågor och samarbetsområden definierades, som t ex:

  • metadatastandarder och format (SPECTRUM, LIDO, mappning, MINT, objekt/dokument.
  • aggregering (poster som saknar bild inte kommer med, relationerna försvinner, hur får man tillbaka berikad data/UGC till databaser, beständiga identifierare)
  • semantiken och terminologier (auktoritetsposter, länkad data, länkad öppen data, m m)

Alla dessa gemensamma frågor och samarbetsområden kommer också att vara en naturlig del i Digisams pågående arbete med modellering av en samordnad informationshantering och digital infrastruktur som vi kommer att berätta mer om i en kommande bloggpost.

/Sanja Halling, Digisam

Vi DISKAr vidare under hösten

b2ap3_thumbnail_diska_sept.jpg

b2ap3_thumbnail_diska_sept.jpg

En hög med disk. Studiofotografi. Nederländerna 1966
Collectie Spaarnestad. Inga kända copyrightrestriktioner.

Under sommaren har Helena Lundin avslutat sin insats i projektet med att digitalisera ett av de analoga registren från inventeringen. Registret är en kortkatalog över ”missdådare” i skillingtryck och finns på KB. Att vi valde just detta beror på att det var förhållandevis väl strukturerat, och lagom stort för våra resurser. Det refererar ofta till faktiska, historiska händelser som kan förväntas återfinnas i andra källor (domstolshandlingar, press), och lyfter samtidigt personer som sannolikt glömts av historien om de inte kunnat knytas till brott. Spännande!
 
Nu arbetar Erik Isaksson och Fredrik Enoksson på KTH vidare med att omvandla formatet på utvalda register ur inventeringen till RDF så att de ska bli länkbara. Vi funderar över vilka plattformar som är lämpliga för långsiktig förvaltning av de öppna dataseten, och hoppas att de kommer att ge rika möjligheter till bredare kontextualisering av kulturarvsinformationen.
 
För att visa hur vi tänker oss framtiden på webben som ett enda stort moln med hjälp av Länkad Öppen Data (LOD) har vi skapat en presentation på www.prezi.com. Där kan man se hur det skulle kunna gå att koppla ihop olika institutioner och uppgifter med hjälp av bland annat namn. Det här är bara ett axplock av många fler möjliga trådar för att förklara vad vi menar och det ska ses som en framtidsvision. Presentationen hittar du här: http://prezi.com/qdze6qvqmscr/diska-ett-projekt-pa-digisam-i-samarbete-med-kth/
 
Johanna Berg, Digisam

Resurser för skolan

b2ap3_thumbnail_lararresurser.jpg

b2ap3_thumbnail_lararresurser.jpg

Rural school children, San Augustine County i Texas, USA, i april 1943.
Foto: John Vachon, Farm Security Administration, LOC (No known copyright restrictions)

Strax före midsommar arrangerade Digisam tillsammans med Webbstjärnan/.se och Livrustkammaren, Skokloster slott och Hallwylska museet en lärarworkshop med utgångspunkt i digitala museisamlingar.

En mindre grupp lärare med skiftande bakgrund och ämnesexpertis diskuterade möjliga ingångar till materialen utifrån frågor som: Vilka material finns att använda? Hur jobbar man i skolan med historiska tider, platser och personer i undervisningen? Hur skulle du kunna arbeta med dessa bilder, texter och andra material? Vad kan eleverna lära sig av det och hur kopplar det till läroplanen?

På vår workshop utgick vi från de fantastiska historiska resurser som finns på Livrustkammarens samlingssök http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus respektive Primus-museernas gemensamma sökingång  http://www.digitaltmuseum.se. Men det finns ju många andra rika källor också, här är några bra ställen att leta på: 

Stockholmskällan – kulturhistoriskt material utvalt för skolan från stadens arkiv, bibliotek och museum inklusive lektionsupplägg (Stockholms stad)  http://www.stockholmskallan.se/

Filmarkivet – korta filmer från 1897 och framåt, tematiserade och sorterade efter tid (KB och Filminstitutet) http://www.filmarkivet.se/

Kringla – samlat gränssnitt med bl a arkeologiska fyndplatser, museiföremål, fotografier och arkivalier från en rad svenska museer m fl (RAÄ) http://www.kringla.nu

Platsr – ett öppet gränssnitt för alla som vill lägga fler perspektiv på det förflutna eller berätta historia/historier tillsammans med andra (RAÄ) http://www.platsr.se

Dramawebben – äldre svensk dramatik med utslocknad upphovsrätt, fri att använda för alla (Riksteatern)
http://www.dramawebben.se/

Litteraturbanken – svensk litteratur, mest äldre men även en del modernt, fri att använda för alla. Utformad för forskare (Litteraturbanken)
http://litteraturbanken.se

Your paintings – över 200 000 målningar från brittiska konstsamlingar (BBC, Storbritannien) http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings

ArtBabble – samtida konstfilm från många håll (Indianapolis Museum of Art, USA) http://www.artbabble.org

Europeana – gemensamt gränsnitt med material från alla europeiska länder och av alla typer, ibland tematiserat i paketpresentationer (EU genom European Digital Library)
http://www.europeana.eu

National Archives – både lektionsupplägg riktade direkt mot skolan, och rena källresurser av hög kvalitet – på engelska (National Archives, Storbritannien)
http://www.nationalarchives.gov.uk/ 

Library of Congress – amerikanska arkivresurser av många olika slag, bl a tematiserade efter viktiga händelser i USA:s historia (Library of Congress, USA) http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html

Flickr Commons – världens största bildsajt har en särskild avdelning för material från kulturinstitutioner. Inom denna sektion är allt material helt fritt att använda hur som helst http://www.flickr.com/commons (Yahoo)

Wikimedia – bildmaterial att använda fritt finns också i stora mängder på Wikipedias internationella mediadatabas http://commons.wikimedia.org

För att lättare hitta fritt material kan man även använda Creative Commons sökverktyg http://search.creativecommons.org/# Läs mer om CC-systemet i Skolverkets pedagogiska och tydliga vägledning ”Creative Commons, en guide för lärare” (2010)

Vet du fler? Komplettera gärna listan i en kommentar!

/ Johanna Berg, Digisam

Börja med det enkla

b2ap3_thumbnail_borja_med_det_latta.jpg

b2ap3_thumbnail_borja_med_det_latta.jpg

Skolbarn lär sig dansa vid centrala pojkskolan i Longreach, Queensland, Australien 1928.
Fotograf: Okänd, State Libray Queensland (No known copyright restrictions)

När man ska lära sig något nytt (som barnen på bilden) brukar man börja med något som är lätt att behärska. När jag gick i skolan fick vi t ex dansa jenka på gymnastiken, och det var nästan omöjligt att misslyckas med. Vill man sedan ha större utmaningar kan man gå vidare till mer avancerade danser som argentinsk tango eller jitterbug, men man måste inte. Är man nöjd med det kan man hålla sig till vals.

Börja med det enkla, brukar vi säga också när vi får frågor om webbpublicering av äldre bildsamlingar. Fördjupa dig inte för mycket i de krångligaste materialen utan börja med det som är fritt från upphovsrättsligt skydd. Det är fullständigt riskfritt.

Vad är det enkla?
Allra enklast att arbeta med är gamla material med utslocknad upphovsrätt. Då en konstnär eller författare varit död i sjuttio år, faller lagskyddet bort och hens verk kan i fortsättningen reproduceras, omarbetas och spridas hur som helst. Finns det fotografier i en samling som inte är att betrakta som konstnärliga verk, t ex amatörbilder, så är de skyddade bara femtio år från fotograferingsögonblicket.

Detta gäller alla material oavsett allt annat. Det spelar ingen roll om vi pratar Rembrandt eller Jenny Nyström, Gubben Noach eller Arbetets söner. Alla faller de förr eller senare för åldersstrecket, och då hamnar verken i den kulturella allmänning (public domain, eller pd) där allt kan hända. När man scannar, eller på annat sätt överför material till digital form, ska man komma ihåg att pd är en bra sak. Material som en gång blivit fria bör därför inte beläggas med nya restriktioner och förlängda skyddstider bara för att de presenteras i ett nytt medium. En gång fritt – alltid fritt!

Ganska enkelt bör det också vara att använda bilder och andra material framställda av institutionens egen personal, redan under skyddstiden, eftersom de ekonomiska rättigheterna då i normalfallet tillfaller arbetsgivaren. Upphovsmannen har laglig rätt till respekt och namngivning, men det kan säkras även med öppen licensiering.

Hur gör man?
Okomplicerade material bör märkas enkelt med öppna licenser. På det viset kan de komma till maximal nytta för alla intresserade användare – t ex forskare, lokalhistoriker, skolbarn, wikipedianer, media eller kommunikationsbyråer. För att göra det lättare för dem att hitta tillbaka till en trovärdig källa bör upphovsmannens och institutionens namn ändå anges vid publicering. Digisam rekommenderar:

  • Att material med utslocknad upphovsrätt ALLTID publiceras med (pd)-märkning, t ex (pd) Jenny Jönsson, X-arkivet. Vet man inte vem som skapat materialet märks det (pd) X-arkivet, upphovsman okänd.
  • Att material producerat av institutionens egna anställda – om det fortfarande är under rättsligt skydd – publiceras med CC:BY-licens, t ex CC:BY Gustav Ring, X-arkivet. Vet man inte vem som skapat materialet märks det (CC:BY) X-arkivet, upphovsman okänd.

 Men resurserna är ju fria, tänker du, varför måste man alls krångla med att märka dem? Digisam menar att alternativen är sämre. För användaren är det näst intill omöjligt att på egen hand räkna ut om en omärkt bild är fri att använda. Hen kan då välja mellan att kontakta källan för att be om lov, chansa och kanske bryta lagen, eller strunta i materialet helt och hållet. Ingetdera särskilt attraktivt för de minnesinstitutioner som förvaltar det gemensamma kulturarvet.

Bättre då att kommunicera tydligt på rättighetsområdet, och välja öppen licensiering som ett steg för effektivt resursutnyttjande och maximal spridning för materialen. Så går det som en dans!

/ Johanna Berg, Digisam 

Bakgrund
Stöd för vår hållning finns på många håll. Se t ex PD Manifesto och fin rapport om grundstenar för en öppen kultur från EU-nätverket Communia, http://www.communia-project.eu/
PD Charter och PD Calculation från Europeana och The Problem of the Yellow Milkmaid – a business model perspective on open metadata (2011), http://pro.europeana.eu/publications
Kraftsamling! – museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15) bilaga 5, http://www.regeringen.se/sb/d/11266/a/120693
Västra Götalandsregionens Över Minnesmuren – upphovsrättsliga riktlinjer för arkiv, bibliotek och museer (Göteborg 2012) http://www.kulturivast.se/kulturarv-abm/nyheter/over-minnesmuren-ger-nya-mojligheter
och Fritt fram! – intern utredning rörande policy för Riksantikvarieämbetets informationsmängder (2010), avsnitt 4, http://www.k-blogg.se/2011/03/23/riksantikvarieambetet-pa-vag-mot-cc

I den ideella sektorn finns ytterligare stöd för samma hållning. T ex har Open Knowledge Foundation utarbetat rekommendationer för en öppen minnessektor http://openglam.org/principles och svenska Wikimedia tagit fram Kulturskatter på nätet – Hur det digitala kulturarvet blir tillgängligt för allmänheten via Wikipedia (2012), http://se.wikimedia.org/wiki/Kulturskatter_p%C3%A5_n%C3%A4tet 

DISKA-projektet efter inventeringen

b2ap3_thumbnail_6942860334_201d972b5d_c.jpg

Nu har inventeringen av de 24 medverkande myndigheterna genomförts och DISKA-projektet går in i en ny fas. Inventeringen gick ut på att undersöka vilka parallella register som finns på de olika institutionerna. Alltså register som inte är över själva samlingarna utan mer av referensart som skulle kunna fungera som auktoritetslistor. Nu har alltså projektet gått in i ett nytt stadium och en expertgrupp med representanter från alla delar inom kulturarvssektorn har diskuterat fram ett första urval. Parallellt håller ett verktyg på att utvecklas på KTH för att kunna användas för att omvandla dessa register till RDF-format, vilket gör det möjligt att länka dem som öppen data.

Inventeringen resulterade i 122 register, ytterligare fyra register har tillkommit senare. De flesta myndigheterna presenterade fyra register eller färre, några mellan 10 och 15 register och en myndighet presenterade 23 register. Drygt hälften är helt analoga eller delvis analoga, resten är digitala. Se hela listan här (Word-fil, uppdaterad 19 augusti). Expertgruppen har nu gjort ett första urval som vi ska gå vidare med och vi håller på att undersöka de tekniska möjligheterna för dem. Gemensamt för de utvalda registren är att de alla är över personnamn, att de är digitala i någon form och att de kompletterar varandra för att täcka så stor del av kulturarvssektorn som möjligt. Kontaktpersonerna för de aktuella registren på respektive myndighet är kontaktade. Tyvärr finns inte möjlighet att bearbeta alla register inom detta projekt, däremot har vi nu samlat in vad som finns på de olika institutionerna och har en bättre överblick för eventuella framtida projekt. I och med att de utvalda registren blir publicerade kommer det också finnas möjlighet för fler institutioner att använda och länka till dessa öppna resurser. 

 

b2ap3_thumbnail_6942860334_201d972b5d_c.jpg

Dishwashing 1951
Mennonite Board of Missions. Photographs. Illinois, Eureka, Home for the Aged, 1950-1956.
No known copyright restrictions 

 

Vi kommer att presentera det slutliga resultatet och de dokument som rör projektet här på Digisams hemsida, vilket kommer att ske löpande. Vi börjar med en övergripande lista på inventeringens resultat och vilka register som finns på de olika myndigheterna. DISKA-projektet ska vara avslutat till årsskiftet 2014.  

Delrapport till VINNOVA 2013-05-30 (pdf-fil)

Jag vill även passa på att tacka för den kunskap, det engagemang och vänliga mottagande jag fått i samband med mina besök, utan vilket det inte hade varit möjligt att genomföra projektet. 

Med önskan om en trevlig sommar!

/Helena Lundin

En enorm utvecklingspotential

b2ap3_thumbnail_camouflage.jpg

b2ap3_thumbnail_camouflage.jpg

Camouflage class at N[ew] Y[ork] University, where men and women are preparing for jobs in the Army or in industry, New York, N.Y. Library of Congress. Se bilden på Flickr.

Lesley Kadish är arkeolog, antropolog och GIS curator på Minnesota Historical Society http://www.mnhs.org i Saint Paul i USA. Hon är också Fulbright-stipendiat vid finska Nationalarkivet i Helsingfors och i april var hon i Stockholm för att berätta om sitt arbete med bl a georeferering av historiska kartor, geotaggning av fotografier och annan crowdsourcing av information.

Lesley Kadish berättade om en rad historiska projekt byggda på kartor och georefererad information om Minnesota. Hon betonade också vikten av att söka nya vägar för storytelling och meningsskapande med kartorna som utgångspunkt. Dessutom fick vi se några enkla exempel på datavisualisering som kan ge stort mervärde för användarna även om de baseras på rätt begränsade material.

Här finns Lesleys presentation som PDF

I anslutning till Lesley Kadishs anförande ”Geospatial interfaces for Archives – Processes, Problems and Possibilities” presenterades också några exempel på hur svenska arkiv arbetar med kartmaterial. Olof Karsvall berättade under rubriken ”1600s Geometrical Maps – a World Heritage Becomes Available” om Riksarkivets framgångsrika forskning kring geometriska kartor och databasen GEORG, och Johan Nordinge från Stockholms stadsarkiv visade ”Stockholmskällan – Maps as a Tool for Visualization of History” och de kartresurser som där gör det möjligt – även för skolelever – att följa stadens utveckling över tid.

Sammanfattningsvis finns det fantastiskt mycket bra och roligt att hitta på med kartor, och i Sverige verkar det mycket vara kvar att upptäcka!

Johanna Berg

 

Seminarium om CIDOC CRM med Stephen Stead

b2ap3_thumbnail_Stephen_Stead.jpg

 

Det finns fortfarande platser kvar. Anmälan senast den 29 maj.

Missa inte chansen att höra Stephen Stead berätta om CIDOC CRM på ett öppet seminarium kl 9-12 den 4 juni i Riksarkivets föreläsningssal. Lokalen rymmer 70 personer så det är ”först till kvarn” som gäller.

Här finns abstract för seminariet: The CIDOC Conceptual Reference Model – A Standard for Knowledge Sharing

Anmälan till rolf.kallman@riksarkivet.se

Varmt välkomna!

 

b2ap3_thumbnail_Stephen_Stead.jpg

Linked Open Nordic Heritage

b2ap3_thumbnail_Ant-Simons.jpg

Over the years that I have worked with digital cultural heritage information, I have had the privilege to meet Nordic colleagues in a variety of contexts. On those occasions, it did not take long before we started to talk about how much we would gain from collaborating on a variety of issues. However, despite numerous attempts, we have not really managed to establish a sustainable collaboration.

The past year the discussions have taken a more concrete form, and the topic was raised on how we could go forward and establish a platform for Nordic collaboration.

Our discussion followed two main tracks. Firstly it would benefit the the Nordic countries as well as the European community if we collaborate and put the focus on issues that are relevant from a Nordic perspective., And secondly, we have a shared history with a heritage that is connected across the borders, which have changed many times throughout history.

 

b2ap3_thumbnail_Ant-Simons.jpg

Ant Simons during a workshop

 

When we at Digisam in the autumn of 2012 got the opportunity to arrange a conference under the Swedish Presidency of the Nordic Council of Ministers, we gathered a group of Nordic colleagues to discuss the theme of the conference and how we could make it a launching pad for concrete Nordic cooperation. The theme, linked open cultural data in the Nordic countries, was an easy decision. The Semantic Web we have today provides us with the technological tools that allow us to link together cultural information in a complex system, to which everyone can contribute, and which enables linking of objects, documents, images, places, people and events in a way that create meaning and context. The Semantic Web can create knowledge through the many stories that can be told.

With all presentations and meetings from this conference in fresh memory, I am glad that we chosed this theme.

 

b2ap3_thumbnail_Tim-Sherrat_02.jpg 

Tim Sherratt giving his presentation ”A map and some pins”: open data and unlimited horizons. 

 

The Minister of Culture, Lena Adelsohn Liljeroth. said in her speech that she believes strongly in the potential of a Nordic collaboration on digital heritage. She brought up a number of important pre-conditions to achieve the objectives of an open and creative use of digital cultural heritage information: ”It is at the moment when information about our cultural heritage is used that we start to benefit from it. Only then can we see what we get back on our investments. However, this requires that the information is easily accessible and free to use so that the users can become co-creators of our common cultural heritage. ”

 

Lena-Adelsohn-Liljeroth_02.jpg

Lena Adelsohn Liljeroth, Minister of Culture

 

There is a lot that we at Digisam take with us from the days in Malmö for our future work. Personally, I will try to keep as much as possible of the energy that the attendees and speakers brought to the conference. I will also carry with me the conviction that it is the power of information that binds us together. The idea of linked open data seems almost to live it´s own life and is something that we carry with us in our daily work. A good illustration was made by Ingibjörg Steinunn Sverrisdottir in her talk: From being an issue that I had to look for people to talk about it with, the interest for linked open data has increased dramatically only in the past year.

b2ap3_thumbnail_Merete-Sanderhoff.jpg

Our moderator, Merete Sanderhoff

 

I wish to give my sincere thanks to the speakers, the participants, our collaboration partner Media Evolution and Merete Sanderhoff who in an excellent way moderated the conference! You have all helped us to set the direction forward. And to go further, we need your thoughts and ideas about concrete Nordic cooperation. So, tweet, email or contact us by other means. We look forward to hear from you so that we can go forward and together create a platform for Nordic collaboration about our digital Nordic Cultural Heritage.

Rolf Källman

Gamla kartor i nya medier

b2ap3_thumbnail_lesley.jpg

b2ap3_thumbnail_lesley.jpg
 
Lesley Kadish är arkeolog, antropolog och GIS curator på Minnesota Historical Society i Saint Paul. Hon är också Fulbright-stipendiat vid finska Nationalakivet i Helsingfors och i april kommer hon till Stockholm för att berätta om sitt arbete med bl a georeferering av historiska kartor, geotaggning av fotografier och annan crowdsourcing av information.
 
Det är ett spännande fält som berör många av kulturarvsinstitutionerna och deras digitala arbete. Digisam vill därför hälsa dig välkommen att ta del av Lesley Kadishs erfarenheter vid ett öppet heldagsseminarium på Riksarkivet i Marieberg tisdagen den 16 april 2013. Under dagen kommer vi också att få ta del av Riksarkivets arbete med äldre och yngre geometriska kartor.
 
Seminariet hålls på engelska och deltagande är avgiftsfritt men OBS kräver föranmälan på adress digisam@riksarkivet.se senast den 10 april. Detaljerat program kommer som bekräftelse på din anmälan. 
 
Välkommen!
 
Johanna Berg, Digisam

 

b2ap3_thumbnail_marieberg.jpg
Marieberg, utsnitt ur Lundgrens karta över Stockholm 1885

Ramverksprocessen – slutet på början

b2ap3_thumbnail_maps.jpg
 
De 24 myndigheter som berörs av Regeringens strategi Digitalt kulturarv har fått i uppdrag att utarbeta interna planer för sitt arbete med att digitalt bevara och tillgänglig­göra verksamhet, samlingar, arkiv och audiovisuella arkiv. Digisam vill stödja och samla arbetet med dessa planer och har därför initierat ett gemensamt ramverk för planernas utformning.

En mindre grupp experter har hjälpt oss att ta fram ett underlag som kommer att slutredigeras före påsk. Vi vet att det tyvärr blir kort om tid för er, men vill ändå ge flera kolleger en chans att lämna feedback på dokumentet. I synnerhet undrar vi om det är något som är svårt att förstå, eller om vi möjligen missat någon avgörande fråga. Kommentera gärna här nedan eller maila mig direkt, men OBS senast den 17 mars.

Här är länken till underlaget (pdf)

Då arbetet med underlaget är avslutat kommer Digisam att bjuda in till ett antal öppnare möten, som är tänkta att ge de operativt ansvariga på myndigheterna stöd under utarbetandet av planerna. Vi återkommer om detta!

Johanna Berg, Digisam