Utvecklad samverkan kring digitalisering av kulturarvet

Nu förändras samverkansformerna kring digitalisering av kulturarvet i syfte att öka takten i den digitala utvecklingen och öka kulturarvets relevans i samhällsutvecklingen.

För att åstadkomma en nödvändig ambitionshöjning för digitalisering av kulturarvet krävs ett tydligare och mer kraftfullt agerande inom arkiv, bibliotek och museer, och en djupare samverkan mellan institutionerna.

Samverkan har under tio års tid skett inom ramen för Digisam. Den plattform där statliga aktörer tillsammans har skapat gemensamma lösningar för ett digitaliserat och användbart kulturarv. Digisam har haft 22 institutioner som deltagare.

Digisam har spelat en viktig roll i framtagandet av principer och vägledningar för digitaliseringen av kulturarvet. När tempot nu ökar hos de olika deltagarna behöver samverkan också utvecklas.

Därför ersätts nu Digisam med samverkan i olika konstellationer, där ansvariga myndigheter möts och skapar en helhet för arkiv, bibliotek och museer med tydliga mål för varje projekt.

En enig styrgrupp för Digisam, med representanter från Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungliga biblioteket och Centralmuseerna, har nu pekat ut en ny inriktning för samverkan i frågor som rör digitalisering av kulturarvet.

– Jag är väldigt glad för att vi nu hittar bättre former för arbetet med det digitala kulturarvet. Det handlar i grunden om demokrati och delaktighet. Kulturarvet tillhör oss alla och alla ska därför också ha samma möjligheter att ta del av och bidra till detta kulturarv. Nu kan vi kraftsamla tillsammans för att verkligen åstadkomma resultat, säger riksantikvarie Joakim Malmström, Riksantikvarieämbetet.

De nationella myndigheterna tar ett tydligare ansvar och etablerar återkommande överläggningar mellan Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Kungliga biblioteket. Det finns en rad frågor som kräver koordinering; bland annat länkning av data mellan områdena, forskningsfrågor och resurser för digitisering.

Riksantikvarieämbetet, Kungliga biblioteket och Riksarkivet kommer att fortsätta att bjuda in till diskussion och samverkan kring aktuella frågor inom digitaliseringsområdet.

– Arbetet inom Digisam har varit värdefullt och lett till en rad vägledningar, handledningar och nätverk. Nu är dags att ta nästa steg för samverkan för ökad tillgänglighet till vårt kulturarv. Arkiven innehåller stora mängder samhällsviktig information som vi arbetar för att göra digitalt tillgängliga för medborgarna, säger riksarkivarien Karin Åström Iko, Riksarkivet.

De principer och vägledningar som finns framtagna av Digisam kommer framöver att förvaltas av Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Riksantikvarieämbetet utifrån sina ordinarie ansvarsområden. Ett förslag framåt är att länka samman produkterna NAD, K-Samsök och Libris.

– Digisam har varit ett viktigt samarbete för att lyfta våra gemensamma möjligheter och utmaningar med digitaliseringen av kulturarvet. Nu går vi in i en ny fas där formerna för vårt samarbete utvecklas. Jag ser fram emot en kraftsamling i digitaliseringsfrågorna inom ABM-sektorn, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall, Kungliga biblioteket.

Många museer har varit deltagare i Digisam. Riksantikvarieämbetet har ett särskilt ansvar för museiområdet i och med det museiansvar myndigheten fick för ett par år sedan.

– Digitalisering är en ödesfråga för alla museer. Centralmuseerna har gemensamt tagit fram en vision och målbild för museernas digitaliseringsarbete. En vision som är skalbar till att kunna omfatta samtliga landets museer. Tillsammans med Riksantikvarieämbetet tar vi nu en ledande roll i att omsätta visionen, säger Ann Follin, ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd.

Kontakt och intervjuförfrågningar
Lotta Serning, kommunikationschef, Kungliga biblioteket, 070-007 33 21, lotta.serning@kb.se
Jonas Thunberg, pressansvarig Riksantikvarieämbetet, 08-5191 80 07, jonas.thunberg@raa.se
Helena Långström, kommunikationschef, Riksarkivet, 076-779 81 10, helena.langstrom@riksarkivet.se

Möjlighet att söka medel inom programmet Digitalt Europa

Licens: CC BY-SA 4.0

EU:s program för ett digitalt Europa, DIGITAL, öppnar nu möjligheten att söka finansiering. Programmet ska stödja och forma den digitala omvandlingen av samhället och syftar till storskalig uppbyggnad av Europas digitala kapacitet.

Programmet pågår fram till 2027 och omfattar totalt 7,5 miljarder euro. Den första utlysningen gäller områdena artificiell intelligens, cybersäkerhet, högpresterande datorsystem, digital kompetens samt bred användning av digitala teknologier.

Område för kulturarvsinstitutioner

Inom digitalt kulturarv skapar EU-kommissionen ett eget dataområde inom arbetsprogram 1, med tjänsten Europeana som plattform. Fokus ligger huvudsakligen på bevarande, kompetens och infrastruktur.

EU-kommissionen skriver följande på sin hemsida:
The Commission recommends Member States to accelerate the digitisation of all cultural heritage monuments and sites, objects and artefacts for future generations, to protect and preserve those at risk, and boost their reuse in domains such as education, sustainable tourism and cultural creative sectors. The Commission encourages Member States to digitise by 2030 all monuments and sites that are at risk of degradation and half of those highly frequented by tourists.

Utlysningarna till arbetsprogram 1, som behandlar dataområden, öppnar i slutet av november.

Informationsträff

För att kunna söka medel krävs starka samarbeten mellan organisationer från flera olika EU-länder.

Den 7 december mellan 10.00 – 11.00 arrangerar DIGG en webbsänd informationsträff för dig som vill veta mer om programmet och hur du gör för att söka medel.

DIGG ansvarar för samordningen av programmet från svenskt håll och samarbetar med MSB, PTS, Tillväxtverket och Vinnova kring detta.

Här kan du läsa mer om utlysningen och informationsträffen. 

Digisamfika 26 november

Den 26 november smygstartar vi adventsfirandet med en digital Digisamfika. Månadens gäster är Digisams jurist Sofia Kullman och Maria Barkin, jurist på Riksantikvarieämbetet.

Under fikat kommer Sofia och Maria att prata om remisser och vad man bör tänka på vid svarandet av en sådan. Just nu har flera kulturarvsorganisationer på sig att svara på remissen om EU:s upphovsrättsdirektiv och under fikat kommer även våra gäster att kort berätta om detta direktiv.

 • När: fredag den 26 november 9.00 – 10.00
 • Var: digitalt via Teams

Anmäl dig genom att mejla digisam@raa.se senast den 24 november. Länk till fikat skickas ut den 25 november till samtliga som har anmält sig.

Välkommen!

 

Text och bild: Mikael Weikvist (CC BY)

Ny nationell strategi för att stärka AI och innovation

Den 22 oktober fattade regeringen beslut om en nationell datastrategi. Strategin pekar ut sex insatsområden som tillsammans ska bidra till att Sverige ska vara en ledande datadelningsnation inom AI och digital innovation med syftet att stärka välfärden, konkurrenskraften och ett hållbart samhälle.

De sex insatsområden ska lägga grunden för ett långsiktigt arbete där både offentliga och privata aktörer ingår och som tillsammans ska bli allt bättre på att dela data på ett öppet, säkert och kontrollerat sätt. Målet i strategin är bland annat att en majoritet av myndigheter ska använda AI för att effektivisera sin verksamhet och förenkla för företag senast år 2025.

Regeringens pressmeddelande om strategin.

Här hittar du strategin i sin helhet.

Oktobers Digisamfika

600 år av svenskt tryck ska digitaliseras – vad innebär det? Den 29 oktober gästar Karin Byström, projektledare Digitalisering av det svenska trycket, Digisamfikat.

Digitalisering av det svenska trycket är ett samarbete mellan Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. På fikat kommer Karin ta oss med från starten av projektet, göra en halvhalt vid nutiden för att slutligen blicka mot digitaliseringsprojektets framtid.

 • När: 29 oktober 9.00 – 10.00
 • Var: digitalt via Teams
 • Anmäl: mejla digisam@raa.se senast den 27 oktober. Länk till fikat får samtliga anmälda deltagare den 28 oktober.

Har du några frågor – tveka inte att kontakta digisam@raa.se.

Varmt välkomna!

Arbetet med framtidens Digisam

Vilka frågor kommer Digisam framöver att fokusera på och hur ser formerna ut för det? Under hösten genomförs ett större arbete för att staka ut Digisams framtid.

Under nästa år inleds en ny samverkanscykel och Digisams styrgrupp, som består av flera generaldirektörer och museichefer från Digisams medverkande institutioner, har under hösten träffats mer frekvent för att diskutera vilka frågor som samverkansplattformen framöver ska prioritera.

Parallellt med styrgruppens diskussioner har Johan Nordinge och Mikael Weikvist, medarbetare på Digisams sekretariat, påbörjat en rundtur med träffar hos de myndigheter och statliga stiftelser som deltagit i Digisams arbete under de senaste två åren. Syftet med besöken är att summera den senaste samverkanscykeln för att identifiera såväl framgångsfaktorer som de fällor man bör undvika för kommande period.

Diskussionerna som styrgruppen för, med inspel från sekretariatets besök hos de medverkande, kommer sedan förankras med Digisams övriga institutionschefer under Forum för digitalt ledarskap. Vid årets Digisamdag kommer sedan styrgruppen presentera inriktningen för framtidens Digisam.

Digisamdagen går i år av stapeln den 14 december 9.00 – 12.00. För att så många som möjligt ska kunna delta kommer evenemanget även i år ske digitalt. Program kommer senare under hösten, men du kan redan nu anmäla dig till digisam@raa.se.


Faktaruta

Forum för digitalt ledarskap är en årlig konferens för Digisams medverkande institutionschefer och går i år av stapel i slutet av november.

Digisamdagen arrangeras årligen och är öppen för alla medarbetare bland Digisams 22 medverkande institutioner, men även för personal på kulturarvsinstitutioner ute i landet som arbetar med digitaliseringsfrågor och som vill ta del av Digisams arbete.

Digisams styrgrupp består av Ann Follin, överintendent Statens museer för världskultur, Joakim Malmström, riksantikvarie, Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Karin Åström Iko, riksarkivarie och Kieran Long, överintendent Arkitektur- och designcentrum. Joakim Malmström har i sin roll som riksantikvarie uppdraget som styrgruppens ordförande.

 

Text: Mikael Weikvist

Remiss kring förändringar inom upphovsrätten

I dagarna gick den så kallade departementspromorian om förändringar inom upphovsrätten ut på remiss. I remissen föreslås nya inskränkningar i upphovsrättslagen för syften som rör text- och datautvinning, undervisning och bevarande av kulturarvsinstitutionernas samlingar.

Departementspromorian är, med bilagor, på över 400 sidor. Den lyfter flera olika förslag, bland annat föreslås nya inskränkningar som rör text- och datautvinning samt förslag på en ny avtalslicens som ska underlätta för kulturarvsinstitutioner att digitalisera och tillgängliggöra verk som finns i deras samlingar (men som inte finns i handeln).

Remissen i sin helhet.

Evenemang

Under hösten planerar Digisams sekretariat för ett webbinarium om remissen. Datum och tid för evenemanget är i nuläget inte spikat, men så fort detaljer börjar falla på plats kan du läsa om dem på hemsidan och i Digisams sociala mediekanaler. Digisam finns på Facebook, Linkedin och Twitter.

Bakgrund till remissen och lagförändring

I april 2019 antog EU ett nytt direktiv som hade i syfte att anpassa EU:s regelverk kring upphovsrätt till den senaste tekniska utvecklingen. Innan direktivet kan implementeras i svensk lag ska ett antal myndigheter och organisationer lämna synpunkter på departementspromorian. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Förslag på storskalig satsning på digitalisering av kulturarvet i Återstart för kulturen

Idag släpptes utredningen Återstart för kulturen. I utredningen lyfts en storskalig satsning på digitaliseringen av kulturarvet fram som ett av förslagen för kulturens återstart och utveckling till följd av Covid-19 pandemin.

Utredningen föreslår att regeringen under 2022 avsätter 150 miljoner kronor samt 325 miljoner kronor under 2023 och 2024 för att digitalisera samlingar inom arkiv, bibliotek och museer. Riksantikvarieämbetet rekommenderas som huvudansvarig för formerna och genomförandet, där även Riksarkivet och Kungliga biblioteket involveras.

Satsningen bör omfatta hela kulturarvssektorn, från stora statliga institutioner till mindre enskilda museer och arkiv. Satsningarna skulle, enligt utredningen, generera hundratals arbetstillfällen samtidigt som kulturarvet skulle bli mer tillgängligt för allmänheten och andra sektorer i samhället, som exempelvis forskningen.

Återstart för kulturen – presskonferens.

Återstart för kulturen – utredningen.

Seminarium om forskningsinitierad digitalisering av samlingar och arkiv

”Konsten att utgrunda andra människors tankar” av Johan Petter Marquard. Foto: Håkan Färje, National Library of Sweden (CC BY)

Är du forskare och planerar ett projekt där digitalisering av arkivmaterial ingår? Eller jobbar du som arkivarier, bibliotekarier eller antikvarier och vill utveckla samarbetet mellan kulturarvsinstitutioner och forskarvärlden? 

Den 25 november arrangerar Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Kungliga biblioteket seminariet Forskningsinitierad digitalisering av kulturarvssamlingar. Seminariet vill bidra till att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan forskare och aktörer som arbetar med digitalisering av kulturarvssamlingar.

 • När: 25 november 9.00 – 10.00
 • Var: digitalt via Zoom

Programmet

 • Digitalisering av arkivmaterial – vad innebär det?
 • FAIR-principerna och datahantering för forskare.
 • Råd och tips för forskningsansökningar.
 • Allmän frågestund.

Anmälan

Anmäl dig här. 

Höstens första digitala Digisamfika

Den 24 september är det dags för höstens första Digisamfika. Denna gång har vi det stora nöjet att gästas av Magnus Johansson från Statens museer för världskultur. Magnus ska under fikat berätta om världskulturmuseernas projekt kring Johan Gunnar Anderssons korrespondens och hur de jobbat med metadata i det 13 000 sidor stora materialet. 

 • När: 24 september 9.00 -10.00
 • Var: digitalt via Teams
 • Anmälan: skicka epost till digisam@raa.se senast den 22 september (länk till fikat skickas den 23 september).

Under hösten har vi flera spännande gäster – så blocka gärna din kalender den sista fredagen varje månad mellan nio och tio. Förutom den 24 september så kör vi den 29 oktober och den 26 november – samtliga gånger digitalt.

Varmt välkomna!