Ett omstartat Digisam

Vad gör Digisam nuförtiden och vad hände egentligen under 2017?  En hel del! Vi på sekretariatet har varit lite introverta, men nu är det dags att berätta mer. Året som gick kan sammanfattas med ordet ”omstart”. Vi har gått igenom betydande förändringar och de viktigaste att lyfta fram är:

  • Vi har omdefinierat vad Digisam är och formulerat det i en ny varumärkesplattform.
  • Vi har utarbetat en tydligare styrning och ledning av Digisams verksamhet, vilket framförallt har inneburit ett ökat mandat och ansvar till våra medverkande myndigheter.
  • Uppdraget till sekretariatet har förtydligats som följd av punkten ovan.
  • Nya personer har anslutit till styrgruppen, beredningsgruppen och sekretariatet. Digisam är i allt väsentligt ett helt nytt team!
  • Sekretariatet: Juridik- och kommunikationskompetenserna har flyttats till Riksantikvarieämbetets linjeorganisation med placering i Visby.
  • En ny samordnare anställdes i september och jag själv tillsattes som tillförordnad enhetschef i augusti, i väntan på en ordinarie verksamhetsledare, en rekrytering som sker nu i februari. Moa Ranung – som varit en central kunskapsbärare med många år inom sekretariatet – har gått på föräldraledighet och som vikarie har vi anställt Christoffer Blom. Dessutom har vi en nyanställd verksjurist, Sofia Kullman, som ska biträda oss kring juridiska frågor.

Kort sagt – 2017 var ett år av mycket nytt och med ganska introvert verksamhet. Samtidigt har vi givetvis inte struntat i verksamhetsplanen som beslutades i början av 2017. Vi har lagt kraft på att samla ihop och förvalta det viktiga arbete som Digisam åstadkommit tidigare. Dessutom har nya aktiviteter genomförts, och de allra flesta med god måluppfyllelse. Mer om dem i kommande postningar!

/Lars Lundqvist, tf chef Digisam

Vetenskapsrådet samverkar med Digisam

Vetenskapsrådet ska i år fördela tjugo miljoner kronor till infrastruktur som stöder datadriven forskning. Ansökningar med kulturarvskoppling ska enligt regleringsbrevet hanteras i samverkan med Digisam*.

– Det vi vill ska slå igenom i utlysningen är att digital kulturarvsinformation mår bäst när den får sitta ihop med annan digital information – allrahelst från andra institutioner, säger Henrik Summanen, verksamhetsutvecklare vid Digisams verksamhetssekretariat.

Digisams mål är att samverkan med Vetenskapsrådet leder till forskningsprojekt som skapar förutsättningar för att kulturarvet ska vara tillgängligt och användbart även i framtiden. Information som tas fram och hanteras så att den över tid kan knytas in i större och starkare nät av metainformation, blir mer värdefull för både forskare, förvaltare och allmänhet.

Den som vill ansöka om medel ur de tjugo miljonerna behöver skynda. Utlysningen är planerad till april.

– Har man en icke-digitaliserad kulturarvssamling, med stort publikt intresse och forskare som gärna vill undersöka materialet, kombinerat med en stark ambition att använda Digisams principer för att förverkliga projektet, så ökar man sina chanser att erhålla medel. Det är min bedömning i nuläget. Dock är det under ett ganska kort tidsfönster som utlysningen kommer att vara öppen, så det är bäst att man börjar prata ihop sig redan nu mellan forskare och institutioner om vad man skulle kunna göra, för att få till en så bra ansökan som möjligt, säger Henrik Summanen.

* Skrivningen i Vetenskapsrådets regleringsbrev för 2018 slår fast att man ska: ”fördela 20 miljoner kronor till digital infrastruktur som stödjer datadriven forskning, dels digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, främst inom humaniora och samhällsvetenskap, dels inom andra vetenskapliga områden med högt värde för forskning. Avseende tillgängliggörande av kulturarvssamlingar ska Vetenskapsrådet samverka med Samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet (Digisam) vid Riksantikvarieämbetet.”

/Karin Henriksson, kommunikatör.