Budgetpropositionen och framtiden

Lego

 

Lego

Explore. Foto: Kenny Louie. CC BY.

Digisams tidsbegränsade uppdrag löper ut vid årsskiftet. För tillfället tar därför arbetet med slutrapporten nästan all vår tid. Enligt planerna ska den beslutas av styrgruppen den 3 december för att därefter överlämnas till regeringen.

I slutrapporten beskrivs hur vi tolkat uppdraget, vad vi arbetat med och vad vi levererat. Det kanske viktigaste i rapporten är våra förslag till fortsatt arbete och vilka beslut som behöver fattas.

Digisams verksamhet utvärderades förra året av Statskontoret. Med reservation för att utvärderingen gjordes under pågående arbete så gjorde Statskontoret bedömningen att Digisam har bidragit till att skapa flera viktiga värden när det gäller digitaliseringsarbetet inom kulturarvsektorn. Statskontoret konstaterade också att det sannolikt finns ett fortsatt behov av samordning av digitaliseringsfrågorna inom kulturarvssektorn även efter 2015.

Digisam delar i högsta grad bilden av det fortsatta behovet. Ska vi gemensamt nå de mål som sattes upp i regeringens strategi för digitaliseringen av kulturarvet, Digit@lt kulturarv, krävs ett långsiktigt, målinriktat, arbete. Mycket har åstadkommits under de år som vi varit verksamma och det har varit fantastiskt roligt att arbeta tillsammans med alla er som deltagit i arbetsgrupper eller på annat sätt. Utan er hade vi inte kunnat presentera de resultat vi beskriver i slutrapporten.

Vad vet vi om framtiden? Ja, i dagsläget, inte mer än att regeringen enligt budgetpropositionen avser att återkomma till frågan om hur behoven av samordning av kulturarvsinstitutionernas digitaliseringsarbete långsiktigt ska hanteras.

Intressant att konstatera är att regeringen också pekar ut Mediakonverteringscentrum (MKC) som en gemensam resurs för storskalig digitalisering.

Vi hoppas att det under den närmaste tiden klarnar kring hur det kommer att se ut med en eventuell fortsättning under nästa år och vi återkommer så snart vi vet.

Rolf Källman