En dag om lokalt kulturarv

b2ap3_thumbnail_IMG_0421.JPG

b2ap3_thumbnail_IMG_0421.JPG

Dan Korn medverkade via Skype. Foto: Catharina Ekdahl, CC:0

Umeå universitetsbibliotek bjöd på en intressant dag om lokalt kulturarv när konferensen ”Från by till byte [baj’t]” gick av stapeln i torsdags. Medverkande från Västerås stadsbibliotek, länsbiblioteket i Östergötland, Nordkalottens kultur- och forskningscentrum och Eslövs stadsbibliotek delade generöst med sig av sina erfarenheter av digitalisering och marknadsföring av lokala samlingar med små ekonomiska medel.

Dagen inleddes av en Skype-uppkopplad Dan Korn, folklivsforskare, författare och fotograf, bosatt i Manchester som på ett underhållande sätt berättade om sin passion för västgötalitteratur. Efter lunch berättade undertecknad om det juridiska arbete som Digisam samordnar för att ta fram nationella grundvillkor för användning av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial och en vägledning om upphovsrätt och annan lagstiftning.

I samband med eftermiddagens kaffepaus visades Umeå universitetsbiblioteks digitaliseringsutrustning för deltagarna. Vi fick veta att universitetsbiblioteket digitaliserar utifrån fyra olika spår, där avhandlingar är ett av spåren.

b2ap3_thumbnail_IMG_0425_4.jpg

Visning av Umeå Universitetsbiblioteks digitaliseringsutrustning. Foto: Catharina Ekdahl, CC:0.

Konferensen avslutades med Umeå universitetsbiblioteks Christer Karlsson som berättade om betydelsen av att ha en urvalsprocess i digitaliseringsarbetet och vikten av att låta användarna delta och till viss del även styra vad som ska digitaliseras.

Catharina Ekdahl

 

Nu är grundvillkoren för storskalig användning av upphovsrättsskyddade bilder klara!

b2ap3_thumbnail_400428874_e087aa720d_z.jpg

b2ap3_thumbnail_400428874_e087aa720d_z.jpg

Traffic light av grendelkhan CC-BY-SA

Den 8 september fastställde Digisams styrgrupp de juridiska grundvillkor som ska gälla för kulturarvsinstitutionernas storskaliga användning av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial. Grundvillkoren ska sedan ligga till grund för de enskilda avtal som varje institution kan teckna med upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige.

Efter åtta månader arbete lades den 3 september förslag till grundvillkor fram för Digisams styrgrupp för beslut. De föreslagna grundvillkoren och förklarande anvisningar har tagits fram av en arbetsgrupp som har bestått av representanter från flera av kulturarvsinstitutionerna och även Bildupphovsrätt. Gruppens arbete har samordnats av Digisam. Vid ett möte den 8 september fastställde Digisams styrgrupp de föreslagna grundvillkoren.

Grundvillkoren innehåller bland annat bestämmelser om vilka användningsrättigheter institutionerna får, olika fria nyttjanden, hur länge de enskilda avtalen ska gälla och en möjlighet för parterna att utvärdera innehållet efter viss tid. De enskilda avtal som ska tecknas mellan varje institution och Bildupphovsrätt utifrån grundvillkoren kommer att reglera den storskaliga bildanvändning som institutionerna är intresserad av och inkluderar även användning av bilder där upphovsmannen är okänd. Det handlar om ett s.k. avtalslicensbaserat avtal där Bildupphovsrätt genom en regel i upphovsrättslagen företräder alla bildupphovsmän i Sverige, även de som inte är medlemmar.

Nästa steg i det juridiska arbete som Digisam har till uppgift att samordna handlar om att institutionerna ska förhandla fram kostnaden för den storskaliga bildanvändningen enligt grundvillkoren. Under ledning av Jan-Olov Westerberg, överintendent Naturhistoriska Riksmuseet, har en för kulturarvsinstitutionerna gemensam förhandlingsdelegation tillsatts av Digisams styrgrupp med uppgift att förhandla med Bildupphovsrätt om kostnaderna för de enskilda avtalen. Parallellt kommer det under hösten även att genomföras ett särskilt pilotprojekt där de enskilda avtalen utifrån grundvillkoren ska testas i praktiken av ett par kulturarvsinstitutioner som har tillfrågats av Digisams styrgrupp. Dessa båda arbeten beräknas vara avslutade till årsskiftet.

Grundvillkoren, med anvisningar, finns här.

Catharina Ekdahl
Digisam

Digisam besökte ABM-dagen på Malmö museer

b2ap3_thumbnail_bild.JPG

b2ap3_thumbnail_bild.JPG

Besök i Malmö Museers klimatanpassade nya magasin M2. Foto: Catharina Ekdahl, CC:0

Utbildningsdagen på Malmö Museer torsdagen den 25 september var en fortsättning på det fotoseminarium som gavs under hösten 2013 i ABM-Skånes regi. Programmet för dagen handlade om bildarkiv utifrån tre perspektiv, hantering av analogt bildmaterial, digitala arbetsflöden och olika rättighetsfrågor när man vill göra bildarkiven tillgängliga för allmänheten.
 
Dagen inleddes med att deltagarna hälsades välkomna av Anna Gullmark, chef för fotoenheten på Malmö Museer och Anna Ketola, arkiv- och verksamhetschef på Skånes Arkivförbund. Därefter var det dags för en presentation av Digisams juridiska arbete som har pågått sedan i vintras. Ett arbete som handlar om att ta fram grundvillkor för de statliga kulturarvsinstitutionernas bildanvändning och att ge dem en teoretisk och praktisk vägledning i frågor som rör upphovsrätt och annan lagstiftning. Presentationen av Digisams juridiska arbete skedde av Catharina Ekdahl.
 
Johanna Rylander, fotograf på Malmö Museer, berättade om de riktlinjer och policys för hantering av de fotografiska samlingarna och digitala arbetsflöden som museet har arbetat fram under ett par års tid. Johanna tipsade om hur man skapar ett bra digitalt arbetsflöde och varför det är så viktigt med metadata och att välja rätt filformat.
 
Efter lunchen var det dags att besöka Malmö Museers nya föremålsmagasin M2. Magasinet innehåller bland annat ett klimatarkiv för museets fotosamlingar som löpande håller på att flyttas över. M2 ligger i Frihamnen i Malmö. Efter en guidad visning i de nya lokalerna av Lina Ålenius, intendent för Malmö Museers fotosamlingar och fotokonservator, höll Lina ett föredrag om hur man bäst förvarar och hanterar gamla bilder så att livslängden optimeras.

Catharina Ekdahl

Rapport från Digisams möte om upphovsrätt

b2ap3_thumbnail_ds_jur_sm.jpg

Måndagen den 5 maj var det dags för ett öppet möte om upphovsrätt för de 24 kulturarvsinstitutioner som Digisam verkar för. I Röda rummet på Historiska museet spenderade ett fyrtiotal personer eftermiddagen med att få information om det juridiska projekt som just nu pågår under ledning av Digisam och för att diskutera praktiska, upphovsrättsliga erfarenheter.

Deltagarna fick veta att Digisam i december påbörjade arbetet med att ta fram ett rekommenderat avtal för användning av de fotografier, andra alster av bildkonst och brukskonst som finns i institutionernas samlingar och arkiv. Parallellt pågår även arbetet med att ta fram nationella riktlinjer om upphovsrätt, angränsande lagstiftning och användbara avtalsmallar i övrigt. Arbetet sker i två arbetsgrupper med representanter som utsetts av Digisams styrgrupp, kompletterat med ytterligare personer med omfattande erfarenhet av upphovsrättsliga frågor. Avtalsgruppen är även partssammansatt, vilket innebär att representanter från Bildupphovsrätt i Sverige deltar i framtagandet av ett rekommenderat avtal.

b2ap3_thumbnail_ds_jur_sm.jpg

Foto: Moa Ranung, CC:0

Enligt tidsplanen ska det rekommenderade avtalet och riktlinjerna om upphovsrätt vara färdiga i början av hösten 2014. Vi hoppas att detta ska ge institutionerna ett gott stöd i arbetet med tillgängliggörande av material och en grund för formaliserade överenskommelser med Bildupphovsrätt i Sverige.

Deltagarna på mötet berättade om vilka önskemål de har kring rättigheter för att kunna ge allmänheten tillgång till det bildmaterial som finns i samlingarna och arkiven. Begrepp diskuterades och många frågor ställdes kring Digisams pågående avtalsarbete. Flera deltagare framförde sin oro för att avtalet kommer att bli för dyrt för institutionerna eller att det ställs krav på en administrativt betungande rapportering av vilka bilder som används. Ett par deltagare menade till och med att det inte finns utrymme för någon kostnad överhuvudtaget för avtalet. Samtliga deltagare instämde ändå i att det är mycket bra att Digisam har tagit tag i frågan om reglering av upphovsrätt. En förväntan finns att arbetet ska resultera i klarhet och skapa ordning kring de upphovsrättsliga frågetecken som finns. Det står även klart efter måndagens möte att det finns ett stort behov bland institutionerna att få ta upp och diskutera de upphovsrättsliga erfarenheter som finns.

Den svåraste frågan att lösa i avtalsarbetet rör icke offentliggjorda verk. Det handlar om bildmaterial som har lämnats in till institutionerna utan att betraktas som offentliggjort i upphovsrättslagens mening. Eftersom offentliggörandet är en förutsättning för den avtalslicensverkan som avtalet är tänkt att bygga på, kan användningen av sådant bildmaterial istället komma att begränsas till bilder som skapats av medlemmar i Bildupphovsrätt i Sverige. Frågan kommer att fortsätta diskuteras under våren i de två arbetsgrupper som leds av Digisam.

Läs mer om arbetet här.

Catharina Ekdahl

Rapport från Arkividag och ett panelsamtal om avtalslicenser

b2ap3_thumbnail_awesome.jpg

Från ett snöblåsigt Stockholm med ett par minusgrader gick i måndags resan till ett vårlikt Oslo med lika många plusgrader. På hotell Clarion Royal Christiania påbörjades nämligen den 17 mars Arkividag, den nordiska konferensen för ”arkivformidling”. Dagen inleddes med plenum och ett par huvudtalare; Kate Theimer på ArchivesNext som pratade om arkivens viktiga uppdrag och betydelse i ett digitalt samhälle under rubriken ”Archives as Platform; Building participatory Archives”, Charlotte S h Jensen från Nationalmuseet i Danmark om möjligheterna och utmaningarna för arkiven i den digitala framtiden, Eva Sjögren Zipsane från Landsarkivet i Östersund visade på arkivens betydelse som social aktör och kontaktskapare i samhället och slutligen berättade Leiv Bjelland från Högskolan i Oslo och Akershus om sin forskning kring arkiven som kunskapsspridare och historieförmedlare.

b2ap3_thumbnail_awesome.jpgRunhild Seim från Formidlingsseksjonen, norska Riksarkivet

Resten av dagen pågick två parallella sessioner. Den ena på temat digitala tjänster och digital spridning och den andra om arkivet som resurs. Den digitala sessionen avslutades med ett panelsamtal om den rättsliga figuren avtalslicenser och hur en sådan kan vara till nytta för kulturarvsinstitutionerna. Allt under rubriken ”Avtalelisenser – en vinn, vinn, vinn-lösning?”. Samtalsledare var Per Olav Torgneskar, seniorrådgivare på norska Kulturrådet och deltog i samtalet gjorde Jörgen Thomsen från Odense Stadsarkiv som sedan 2011 har suttit som representant för SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) i förhandlingar med upphovsrättsorganisationen Copydan om avtalslicensbaserat nyttjande av fotografier i arkiven. I samtalet deltog även undertecknad från Digisam som berättade om det nyligen påbörjade ramavtalsarbetet i Sverige för de 24 statliga kulturarvsinstitutionernas nyttjande av de fotografier som finns i de egna samlingarna och arkiven. Det arbetet beräknas vara klart i höst. Det inkluderar även framtagande av nationella riktlinjer kring upphovsrätt och olika typer av avtalsmallar som behövs på institutionerna.

b2ap3_thumbnail_panelsamtal2.jpg

Panelsamtal pågår. Foto: Fredrik Larsen Lund

Samtalet kom mycket att handla om avtalslicensen som tänkbar lösning och kostnaderna för sådant avtal. I Danmark räknar man med att det framförhandlade avtalet ska undertecknas innan sommaren, vilket kommer att ge de danska arkiven och biblioteken möjlighet att tillgängliggöra fotografierna digitalt och även överföra dem till allmänheten. I Norge har man sedan ett par år det s k Bokhylle-avtalet som inkluderar både text och bild. Norrmännen kommer att följa förhandlingsarbetet i Danmark noga och även det som nu har påbörjats av Digisam i Sverige. Kontentan av panelsamtalet på Arkividag i Oslo var att avtalslicenser kan vara ett väldigt bra verktyg för att ge kulturarvsinstitutionerna möjlighet att i ett svep reglera upphovsrätten och att slippa de tidsödande juridiska överväganden kring fotografi som sker dagligdags.
 
Catharina Ekdahl
Digisams juridiska utredare
 
Läs mer om Arkividag här:
 
http://www.archivesnext.com/
 
http://kulturradet.no/
 
http://formidling.llp.no/

 

Digisams rekommenderade svar på EU-kommissionens Public Consultation kring upphovsrätt

Uppdatering 4/2: deadline för att skicka in svar är förlängd till den 5 mars.

Nu kan ni ta del av Digisams rekommenderade svar på EU-kommissionens omfattande frågeformulär om upphovsrätt. Vårt svar hittar ni här i form av en word-fil på engelska som omfattar alla 80 frågorna. Här är en svensk översättning (PDF), där bara de frågor som vi har funnit anledning att besvara finns återgivna. Använd våra rekommenderade svar, alla eller delar av dem, på det sätt som passar er bäst. 

Vi vill också slå ett slag för Europeanas utförliga svar som ni hittar här http://pro.europeana.eu/documents/900548/f633a395-4d4e-4951-a0f1-cdddbee32598 

Det kan säkert inspirera till tillägg i era svar!

Glöm inte att svaren ska skickas in senast den 5 mars i MS Word, PDF eller OpenDocument till markt-copyright-consultation@ec.europa.eu.

/Catharina Ekdahl

Viktigt! Missa inte EU-kommissionens allmänna förfrågan om upphovsrätten!

b2ap3_thumbnail_logo_en.gif

Uppdatering 4/2: deadline är nu förlängd till den 5 mars!

I december öppnade EU-kommissionen för marknadens synpunkter om upphovsrätt. Remissen Public Consultation on the review of the EU copyright rules är ett frågeformulär med 80 olika frågor om upphovsrätt. Tanken är att EU-kommissionen ska skaffa sig en uppfattning om gällande lagstiftning överensstämmer med alla de olika intressen som den digitala utvecklingen har medfört.

b2ap3_thumbnail_logo_en.gif

Sista svarsdag är den 5 februari. Svaren ska skrivas in direkt i dokumentet på något av de 24 officiella språk som gäller inom EU, t ex svenska. Remissvaret skickas sedan i MS Word, PDF eller OpenDocument till markt-copyright-consultation@ec.europa.eu.

Digisam kommer att skriva ett remissvar som publiceras här på bloggen senast ett par dagar innan den 5 februari. Vårt svar kan även användas helt eller i valda delar av den som önskar. Ta tillfället i akt och påverka den framtida upphovsrätten!

Läs om och ladda ner dokumentet här

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm

Catharina

Upphovsrätt och digitalt kulturarv – nu har starten gått för arbete med rekommendationer och avtal om avtalslicenser

b2ap3_thumbnail_20131209_103244-1.jpg

I måndags 9 december inleddes det omfattande och efterlängtade samrådsarbetet kring upphovsrättsliga frågor som Digisam har tagit initiativet till. Sammanlagt tjugo personer från ett flertal kulturarvsinstitutioner och även upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige deltog på mötet som hölls på Tekniska Museet i Stockholm. Läs mer här.

Catharina Ekdahl

 b2ap3_thumbnail_20131209_103244-1.jpg

 Från startmötet på Tekniska museet den 9 december 2013